تبلیغات

شاخصهای سلامت نظام اداریتجزیه تحلیل صنعت نفت(تحول اداری)
تحول اداری

بهره وری مفهومی است جامع و كلی كه افزایش آن به عنوان یك ضرورت ، جهت ارتقای سطح زندگی انسانها و ساختن اجتماعی مرفه تر كه هدفی ملی برای همه كشورهای جهان است ، همواره مدنظر صاحبنظران سیاست و اقتصاد است و در نتیجه لزوم ارتقاء بهره وری در دستگاههای اجرایی كشور تصریح شده قانون در برنامه های توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی كشور می باشد . همچنین فرآیند تحول اداری مجموعه كوششها و اقداماتی است كه بمنظور برنامه ریزی و اجرای تغییرات لازم و مناسب در ساختار ، فن آوری و نیروی انسانی انجام می شود و هدف آن افزایش سازگاری بین ساختار ، فرآیند ها ، راهبردها ، افراد و فرهنگ سازان ، ایجاد و توسعه راه حل های نو و خلاقانه و توسعه توانایی نوسازی در سازمان هاست
در راستای تحقق اهداف فوق الذكر در اسفند 1381 اداره كل بهره وری و تحول اداری وزارت نفت به عنوان زیر مجموعه معاونت مدیریت و منابع انسانی شكل گرفت تا فعالیتهای ذكر شده ، از این پس بصورت متمركز در یك اداره كل مدیریت و ساماندهی شوند .
اداره كل بهره وری و تحول اداری به عنوان مشاور صنعت نفت در امور تحول اداری و بهره وری ابلاغ شده از مراجع قانونی كشور و همچنین رابط بین سازمانهای مختلف صنعت نفت و سازمانهای ذیربط خارجی ( سازمان مدیریت و برنامه ریزی كشور ، سازمان ملی بهره وری ، ... ) انجام فعالیت می نماید.

بطور خلاصه می توان بشرح وظایف كلان این اداره كل بشرح زیر اشاره كرد :

1-تهیه گزارش در پریودهای زمانی مشخص از عملكرد ستاد وزارت نفت و چهار شركت اصلی در زمینه بهره وری و تحول اداری جهت ارائه به معاونت محترم منابع انسانی و مدیریت
2 -ایجاد ارتباط موثر و هماهنگی فیمابین واحدهای مختلف صنعت نفت و سازمان مدیریت و برنامه ریزی كشور
3- نظارت بر تدوین شاخصهای بهره وری و شاخصهای ارزیابی عملكرد واحدهای مختلف صنعت نفت و پیگیری استفاده از آنها در سنجش عملكرد
4 - ایجاد شورای تحول اداری در سازمانهای مختلف و انجام جلسات منظم با شوراهای مذكور به منظور هماهنگی بیشتر و رفع ابهامات بوجود آمده در حین اجرای برنامه های تحول
5- برنامه ریزی و هماهنگی با شوراهای تحول اداری چهار شركت اصلی جهت شركت در جشنواره شهید رجایی و نمایشگاه تحول اداری كه هر سال از طرف سازمان مدیریت و برنامه ریزی كشور و با حضور ریاست محترم جمهور و سایر دستگاههای اجرایی برگزار می گردد .
6- برپایی نمایشگاه سالانه بهره وری و تحول اداری در وزارتخانه ، جهت انعكاس چگونگی انجام فعالیتهای تحول و بهره وری در طول سال
7- برنامه ریزی و مدیریت فرآیند انتخاب كارمندان و بازنشستگان نمونه صنعت نفت و معرفی آنها به سازمان مدیریت و برنامه ریزی كشور به منظور گزینش نهایی و انتخاب نمونه ها در سطوح ملی و درون دستگاهی
8- برنامه ریزی و نظارت بر تكمیل فرمهای شاخصهای اختصاصی و عمومی ارسال شده از سازمان مدیریت و برنامه ریزی كشور و ارائه نتایج خود ارزیابی های مذكور به همراه مستندات مرتبط با آن به تفكیك چهار شركت اصلی
9- انجام خود ارزیابی براساس مدل EFQM در سطح ستاد وزارت نفت و ارائه نتیجه خود ارزیابی مذكور به سازمان ملی بهره وری ایران و موسسه مطالعات بهره وری و منابع انسانی و ...


مختصری در ارتباط با طرحهای تحول اداری

برنامه تحول در نظام اداری كشور كه در راستای تحقق اهداف سیاست های مندرج در سندگام دوم توسط سازمان مدیریت و برنامه ریزی كشور تهیه شده است در جلسه مورخ 18/1/81 هیات محترم وزیران مطرح و كلیات آن مورد موافقت قرار گرفت و مقرر شد تصویب جزئیات و تفصیل برنامه مذكور به شورای عالی اداری محول گردد .

متعاقب تصمیم فوق ، شورای عالی اداری در نودویكمین جلسه مورخ 15/2/81 در اجرای مصوبه شماره 4509/26075 مورخ 8/2/81 هیات محترم وزیران ، براساس پیشنهاد سازمان مدیریت و برنامه ریزی كشور ، عناوین طرح ها و سیاست های اجرایی ناظر بر هفت برنامه اصلی تحول در نظام اداری كشور را تصویب نمود كه مراتب طی مصوبه شورایعالی اداری در تاریخ مورخ 25/2/81 ، به كلیه دستگاههای اجرایی از جمله صنعت نفت ابلاغ گردید .

هفت برنامه اصلی ایجاد تحول در نظام اداری به شرح زیر می باشند :

1- منطقی نمودن اندازه دولت و اصلاح ساختار تشكیلاتی
2- بهبود مدیریت و ارزیابی عملكرد
3- آموزش و بهسازی نیروی انسانی
4- بهبود سیستم ها و روشهای انجام كار
5- توسعه اتوماسیون و فن آوری اطلاعات
6- تكریم مردم و جلب رضایت ارباب رجوع
7- ارتقای سلامت نظام اداری
می توان تقسیم بندی زیر را ، برای طرحهای تحول اداری در نظر گرفت :

1) منطقی نمودن اندازه دولت و اصلاح ساختارهای تشكیلاتی

- برنامه خصوصی سازی جهت كاهش تصدی و تعیین راهكارهای مناسب برای توسعه فعالیتهای بخش غیر دولتی
- تفكیك وظایف حاكمیت / تصدی و طراحی الگوی مناسب
- طرح واگذاری فعالیتهای خدماتی / پشتیبانی
- خدمات زیربنایی و طرحهای عمرانی
> - طرح ساماندهی ساختارهای غیر رسمی و طراحی مكانیزمهای اجرایی آن
- بازنگری در شرح وظایف و شرایط احراز سمتهای سازمانی به منظور غنی سازی مشاغل
- برنامه جامع اصلاح و بازآرایی ساختار و تنظیم ضوابط طراحی و تایید تشكیلات داخلی
- برنامه اصلاح و بازنگری طرحهای طبقه بندی و ارزیابی مشاغل
- طرحهای تعدیل نیروی انسانی از جمله الحاقیه بازخریدی / بازنشستگی
- نقل و انتقال كاركنان
- تركیب تحصیلی كاركنان

2- بهبود مدیریت و ارزیابی عملكرد

- شناخت مشكلات اساسی در جهت گیریها و سیاستهای حاكم بر اداره سازمان و ارائه پیشنهادهای مناسب برای ارتقاء بهره وری در بخشهای مختلف
- انجام بسترسازی لازم درخصوص استقرار نظام ارزیابی عملكرد
- تهیه و تدوین شاخصهای ارزیابی عملكرد ( شاخصهای عمومی و اختصاصی)
- تهیه و تدوین شاخص ارزیابی میزان موفقیت در اجرای برنامه های پیش بینی شده
- ارزیابی عملكرد پرسنل با شاخصهای مناسب
- تهیه و تدوین شاخص میزان كارایی
- تهیه و تدوین شاخص جلب رضایت مردم
- تهیه و تدوین شاخص سطح كیفیت محصولات و خدمات
- تهیه و تدوین شاخص ارزیابی میزان موفقیت سیستم اداری

3- آموزش و بهسازی نیروی انسانی

- طرح بررسی و اصلاح نظام ارزشیابی كاركنان
- طرح مطالعه و بازنگری نظام آموزش كاركنان
- طرح ریزی كلان و آموزشی برای رسته ها و رشته های شغلی برای طول خدمت كاركنان با هدف افزایش و به هنگام نمودن دانش ، بینش و مهارت همراه با انگیزش لازم
- تدوین برنامه های آموزشی كوتاه مدت
- تدوین برنامه های آموزشی تخصصی ( مدیران و سرپرستان )
- تدوین برنامه های آموزش های بلند مدت

4- بهبود سیستم ها و روشهای انجام كار

- تشكیل كمیته تخصصی در زمینه اصلاح سیستم ها و روشهای انجام كار
- تهیه و اجرای برنامه گسترده اصلاح روشهای عمومی
- تهیه برنامه های اجرایی سالیانه برای اصلاح روشهای اختصاصی و مشترك
- احصاء و مستندسازی روشهای مشترك و اختصاصی
- انجام اولویت بندی در روشهای مشترك و اختصاصی
- انجام اقداماتی در زمینه استقرار نظام مدیریت كیفیت
- انجام اقداماتی در خصوص استقرار نظام پذیرش و بررسی پیشنهادات ( نظام مشاركت )
- بهبود و بازنگری درفرآیند ها و روشهای انجام كار به منظور كاهش اتلاف منابع از جمله زمان و نیروی انسانی
- استاندارد كردن و كنترل فرمها
5- توسعه اتوماسیون و فن آوری اطلاعات

- برنامه طرح جامع فناوری اطلاعات (IT) با هدف تسریع و تسهیل ، دقت و ارتقای سطح كیفیت
- بررسی نقش تكنولوژی اطلاعات (IT) در سازمان
- طرح اتوماسیون اداری / فعالیتهای عمومی و اختصاصی
- طرح گسترش كاربرد فناوری ارتباطات و اطلاعات در توسعه سازمان
6- تكریم مردم و جلب رضایت ارباب رجوع

- ساماندهی فضای اداری جهت پاسخگویی و ارائه خدمات به مردم و ارباب رجوع
- رفتار شغلی
- شیوه های اطلاع رسانی نحوه ارائه خدمات
- شفاف سازی و مستند سازی روشهای انجام كار
- اصلاح و بازنگری روشها با هدف رضایتمندی مردم و ارباب رجوع
- نظر سنجی از مراجعین
- تدوین منشور اخلاقی سازمان در ارتباط با مردم
- نظارت و بازرسی و ارائه گزارش
- طرح تشویق و تنبیه كاركنان در اجرای طرح تكریم مردم و جلب رضایت ارباب رجوع

7- ارتقای سلامت نظام اداری

- تدوین برنامه و تنظیم ساز و كارهای اجرایی امر مبارزه با ارتشاء در نظام اداری كشور
- شناخت زمینه های فساد و محیط های آسیب زا
- تسهیل در پاسخگویی به شكایات
- صرفه جویی و كنترل و نظارت بر انضباط مالی
- كنترلهای مالی در زمینه های :
الف – ضوابط سفرهای خارجی
ب – نگهداری و مصرف بهینه بیت المال
ج – نحوه استفاده از خودروهای دولتی
- كنترلهای مالی در خصوص مبارزه با فساد و جلوگیری از سوء استفاده های مالی
- تقویت نهادهای بازرسی و نظارتهای داخلی
اقدامات و برنامه ها
اهم اقدامات انجام شده و برنامه های آتی اداره كل بهره وری و تحول اداری بشرح زیر می باشند :

اهم اقدامات انجام شده

1) تهیه ، تنظیم و ابلاغ آئین نامه بهره وری و تحول اداری ونظام مشاركت صنعت نفت

2) ایجاد هماهنگی لازم در خصوص مكاتبات سازمان ملی بهره وری ایران با شوراهای تحول اداری
3) ایجاد ارتباط مستمر با شوراهای تحول اداری متشكل در شركت های اصلی 4) تشكیل همایش های اداری طرح تكریم و جلب رضایت ارباب رجوع به منظور هم اندیشی و برنامه ریزیهای مناسب برای آینده
5) انجام بررسی های كارشناسی و تدوین برنامه زمانبندی درخصوص تشكیل جلسات شوراها ، كمیته های تخصصی و گروههای بهره وری و تحول اداری
6) انجام فعالیت های ستادی و پشتیبانی به منظور تحقق تحول اداری
7) بسترسازی ، توانمندسازی و ایجاد فضای تبلیغی ، ترویجی مناسب در سطح صنعت نفت برای تحقق علمی امر تحول اداری
8) ایجاد هماهنگی و نظارت بر عملكرد شوراهای تحول اداری چهار شركت اصلی از طریق برنامه ها و طرح های تحول اداری و ارائه پیشنهادهای لازم در چارچوب سیاست ها و خط مشی های تحول اداری
9) مشاركت و پیگیری در ایجاد الگوهای تحول با هماهنگی چهار شركت اصلی بر اساس سیاست و خط مشی های تدوین شده در سازمان مدیریت و برنامه ریزی كشور و با توجه به شرایط حاكم بر صنعت نفت
10) جمع آوری و تجزیه و تحلیل اخبار مربوط به اقدامات و فعالیتهای شبكه راهبری تحول اداری در صنعت نفت و انعكاس آن به معاونت محترم منابع انسانی و مدیریت و همچنین سازمان مدیریت و برنامه ریزی كشور
11) برگزاری ارتباط موثر با سازمانهای متولی امر تحول و بهره وری در سطح كشور در راستای انعكاس عملكرد صنعت نفت طرحها و برنامه های در دست اقدام
1) تشكیل همایش بهره وری در چهار شركت اصلی
2) تهیه و تدوین پروژه های تحقیقاتی با رویكردی نو برای بهبود بهره وری در صنعت نفت
3) تهیه ،تنظیم و ابلاغ دوره های آموزشی با رویكردی نو برای بهبود بهره وری در صنعت نفت
4) تهیه و تدوین اركان طرح پرورش تسهیلگران طرحهای تحول اداری برای ایجاد فرهنگ تحول ، بسترسازی و اجرای طرحهای تحول اداری در صنعت نفت
5) تهیه ، تنظیم و ابلاغ برنامه جامع بسترسازی فرهنگی و آموزش های معطوف به امر تحول و بهره وری
6) مطالعه و برنامه ریزی جامع به منظور ایجاد فرهنگ تحول و عزم درون سازمانی ، مدیریت شبكه تحول صنعت نفت و همچنین توسعه و ترویج مفاهیم تحول
7) فراهم نمودن زمینه لازم جهت تقویت و پشتیبانی از شوراهای تحول اداری چهار شركت اصلی
8) ایجاد تمهیدات لازم به منظور تشویق و ترغیب مسوولان و مجریان تحول اداری و بهره وری
9) اجرای دوره های آموزشی و اطلاع رسانی به منظور آشنایی و ارتقاء دانش اعضاء شوراهای بهره وری و تحول اداری و هدایت ستادهای برنامه ریزی تحول اداری چهار شركت اصلی از طریق مشخص نمودن عناوین دوره ها
10) جمع آوری و تجزیه و تحلیل اخبار مربوط به اقدامات و فعالیتهای شبكه راهبری تحول اداری درسایر دستگاههای اجرایی و انعكاس آن به شوراهای تحول اداری چهار شركت اصلی جهت الگوبرداری و بهینه كاوی
11) برگزاری هم اندیشی های ادواری در زمینه های امور مدیریتی ، بهره وری و تحول اداری انتخاب وزارت نفت بعنوان سومین دستگاه برتر در تحول اداری در جشنواره شهید رجائی یكی از موفقیتهای به دست آمده در سال 83، در راستای انجام برنامه ها و فعالیتهای ذكر شده در اداره كل بهره وری و تحول اداری ، انعكاس مناسب عملكرد چهار شركت اصلی و ستاد وزارت نفت در راستای طرحهای تحول اداری به سازمان مدیریت و برنامه ریزی كشور بود كه با همكاریهای صمیمانه و تلاش بی شائبه نمایندگان تحول اداری چهار شركت اصلی و رهنمودهای معاونت محترم منابع انسانی و مدیریت ، منجر به كسب رتبه سوم تحول اداری در بین كلیه دستگاههای اجرایی كشور و اهداء لوح تقدیر به مقام محترم وزارت نفت از جانب ریاست محترم جمهوری در جشنواره شهید رجایی برگزار شده در شهریور سال 83 شد .
منبع : it1364[dot]mihanblog[dot]com[slash]post[slash]13

فناوری اطلاعات تجزیه تحلیل , مدیریت , انگیزش نمونه سوالات رفتار , Case Method in MIS Education ماده 88 قانون , Case Method in MIS Education نظام جامع , مقالات سلامت سازمانی, Case Method in MIS Education سیر تکامل ,

تبلیغات


تبلیغات

تبلیغات
مطالب تصادفی

تبلیغات