تبلیغات

نیروی کششی سطح آبگزارش کار آزمایشگاه فیزیک 1_اندازه9 گیری کشش سطحی مایعات

"اندازه گیری ضریب کشش سطحی مایعات"


هدف آزمایش :
اندازه گیری کشش سطحی مایعات

تئوری آزمایش :
تعریف پیوستگی : کشندگی بین مولکول ها و یا اتم ها ی هم نوع (یک جسم) را پیوستگی گویند.
تعریف چسبندگی : کشش بین مولکول ها و اتم های غیر هم نوع (دو جسم) را چسبندگی گویند.
تعریف کشش سطحی : پیوستگی مولکول های یک مایع را کشش سطحی می نامند. به عنوان مثال در صورتی که قطره ی آب یا پارافین بر سطح میزی پوشیده از گرد بیفتد کشش سطحی سبب می شود که به شکل یک کره در آیند. ضریب ثابت کشش سطحی را با   نشان می دهند و به طولی ارتباط پیدا می کند که در آن طول، نیرو عمل می کند.

وسایل لازم :
.1.پایه
.2.میله (جهت نصب نیرو سنج(
.3.نیرو سنج  10/0 N
.4.پوسته ی استوانه ای 3 عدد
.5.کریستالیزور
.6.جک آزمایشگاهی
.7.نخ گیره ی افقی عمودی

روش آزمایش :
میله را بر روی پایه محکم نمایید. مطابق شکل نیروسنج را آویزان نمایید. پوسته ی استوانه ای را به نیرو سنج  آویزان و میزان نیروی نشان داده شده توسط نیرو سنج را یادداشت نمایید سپس آن را F1 بنامید و پایه ی متحرک را در زیر نیروسنج قرار داده و یک بشر حاوی آب را بر روی آن بگذارید. مجموعه را به گونه ای سوار کنید که استوانه در داخل آب فرو رود. پس از آن که آب از حرکت ایستاد و مجموعه به حالت سکون درآمد، پایه ی متحرک را به آرامی پایین بکشید تا استوانه کم کم از آب خارج شود. ماکزیمم نیرویی که لازم است تا استوانه از آب خارج شود را با نیرو سنج بخولنید و آن را F2 بنامید. اختلاف مابین F2 و F1   میزان نیروی کشش وارده از سطح مایع به محیط استوانه ( L) به دست می دهد آن را با F  نمایش دهید. با داشتن مقادیر F و L  میزان ضریب کشش سطحی را از رابطه ی زیر به دست آورید.

 


مقدار به دست آمده را با   = 0.0725  که ضریب کشش سطحی در دمای 20 درجه ی سانتی گراد است، مقایسه کنید و درصد خطای نسبی را محاسه نمایید.
سپس آزمایش را پوسته های دیگر تکرار کنید.
و در آخر می توانید به جای آب از مایعات دیگری نیز استفاده کنید و به ازای استفاده از هر مایع یک بار جدول را تکمیل کنید. آن گاه مایعات مختلف مورد استفاده را با هم مقایسه و نتیجه گیری نمایید.

 

 

تعاریف مختلف از کشش سطحی :

•   مقاومت مایعات در برابر فرورفتن اشیای سبک به درون خود را کشش سطحی می نامند.

•   کشش سطحی آب نتیجه به هم پیوستگی مولکول‌های آب به یکدیگر از یک طرف و به هم پیوستگی مولکول‌های سطحی آب به مولکول‌های داخلی آب از طرف دیگر است.

•   کشش سطحی آب از پیوندهای هیدروژنی بین مولکول‌های آب بر می‌خیزد. این پیوندها مولکول‌های آب را کنار هم نگه می‌دارند.

•   نیروی چسبندگی بین مولکول ها که سبب می‌شود سطح مایع بصورت پیوسته کشیده شود، رفتار کند و این کشش سطحی نامیده می‌شود.

•   کشش سطحی یک خصوصیت مهم آب می‌باشد. مولکول های درون حجم یک مایع به طور مساوی در همه جهات متوسط موکول های احاطه کننده جذب می‌شود. بنابراین، مولکول های سطح یک مایع تنها به داخل و جوانب جذب می‌شوند. این جذب مولکولی نامتعادل مقداری از مولکول‌های سطحی را به داخل حجم مایع می‌شود و یک شرایط متعادل زمانی که ناحیه سطحی به مینیمم کاهش می‌یابد، بدست می‌آید. سطح یک مایع رفتاری نظیر یک شیء تحت تغییر شکل یا کشش دارد. این نیرو کشش سطحی نامیده می‌شود، ممکن است کشش سطحی را به عنوان عاملی که باعث فشرده شدن یا منقبض شدن سطح یک مایع می‌شود تعریف کنیم. سطح یک مایع به صورت یک قشر تحت کشش یا طویل عمل می‌کند.

•   میزان بی‌علاقگی مایعات به افزایش سطح را کشش سطحی می‌گویند.

•   کشش سطحی( Surface tension  adhesion) نیرویی است که بین ِ مولکول های یک مایع وجود دارد. کشش سطحی را با γ نشون می دهند و واحد آن ارگ بر سانتیمتر مربع (erg/cm2) است . کشش سطحی همیشه سعی می کند که مساحت ِ مایع را کم کند. یعنی جوری که اگر کسی روی مایع راه برود هیچ چاله ی مکنده ای روی سطح نبیند. 

•   کشش سطحی = (مساحت / تعداد مولکولها) ( مولکول  / انرژی کشش(

•   ضریب کشش سطحی به صورت نیروی وارد بر واحد طول لایه تعریف می شود δ = F / 2L

•   کشش سطحی عبارت است از جاذبه ی متقابل مولکول های آب

•   کشش سطحی خصوصیت ویژه ی سطح مرزی بین دو فاز است و آن عبارت است از نیروی کششی که در سطح مایع اعمال می شود و به طور ثابت تمایل به کاهش حجم آن تا بزرگترین اندازه ممکن را دارد. واحدهای مورد استفاده کشش سطحی همان واحدهای نیرو است که در سیستم CGS ، دین و درM KS ، نیوتن است .

•   کشش سطحی یک کمیت قابل اندازه گیری بیانگر فعالیت سطحی مواد می باشد و متاثر از اتم های سطحی و انرژی  این اتم ها و هم چنین الکنرون های لایه ی  ظرفیت است.

•   مولکول های آب با نیروهای چسبندگی یکدیگر را می ربایند که به این نیرو کشش سطحی می گویند .

 

نکاتی درباره ی کشش سطحی مایعات

•   یکی از کار های توماس یانگ  مطالعه بر نیروی کشش سطحی مایعات و نیز نیروی کشش در جامدات است و به دلیل کارهای علمی او در این مورد ضریب کشسانی موسوم به "مدول یانگ " را به نام او انتخاب کرده اند.

•   ویژگی های برجسته ی آب مثل نقطه ی ذوب و جوش نسبتاً بالا، ظرفیت گرمایی و گرمای نهان تبخیر زیاد و کشش سطحی زیاد مربوط به وجود نیروی جاذبه ی نسبتاً قوی میان مولکول های H2O به نام پیوند هیدروژنی است. مایعاتی که نیروهای بین مولکول قوی تری دارند، کشش سطحی بهتری نیز دارند. مولکول های آب می‌توانند پیوند هیدروژنی تشکیل دهند و به همین دلیل نیروهای بین مولکولی و کشش سطحی آب بسیار قوی می‌باشد.

•   علاوه بر جامد مایع و گاز و پلاسما حالت پنجم ماده چگالش بوز انیشتین است که به اثرات کوانتومی این دسته مواد مربوط است. در این حالت ماده فاقد چسبندگی، کشش سطحی است و می خواهد خود را در حداکثر سطح بگستراند و از دیواره های ظرف خود بالا می رود. ظاهری شبیه مایع دارد و لی کاملاً مثل گاز ایده ال عمل می کند و اگر آن را به حرکت در آوریم تا ابد به حرکت خود ادامه می دهد. هلیم ۴ در دماهای بسیار پایین نمونه ای از آن است. حالت ششم ماده هم اخیرا کشف شده است.

•   بوهر در سال 1903 در رشته فیزیک دانشگاه کپنهاک نام نویسی کرد. در دانشگاه نیلز با انجام آزمایش هایی درباره نیروی کشش سطحی آب و اندازه گیری آن نیرو خود را ممتاز کرد و توانست به پاس انجام آن کار مدال طلای آکادمی علوم و ادبیات دانمارک را به دست آورد.

•   یکی از مدل های اتمی، مدل قطره ایست که توسط نیلز بور(برنده جایزه نوبل ۱۹۲۲در زمینه اتم)وجان ویلر ارائه شده است . در این مدل هسته را مشابه یک قطره کره ای شکل فرض میکنند . می دانیم که آن چه سبب کروی ماندن قطره می گردد نیروهای کشش سطحی قطره هستند .
•   سطح کره با حجم آن متناسب خواهد بود  بنابراین با چنین استدلالی می توان گفت که بین نیروهای نگهدارنده نوکلئون های هسته و نیروهای کشش سطحی که مایع را کروی نگه می دارند شباهت وجود دارد.که نیروهای نگه دارنده هسته دارای خصوصیات زیراست:
•   داری برد کوتاه
•   ۲-نیروی درون هسته بسیار قویتر از نیروی الکترواستاتیک بین نوکلئون ها
•   این نیروها مستقل هستند از جفت شدگی سایر نوکلئون ها
•   این نیرو محدود است وهر نوکلئون فقط می تواند نزدیکترین نوکلئون های خود را جذب کند
•   ما به کمک مدل قطره ای می توانیم تغییرات انرژی همبستگی را با عدد جرمی در نقا طی ک منحنی دارای پیوستگی است توضیح دهیم.

•   دترجنتهای نانیونیک موجود در برخی از پودرهای ماشین ظرفشویی باعث کاهش کشش سطحی آب و در نتیجه به حداقل رساندن لکه های املاح آب روی ظروف می شود.

 •   یکی از دلایل تشکیل گرداب کشش سطحی و مولکولی آب و دیگری خاصیت مویینگی آب است .علاوه بر آن آب همیشه دوست دارد به سمت باریک تر حرکت کند ، در نتیجه گرداب به سمت پایین کشیده می شود ، دلیل این که در کدام جهت هم می چرخد نیز بستگی به قطبین دارد ، چون آب مولکولی ذاتاً قطبی است و می توان چرخشش را واکنش قطب های آب نصب به قطبین دانست ، دقیقاً مثل طرز کار پنکه

•   با اضافه کردن صابون به آب, نیروی کشش سطحی کاهش می یابد و پوسته  ی سطح آب منبسط می شود. وقتی داخل حلقه هوا می دمیم تا حباب بسازیم, این پوسته به راحتی کشیده و حباب تشکیل می شود. 

•   محدب یا مقعر بودن سطح مایعات بستگی به میزان نیروی کشش بین مولکولی ؛( بین ملکول های مایع) و نیروی پیوستگی بین مایع و جداره ظرف دارد.اگر نیروی بین مولکولی بر نیروی پیوستگی غالب باشد؛ سطح مایع مقعر می شود و اگر نیروی پیوستگی بر نیروی بین مولکولی غالب باشد؛ سطح مایع محدب می شود.

 منبع : zeraat88[dot]blogfa[dot]com[slash]post-4[dot]aspx

بچه های زراعت 88 گزارش کار , وبلاگ علمی پژوهشی علی اصغری , معماری دبیرستان ویژگی بتن, دانستنیهای خودرو تایر و چرخ, مدیریت اجرایی و بازرسی آنلاین , مهندسی پوشاک گزارش , شرکت طراحی و محاسباتی واجرایی ,

تبلیغات


تبلیغات

تبلیغات
مطالب تصادفی

تبلیغات