تبلیغات

دانشکدۀ شریعتیدکاتره و مدرسان گروه
دومین دکتر گروه، دکتر مسعود ف نام داشت با اصالتی خراسانی.  او نیز به تأسی از بسیاری از دانش آموختگان قدیم دانشگاه فردوسی مشهد، کشور فرانسه را برای ادامۀ تحصیل انتخاب کرده و از آنجا مدرک دکتری خود را اخذ کرده بود.
دکتر ف خود را شاگرد علی شریعتی معرفی می کرد.اما در عمل فرسنگها از استاد خود فاصله داشت در خیلی زمینه ها و از جمله در شهامت علمی و صداقت علمی داشتن.
در همان زمان که دکتر مسعود ف در دانشکدۀ ادبیات مشهد عنوان شاگردی شریعتی را یدک می کشید بی آنکه برای حمایت از استاد خود قدمی بردارد یا به اندازۀ سر سوزنی خود را به خطر بیندازد؛یکی دیگر از کسانی که خود را شاگرد شریعتی می شمرد یعنی دکتر حسین رزمجو، در دفاع از حقیقت و نیز در دفاع از استاد خود هر سختی و خطری را به جان می خرید اما دست از باورهای خود بر نمی داشت.
سومین دکتر گروه در اینزمان، دکتر حسین الف بود. اهل و ساکن مشهد و مثل همکار خود دانش آموختۀ فرانسه.آنطور که من متوجه شدم دکتر حسین الف در " تاریخ آفریقا " یا حوزه ای مشابه آن تخصص داشت. با این حال دو حوزۀ مهم از تاریخ ایران را در دو مقطع کارشناسی و کارشناسی ارشد تدریس می کرد. "تاریخ ایران باستان" و "تاریخ معاصر".
در کنار سه دکتر مذکور، دو نفر فوق لیسانس قدیمی هم در گروه بودند که در مقطع کارشناسی تدریس می کردند. یکی آقای نظری که بعد از سالها تدریس در دانشگاه اصفهان به مشهد آمده بود و آنطور که بعدها یکی دو بار با او همصحبت شده و از او شنیدم دوست یکی از معلمان دورۀ دبیرستانم بود که از قضا او هم تاریخ خوانده و در دبیرستان آنرا تدریس می کرد. و باز بعدها از کسی شنیدم که سعید ح و شکرالله خ دو مدرس جدید رشتۀ تاریخ دانشگاه شیراز زمانی در اصفهان دانشجوی نظری ه  بودند و همانها از دلایل درخواست انتقال او از اصفهان بودند با کارهای غیر علمی و میلیشیا بازی که در دانشگاه انجام می دادند.
و دومین مدرس قدیمی گروه در اینزمان آقایی بود بنام لطفی که من نه او را می شناختم و نه هیچوقت سعی کردم او را بشناسم یا با او ارتباط برقرار کنم. به این دلیل که او هم مثل خود من دماغش را خیلی بالا می گرفت!!منبع : ansuyemeh[dot]mihanblog[dot]com[slash]post[slash]376

آنسوی مه دکاتره و مدرسان گروه, کتاب کار ریاضی1 پرویز شهریاری , نکات جالب زندگینامه کریم ساعی, بهترین اشعارازبهترین ها, نکات جالب مطالب بهمن 1391, کتاب کار ریاضی1 مطالب ریاضیات , جغرافیای سیاسی نوین,

تبلیغات


تبلیغات

تبلیغات
مطالب تصادفی

تبلیغات