تبلیغات

خاطر اعمال تحریمها سرزنش میکنند
مقدمه و  خلاصه  اجرایی

 دکترین  جنگ پیشگیرانه که  توسط  امریکا  اعلان و تایید شد  حمله به عراق  توسط  امریکا   که برخی کشورها از ان حمایت کردند  و  به عنوان  ائتلاف  خواسته ها  ازان یاد شده و اقدامات  یک جانبه کههه  با توجه به تعدای از  کنوانسیون های بین المللی مانند  ان پی تی  معاهده  ای بی ام   سی تی بی تی و  پرتکل کیوتو  باعث توجه به  وضعیت جاری  قانونبین المللی  شده  و بطور خاص  اینکه اییا  موانع دربرابر   استفاده از نیروی نظامی  که منشور  سازمان ملل  تاسیس شده  هنوز توسط  کشورهای عضو  مورد احترام است و  ایا  چند جانبه گرایی و  حکومت قانون  باید با چند جانبه گرایی  و برگشت به  اعتماد به  استفاده از نیروی نظامی اقتصادی بجای  قانون و دیپلماسی  تفوق  داشته باشد

 این مقاله  رشد اخیر  موانع   استفاده از  زور و  محرومیت  در منشور  سازمان ملل  موقعیت  قانونی با توجه به  عراق و توسعه  بدنبال  حمله به عراق را  بررسی می کند.  مهم است که  موضع  کشورهایی که   به عنوان   اعضای  ائتلاف  خواستها  تلقی   می شود   معین کنیم تا کاملا  موقعیت جاری کشورها را با تجه به دکترین  جنگ بازدارنده  توصیف کینیم

  گلوگ بریاند پکت متوسل شدن به جنگ را  محکوم میکند  و  استفاده از  جنگ را  به عنوان  یک خط مشی ملی  رد میکند و اینکه منشور  سازمان ملل که نتایجه کرفت برای  حفظ نسلهای متوالی  از  اسیب جنگ که  دوبرابر  در زندگی ما  بدبختی های نا گفته  رابرای بشریت اورده  مستلزم این استکه همه اعضا  در رابطه بین المللی شان از تهیدی یا  استفاده از  زور علیه  تمامیت  و استقالا  سیاسی  هر کشوری  پرهیز کنند و یا در هر حالت دیگر که با هدف سازمان ملل در تضاد است.  دکترین جدیدی بوش  د  جنگ پیشگیرانه  که در  استراتوژی  شورای امنیت در سپتامبر 2002  منتشر شد حمله به یک کشور درنبود  شواهد  خاص  از  حمله مختمل  را سرزنش میکند.  این دکترین  یک جدایی از  ممنوعیت   استفاده از زور را تحت قانون بی المملل   نشان میدهد  که از  بسته کلوگ بریاند   تاسیس  منشور نورمبرگ   پذیرش منشور  ملل متخد و تاسیس  دادگاه  جنایت بین الممللی  شروع شد و یک برگشت به  امادگی برای  استفاده از زوز  در رووابط بین المللی را   نشان میدهد

 

بدنیبال  انتشار  این دکترین  امرکیا با  انگلیس استرالیا و دیگر کشورها  حمله  کردند  و نتوانستند تایید  شورای امنیتی را تحت منشور VII بدست اورند بسیاری  حقوقدانان بین الملل  معتقدندکه حمله  غیر قانونی  است.  و تا حدیک  چنگ تجاوزکارانه است.

 تعدای از نقض قوانین ی بین الملل  قبلا  بدنبال اشغال عراق گزارش شده  شامل شکست برای جلوگیری از  غارت و  اجازه دادن به  شکست قاانون و نظم  در بغداد  شکست برای  تدارک  کمکهای بشردوستانه و  هدف قرارد دادن شرهوندان درطول اعتراضات. تعدادی از  ااعضای ائتلاف   تمایلات  که تحت قطعنامه شورای امنیت  سازمان ملل  به عراق رفتند   به عنوان   اشغال گران متخاصم  وانرد شده و  و مشمول  الزامات  قانون بیم المللی  هستند و  ممکن است  خودشان  مسئولیت   اقدامات  را داشتنه باشند ی که  در عراق رخ میدهد

 این مقاله در یافته که د هر کی از اعضای  ائتلاع تمایالت  ممکن است  مسئول  جبران باشد  شامل  خسارات  اسیب ها  شامل  اسیب به محیط و  ازدست رفقتن منابع  طبیعی یا اسیب به  دولت های خارجی  شرکت ها  وملیت ها

 تحت قطعنامه شورای امنیت  سازمان ملل  1483 هیج حفاظتی برای  کشورهای عضو  یا  مقامات انه   برای  مشومولیت  تحت کنوانسیون ژنو ینست . ضوابط  هاگ یا دیگر  پیشبینی ها ی  قانون بین امللل یا ملی  شامل  اساسنامه رم   در رابطه با دادگاه جنایات بین المللی .

 

 محرمیت از  استفاده از نیرو زور

  دو جنبه  از قانون بیم الملل  وجود دارد  که با  قانون زور  سرو کار دارد . : قانون مربوط به  استفاده اززور  و قانون  ی که  هدایت دشمنی ها را  تعدیل میکند.  این مقاله  مورد اول را یا قانونی بودن  حمله به عراق را و نتایج ان  و  همچنین  جنبه های  قانون تعدیل کننده  هدایت دشمنی ها را  بطور خاص الزامات  اشغال کننده متخاصم  مروبطن به قلمرو  تحت حمله بررسی میکند.

 بدنبال  چنگ جهانی اول  شصت وسه کشور  چنگ را  به عنوان  وسیله ایبرای  خط مشی خارجی در  بسته  لوگ بریاند  سال 1928 رد کردند. امریکا اسرارتالیا  بریتانیا  ایتالیا و ژاپن  در میان  کشورهایی بودندکه معاهده را امضا کردند. که   می گوید که  طرفها   بنام  مردم مربطوه شان  اعلان می کنندکه  انها  توسل به جنگ رابرای حل  مشاجرات بین المللی محکوم میکند و رد میکنند  به عنوان  وسیله ای برای خط مشیب ملی  در رابطه شاان با یکدیگر. ان معاهده  نتوانست از جنگ  جهانی دوم  جلوگیری کند اما  در محکوم کردن توسل به جنگ و رد ان  ع وسیله  خط مشی ملی  پایه ه ای برای  جنایت علیه صلح بود. که  در منشور  تریبون نرمبرگ  به عنوان  ان جنایت هایی  است که  بمنظور  برنامه ریزی امدده سازی  شروع  یا  تدارک  جنگ  تجاوزکارانه یا جنگ  در تتتخطیی  معاهدات بین المللی است.  تربون نرمبرگ   می گوید که  جنگ ضرورتا یک کارشیطانی است.  نتایج ان  به  کشور متخاصم محدود نمی شود بلکه  بر کل جهان اثر می گذارد . برای شروع یک جنگ  تجاوزکرانه  بنابر این   یک جنایت بین المللی است بلکه حنایت  بیا المللی  بزرگی  است که فقط  از دیگر جنایات  جنگی از این لحاظ تفاوت دارد که د  ان  در خود  شرازت های  جمع شده  کل را  دارد.

  جنایت علیه صلح تحت قانن  مشترک بین الملل  با تربون نرمبرگ  بدنبال  جنگ جهانی دوم  تایید شد  که  می گوید که  صلح   معاهده شاهدی از یک  شففاف سازی  جهانی   است تا یک یافته  موجه  بنفع  وجود  یک جنایت علیه صلح را قانونی شود. دادگاه  جنایت  بین المللی  مشروعیت قانونی  برضد  جنیات تجاوز  دارد. و دادگاه میتواند  قلمرو قدرت  را روی  جنایت  تجاوز  اعمال کند زمانی که  یک پیشبین   استفاده شود که  جنایت را  تعریف میکند و  وشرایط ی را که براساسان دادااه  قلمرو قدرت را اعمال میکند  تنظیم میکن.  موضع قانونی  که  تربون نرمبرگ  اعلان کرد  این است که  انهییکه  جنایت  تجاوز را  مرتکب  می شود  نه تنها  یک جنایت تحت قانون بین الملل  مرتکب شده اند بلکه  جنایت  بین الملل  بزرگی  مرتکب شده ان.  عدم توانایی  ای  سی سی برای   پاسخگو دانتستن  مرتکب  تلقی میکند

  منشور سازمان ملل  نتیجه کرفت برای  نجات نسلهای  بعدی از  اسیب های جنگ که  در دوران ما دوبرابر شده  و مصصایب نا کگفته ای را برایبشتریک ببار اورده و و  سازمان ملل  با  این اهداف  ایجاد شد :

 

1. ایجاد  صلح بین الملل و امینیت و  برای این هدف :  اقدامات  جمعی موثر برای جلوگیری و برداشتن تهدیدات  برای صلح   و برای  جلوگیریاز اعمال  تجاوز کارانه یا دیگر نقض  صلح  و  برایاینکه  وسایل صلح امیز  استفاده شود.و در هماهنگی با  اصول عدالت و قانون بین الملل ف تنظیم یا  تثبیت  منازعات بین الملل یا موقعیت هایی که  م ممکن است  منجر ب  نقض  صلح شود

 2. برای گسرتش رابطه دوستانه میان ملتها براساس احترام برای اصول  حقوق برابرد و   تصمیم گیری مردم و برای  دیگر اقدامات مناسب برای  تقویت صلح جهانی شدن   بند  2(3) مستلزم این استکه همه اعضا  منازعات بین المللی  شان را با وسایل صلح امیزی مانند  یک حالتی که  صلح بین المللی  و امنیت  وعدالت  بمخاطر ه نیفتد و بند 2 (4 ) نیازمند این است که   همه اعضا در روابط  بین المللی  از تهدید یا ا استفاده از  زور علیه  یکپارچکی  قلمرو یا  اساقال سیای  هرکشور  جلوگیری کنند یا  در هر حالت دیگر ناهماهنگ با اهداف  سازمان ملل.

 ای سی چی در  مورد نیکاراگوا   در باره  وضعیت  منع   استفاده از زور  شکی نداشت

  دادگاه متوجه شدکه  هر دو طرف  ای نظر ر ا دراندکه  اصول  برای  استفاده باز  زور  که در منشور  سازمان ملل امده است  مربط است  به  انهییکه در  قوانین ین لملل  معمولی یافت  می شود . انها  بنابر این   یک الزامات  معاهدهه  رابرای  جلگیری  در روابط بین المللی شاان  از  تهدید یا  استفاده از  زور علیه  یکپارچکی قلمرو یا استقالال سیاسی  هر کشور  می پذیرند.  یا در هر حالت دیگر ناهمکهنگ با  سازمان ملل

 قانون  کلی  زور را  که در قانون مرسوم  ایجاد شده   منع میکند دربرخی استثنا ها مجاز میداند.  قطعنامه  2625  می گوید که  کشورهایی که در  مجمع عمومی  نماینده دارند  ب ه استثنا ی ممنوعیت  استفاده از زور  که با حق  فردی یا  جمعی برای دفعا شخصی  تعیینشده  توجه دارند  همچنانکه   قبلا  یک موضوع  قانون بین المللی مرسوم بود.

تنها استثنای  بیان شده  در منشور  دربند  51 است که حق ذاتی فرد دفاع فردی یا جمعی  را محفوظ میدارد اگر  حمله مسلحانه  علیه اعضای  سازمان مللرخ دهد  تا ایمهک شورای امنیت  سازمان ملل  اقدامات لازم را برای  تامین صلح بین المللی  وامنیت  انجامدهد  و اقدامات  جمعی تحت  بخش VII و بطور خاص بند  42

  تست قانونی  بیان شده برای  ضرورت و سهمی بوندن در  دفاع شخصی  مربوط  است به  به یک منازعه بین  اامریکا و انگلیس .  در زمستان  1837  نیروهای بریتانیا و کانادا  معتقدبوددندکه  کشتی پرچم دار  امریکا یی  کارولین  سزباز  اسلحه و مهمات را از طرف امریکایی  مرز به شورشیان  ضد بریتانیایی در طرف کانادایی  مرز  درطول  شورش ضد بریتانیایی  منتقل میکن.  در حالیکه  بیشتر  نیروها خاواب بودند  نیروهای  بریتانیاو کانادا  کشتی را محاصره کردند و به خدمه مسافران  حمله کردند و ان را اتش کشیدند.و  ان را به سمت  ابشار نیاگار بردندو  و دو تا را کشتند.

 

در فرمول بندی که   به عنوان  تست استادارد برای  ضرورت  در دفاع شخصی   گواهی شده است  وزیر کشور   امریکا  دانیل وبستر  به یک ادعای بریتانیا  برای دفاع شخصی  اینگون ه پاسخ داد که  این بعهده  دولت  بریتانیا استکه یک ضرورت  دفاع شخصی  نمونه  نابود کننده ه را نشان دهد  هیچ انتخاب وسیله  باقی نگذارد و  هیچ لحظه ایبرای  تفکر.  در حالیکه   مورد کارولین  یک مورد  پیش بینانه دفاع شخصیاست  به قبل از معاهده  کلگ بریاند برمیگردد و قبل از  منع  نشور  سازمان ملل برای  استفاده از زور و لزوما   به عنوان یک  توجیه معاصذر  برای  برای دفاع شخصی  پیشگیرانه  نیست.  باید توجه کرد که  حتی  دفاع شخصی  پیشگیرانه   به عنوان یک توجیه  مشکوک برای  استفاده  از نیرو . کریستین گری  می گوید که    استفاده  واقعی از حق برای  دفاع شخصی  پیشگیرانه  نادر است و ایمکه  کشورها  ترجیح میدهندکه یک نگرش گسترده از حمله مسلحانه   داشته باشد  تا  اینکه اشکارا  ادعای دفاع شخصی  پیشگیرانه   داشته باشد  این عدم تمایل  نسبت به  استفاده از دفاع شخصی  پیشگیرانه  یک نشانه  وضعیت  مشکوک این توجیه برای  توسل به زور است.این دلیل دیگری  است براینکه امریکا و انگلیس  بدنبال توجیه  توسل به زور  دربرابرعراق با رجوع به قطعنامه 670   687   میباشند تا تلاش برای توجیه انها براساس  دفاع شخصی  دکترین  جنگ پیشگیرانه

 

 

دکترین بوش  در رابطه با  جنگ پیشگیرانه

بوش  در یک مقدمه بر  تسراتوژی  شورای امنیت  سازمان ملل  که در سپتامبر 2002  منتشر شد  اعلان کرده که   امریکا برضد تهدیهای  قبل از اینکه کاملا شکلبگیرد عمل میکند.

 سند  می گوید که

برای قرن ها  قانون بین المللی تایید می کند  که ملتها نباید  از حمله اسیب ببینند قبل از اینکه بتوانند بطور قانونی  از خوداشان دربرابر نیروهایی که  خطر قریب الوقوع حمله را دارند  داشته باشد .کارشناسان قانونی  و قضات بین المللی  مشرووعیت  پیش بینی  در رابطه با  وجود تهدی قریب الوقوع  را مشروط به  حرکات نیروها  ناو ها و و نیروهای هوایی  که برای حمله اماده  می شود بطور قابل رویت می داند.

ما باید  مفهوم  تهدید قریب الوقوع   را برای  توانایی ها و اهداف   بدبختی های  امروز  سازگار کنیم.کشورهای  دغل کار و تروریست ها  با وسایل معمول به ما حمله نمی کنند. می دانند این وسایل شکست می خورند انها به انعمال تروریستی  و  استفاده  از سلاحهای کشتار جمعی  رو می اورند که براحتی مخفی  می شود  و بدون اطلاع از انها  استفاده می کنند.

 بنابر این  بیانیه   نشان میدهد  که  امریکا  در این حالت جدیید میخواهد که فراتر از محدودیتهای بین المللی  و حتی انهاییکه خود قبلا به ان توجه می کرده  عمل کند. تمایز بین  پیش بین  جنگ و  و  جنگ پیشگیرانه  در دکترین جدید بوش در گزارش موسسه بروکلینگ  توصیف شد : مفهوم محدود به  تعریف  پیشگیری  سنتی نیست  -ضربه زدن به دشمن  زمانی که  در حال اماده شدن برای  حمله است – بلکه شامل  جلوگیری  می شود – ضربه زدن به دشمن حتی در نبود  شواهد خاص یک حمله  قریب الوقوع . ایده اساسا   بنظر می رسد   که  در رابطه با  ترووریستها در و افراط گرایان  یا کشورهای  زیرک است. ، هر دو بهم ربط دارد . برطبق  استراتوژی ه با ترکیب  رادیکالیزمو تکنولوژی ها

 دولت استرالیا می پذیرد که این دکترین نیازمند اصلاح منشور است نخست وزیر استرالیا هاوارد  می گوید که  زمانی که  منشور سازمان ملل نوشته شد  ایده حمله با این سابقه که قبلا سپری شده بود  تعریف شده  و ان ایده  یک ارتشی است که  در مرز یک کشور همسایه  حرکت میکند  یا در مورد  زاپنی ها در  پرل هاربر یک پایگاه رابمباران میکند .اکنون متفاوت است شما حالا ان را بدست نمی اورید . انچه شما بدست میاورید  تروریسم غیر دولتی است که  به اندازه  ان مخرب   است یابیشتر و  من می گویم که من فکر میکنم بسیاری از  مردم  می گوید که  ایا ان بدنه قانون بین المللی   باید  با ان واقعیت جدید   مطابقت داده شود. وزیر دفاع  استرالیا رابتر هیل  نیز درخواست اصلاح  بند 51   مننشور  را دارد.

  ممکن است اینگونه باشد که  امریکا امریکا و انگلیس  از ناتوانی برای بدست اوردن  قطعنامه قطعنامه شورای امنیت لازم نا امید هستند. فراخوان تغییرات در قانون بین المللی برای رسیدگی به تروریست  ممکن است   همچنین   یک حاصل این نا امیدی تلقی شود.  به هرحال اگر تغییرات  بخواهد موثر باشد باید  به گونه ای باشد که صلح بین المللی  و امنیت را با اقدامات  چند جانبه  بالا ببرد .این  ممکن است  اتلاف وقت  و نا امید کننده باشد اما خطر   دیگر یک تضعیف شدن یا حتی  ترک حاکمیت قانون   و بی توجهی به  ممنوعیت  استفاده از  زور  باشد که حاصل نه تنها  وفاق بین المللی  برای اجتناب از جنگ بدنبال دو  جنگ جهانی   بلکه دههها اتفاق نظر باشد. خطر  اولویت دادن به  استفاده از زور توسط دیگر کشورها  بدیهی است.   همچنانکه  یک کارشناس اخیرا  در موقعیت دیگری   می گوید که اگر اصل  دو جانبه بودن  تصمین کند که هر کشور  یک حقی را تحت  قانون بین المللی  مرسوم  کلی  ادعا کند  که حق مشابه  برای کشور دیگر  قائل باشد  کشورها  فقط  ادعای حقی می کنند که  انها  اماده اند  تعمیم یافتن ان را ببینند. این بدین خاطر است که یک حق  تعمیم یافته  کشور را  در معرض الزامات  مربوطه  برابر با دگیر کشور ها قرار مدیهد.

 در این موقحیت ا شهادت هاوارد   در رابطه با  حمله به پرل هاربر جالب توجه است  چونکه یک انگیزه  ادعا شده برای حمله ژاپن به پیرل هاربر  این بود که  از یک ترس نظامی ایجاد شده توسط   امریکا  حلوگیری شود.  در دهه  بعدی در 1950 بدنبال یک بحث  در رابطه با  ضربه پیش گیرانه به شوروی   ترومن   می گوید که  شما  جلوی هر چیزی را با جنگ نمی گیرید ...مگر صلح .قبلا بدنبال حمله به غراق  مقامات  هندی  پیشننهاد کردندکهه  یک مورد قوی برای  اقدامات نظامی  ضد پاکستان  وجود دارد  و مقامات  امریکا  و رهبران  از  کلمات تهدید  امیز علیه سوریه وایران   استفاده کردند. اگر یک جنگ جنگ پیشگیرانه  توسط  امریکا  علیه کره شمالی  تصور میشود که به خاطر  سلاح هسته ای   اجتناب  می شود   بنابر این   این یک انگیزه قوی برای  کشورهای غیر هستهای است که بدنبال دستیابی به سلاح هسته ای برا حفظ خود علیه حمله  باشندو  و  بنابر این  یک محرک برای  تکثیر  سلاح هسته ای  است  نه حکومت قانون

 

دکترین بوش  از  جنگ پیشگیرانه  برداشته  شده است  که  که براساس  دفاع شخصی  بر ضد  حمله قریب الوقوع واقعی  تعریف شده است.  اینک  امریکا  توجیه  اش رابرای حمله به عراق  براساس ادعای  جنگ پیشگیرانه قرار نداد بلکه  برای  تکیه به قطعنامه شورای امنیت  سازمان ملل  که بدنبال  تجاوز به کویت  تصویب شد  ثابت می کند که حتی  امریکا   به دکترین خود اعتماد ندارد.  و این شگفت انگیز نیتس.  دکترین از توسعه  قانون بین المللی که از  استفاده  زور از معاهده  کلوگگ بریاند  جلوگیری میکند  ایجاد  منشور نورمبرگ ،  تصویتب  منشور سازمان ملل  و تایید  دادگاه  جنایت  بین المللی    ،  یک برگشت به  اماده گی  برای  استفاده از زور در روابط بین المللی  را  نشان میدهد

 

مسئولیت  کشور و  استفاده از  نیروی نظامی ضد عراق

 

تعدای از  حقوقدانان  بین المللی  ایده هایی را نوشته اند که  می گوید که  این تخطی ازقانون بین المللی  است اگر  امریکا  امریکا و انگلیس و دیگر کشورها  از نیروی نظامی برضد  عراق  استفاده کنند بدون  مجوز شورای امنیت  سازمان ملل  این بحث ها  در اینجا تکرار نیم شود  جالب توجه  ایده  رابیندر سین و چارلوت  کیلروی  از ماتریس چمبر  است.

کمیسیون  بین المللی  قضات  حمله  را  به عنوان  تجاوزغیر قانونی  عراق که در حد  تجاوزجنگی است رد کرد.  16 استاد برجسته  قانون بین المللی از انگلیس و فراسنه  یک بیانیه  نوشتند بدین مظمون که :براساس  اطلاعات  دردسترس  توجیه تحت قانون بین المللی  برای  استفاده از نیروی  نظامی علیه عراق نیست قبل از اینکه اقدامات نظامی برضد عراق انجام شود شورای امنیت  سازمان ملل باید روشن می کرد که موافق است  تا کنون این کار نشده است. یک تصمیم  برای استفاده از نیروی نظامی  بدون  مجوز مناسب شورای امنیت  سازمان ملل  حکومت قانون بین المللی را جدا نققض میکند.  سی ویک  استاد حقوق کانادایی   می گوید که  حمله  امریکا  یک نقض اساسی  قانون بین المللی  است و و تمامیت  نظم قانونی بین المللی  را  که از انتهای  جنگ جهانی دوم  حفظ شده بود تهدید میکند. و 43 خبره  قانون استرالیایی   می گوید که  شروع  ججنگ  علیه عراق  با  ائتلاف  خواسته ها به سبک خود  یک  دفاع شخصی  پیشگیرانه  است که با اصل  اساسی نظم قانونی بین المللی  مدرن  و منطق اولیه برای  تاسیس  سازمان ملل بعد از جنگ دوم جانی  در تناقض است.  – ممنوعیت   استفاده یکجانبه  زور برای  رفع کشمکش ها. . در 11مارس  کوفی عنان   می گوید که  اگر    امریکا  و دیگر ان  می خواستند که بیرون ازشورا بروند و  اقدامات نظامی  انجام دهند  در تطابق با منشور نبود.

بطور خلاصه  از بند 2    42   51  منشور سازمان ملل می فهمیم که  کشورهای عضو  می خواهند که از تهدید  یا  استفاده از  زور برضد  تمامیت  قلمرو یا استقالل سیاسی  هرکشور  جلوگیری کنند. زور  ممکن است  فقط  درصورتیکه یک تهدید قریب الوقوع  است  استفاده شود.در مورد اخر  درکلمات  دادگاه نرمبرگ ،  اقدامات پیشگیرانه  در قلمرو های    خارجی فقط  در مورد  نمونه و ضررت شدید برای دفاع شخصی  پیشگیرانه  توجیه  می شود  انخابی برای وسیله باقی نمی گذارد و نه لحظه ای برای  سنجش .

در 14 مارس  5شنبه   سخمگوی کاخ سفید  اری فلشر یک بیانیه  رسمی را  قرائت کردکه  موضع قانونی رسمی  دولت را بیان میکرد. :

  اقای فلشر :  قطعنامهشورای امنیت  سازمان ملل  678  استفاده از همه ابزارهای لازم رابرای  تایید قطعنامه شورای امنیت  سازمان ملل 660  و قطعنامهبعدی و برای احیای صلح بین المللی  و امنیت در منظقه مجاز می داند .این پایه و اساس  برای  استفاده از زور علیه عراق درطول  جنگ خلیج  بود. از ان پس  قطعنامه شورای امنیت  سازمان ملل 687  یک اتش بس را اعلان کرد اما  شرایطی را تحمیل کرد  شامل  شرایطمربطو به WMD ان شرایط  ، شرایطی را  فراهم می کند  که برای  احیای  صلح و امنیت در منطقه لازم است.  یک نقض مفاد  ان شرایط پایه و اساس  اتش بس را برمیدارد  ویک زمینه فانوین  برا  استفاده ازور  فراهم می کند .

 

 امریکا  بنابر این به قطعنامه687 تکیه میکند و قبل از ان به قطعنامه 678 تا زمینه قانونی برای  استفاده اززور را فراهم کند.

بند عملیاتی دوم  قطعنامهقبلی 678  می گوید که  شورای امنیت  سازمان ملل

2. به کشورهای عضو  که با دولت کویت همکاری کنند قدرت مید دهد مگر اینکه عراق قبل   یا در 15 ژانویه 91 کاملا قطعنامه را که دربند 1 بالا امده کاملا بکاربندد و از همه ابزار های لازم  استفاده کندو برصلح بین المللی  را درمنطقه  احیا کند.

بند عملیاتی نهایی قطعنامه687  می گوید که  شورای امنیت  سازمان ملل

34. تصمیم دارد  به موضوع  رسید گی کند و گام های بیشتر بردارد که برای کاربرد  قطعنامه کنونی لازم است  تا صلح و امنیت را در منطقه تضمین کند

حتی اگر عراق به نقض مفاد  قطعنامه اتش بس 687 ارا مرتکب می شد  این بدین معنا نبود که کشورهای عضو ماانند امریکا و انگلیس مجوز  استفاده اززور را داشتند.مجوز  استفاده از همه ابزار های لازم  در قطعنامه678 سال 90 امده و نه در قطعنامه687 سال 91 . همچنانکه پروفسر واگان لاو  می گوید که  زمانی که  قطعنامه687  در 3 اوریل 91 تصویب شد زوری که شورای امنیت  سازمان ملل قبلا  در قطعنامه678  مجوز ان را داشت  تا مرزهای  کویت را احیا کند  منقضی شده بود   چونکه موضوع به دست شورا برگشته بود

از قطعنامه687 روشن استکه این شورای امنیت  سازمان ملل  است و نه اعضای ان که  بایستی گامهای بیشتری  را درصورت لزوم برمی داشتند.. این کاملا با ممنوعیت ها ی استفاده از زور  تحت بند 2(4)   منشور سازمان هماهنگ است .و پیش بنی که  عمل  زور توسط شورای امنیت  سازمان ملل  تحت بند 42  منشور  انجام شود.

 

 البته  یازده سال بعد قطعنامه1441   2002 توسط شورای امنیت  سازمان ملل  تصویب شد که مسایل سلاحهای کشتار جمعی  را هدف قرارد داد که توجیه اصلی برای تجاوز بود. عبارت ان قطعنامهو این  حقیقت  که  امریکا بدنبال ان بود و نتوانست مجوز شورای امنیت  سازمان ملل را بدست اورد  برای  استفاده اززور درعراق  قطعنامه1441. در حقیقت   نشان میدهد  که  امریکا  بطور ضمنی  پذیرفته که  مجوز بیشتر  شورای امنیت  سازمان ملل  برای  استفاده از زور لازم است

 

قطعنامه1441  تعیین می کند که عراق در نقض مواد  الزامات اش تحت قطعنامه687  است ، که به عراق یک فرصت نهایی میدهدکه  تبعیت کند و و رژیم  بازرسی ارتقا یافته را تنظمی کند.  ( در بند عمیاتی 2) این مجوز استفاده از زور را  توسط یک عضو نمی دهد.  به همین جهت است که امریکا و انگلیس  بدنبال قطعنامه دیگری بودند.

این مهم استکه   امریکا در بیانینه موضع رسمی اش  به قطعنامه1441  رجوع نمی کند. در ان قطعنامه شورای امنیت  سازمان ملل تصمیمی  میگیرد که  به پی گیری اامه دهد  و گام لازم  رابردارد  برای کابرد قطعنامه1441  . بردارد  و صلح و امنیت را را در منطقه حاکم سازد .  امریکا نمی تواند نادیده بگیرد که قطعنامهو برگشت به قطعنامهقبلی 67   678  660  تا  استفاده  از زور را توسط خودش برضد عراق توجیه کند.

 در هیچ جای قطعنامه شورای امنیت  سازمان ملل   در رابطه با عراق  مجوزی برای  استفاده از زور  توسط کشورهای عضو در  در رابطه با  سلاحهای کشتار جمعی  یا برای ان موضوع  مربوط به تغییر رژیم وجود ندارد.. بحثی که  توس  امریکا   استفاده شد  کاربرد ندارد و حمله به عراق   در بر دارنده  استفاده  غیر قانونی زور تحت قانون بین المللی است

اعضای  نیروهای نیروهای  ائتلاف   خواسته ها که به تتجاوز به عراق کمک کردند  می توانند تحت قانون بین المللی  مسئول قلمداد شوند. بند 16  از بندهای کمیسیون قانون بین المللی   در رابطه با  مسئولیت کشور  تایید می کند کهیک  کشور که به کشوردیگر در  ارتکاب کارهای غلط بین المللی  کمک میکند  از لحاظ بین المللی مسئول ان  است اگر  با  علم به این موقعیت  عمل علط بین المللی   را انجام دهد و عمل  از لحاظ بین المللی  غلط است اگر کشوری مرتکب ان شود . اجباربرای عدم استفاده از زور  می شود  با اجازه دادن  به کشور دیگر برای  استفاده از قلمرو  جهت ح اجرای  حمله مسلحانه برعلیه یک کشور سوم مانند عراق  نقض شود.

بعلاوه کشورهایی که به امریکا و انگلیس بعد از تجاوز کمک می کنند  ممکن است  مسدول  عمل غیر قانونی شان  باشند   چونکه  کشور کمک کننده  ممکن است  معلوم شود که  ااقدامات کشور متجاوز را انجام داده است

 الزامات توام با  اشغال عراق

 کشورها  ممکن است  پرسنلی را به عراق بدنبال  تجاوز  و اشغال ان کشور  بفرستند .بدنبال قطعنامه1483  می 22 2033 اکنونامریکا و انگلیس  قدرتهای اشغالگر  هتستند و بر همین مبنا  الزاماتی تحت قانون بین المللی دارند. قانون نجازات باید  قابل اجرا بمانند به استثنای اینکه  انها  ممکن است   توسط قدرتهای اشغال گرد  معلق بماند در مواردیک ه انها یک تهدیدی رابرای امنیت  ان  داشته باشد  یا مانعی برای کاربرد چهارمین کنوانسیون  ژنو  ایجاد کند.  همچنین با ملاحظات اخیر و برای ضرورت  برای تضمین اینکه  اداره موثر  عدالت  معاهده قلمرو اشغالی باید همچنان  در رابطه با همه  تجاوزاتیک ه تحت قانن مذکور است  ادامه یابد.

قطعنامه وضعیت  دو قدرت اشغال گر را در  در پیش تقویت ان  اشکارا تایید می کند  در این گفته اش که

 

به نامه 8 می 2003 از نمایندگی  ثابت   امریکا   وامریکا و انگلیس  و ایرلند شمالی  به ریاست شورای امنیت  سازمان ملل  توجه کنید

قدرتهای مسولیتها و الزامات   خاص را تحت قانون بین المللی  ای قابل اعمال این  کشورها   به عنوان  قدرتهای اشغال گر تحت  رهبری واحد  تایید میکند.

 همچنین توجه کنید که دیگر کشورها یی که  قدرت اشغال گر  نیستند اکنون  یا در اینده  می شود تحت  قدرت  کار کنند.

  استقبال از ا تمایل کشورهای عضو برایسهیم شدن در  ثبات و امنیت در عراق  با سهیم شدن در پرسنل تجهیرات و دیگر منابع تحت قدرت

  در بند عملیاتی 5 شورای امنیت  سازمان ملل

 

5.  به همه طرفها  را فرا میخواند که کاملا با  الزامات شان تتحت قانون بین المللی  عمل کنند  شامل  کنوانسیون زنو 49 و قانون هاگ 1907

 

 باید دانست که قدرت  مقتدر  امریکا  نیست بلکه  امریکا و انگلیس   به عنوان کشورهای اشغال گر است  بنابر این قطعنامه  می گوید که کشورهایی که به عراق می روند  تحت امریکا و انگلیس کار میکنند.نه تحت سازمان مللبودجه ها برای  توسعه عراق  در جهت  قدرتها  توزیع   می شود  در مشورت با دولت موقت عراق .توسعه بودجه  توزیع  شده است . توسعه بدوج ه ازالویت ها  و ایمنی های معادل  انهاایی که  سازمان مللازانبرخوردار است و نفت  محصولات نفتی  و گاز طبیعی   استفاده می کند. اما این  حمایت ی را برای  کشورهای عضو یا مقامات رسمی انها  از مشمولیت تحت کنوانسیون ژنو  ایجادنمی کند.  کنوانسیون  هاگ یا دیگر  پیش بنی های  قانون بین المللی و ملی  شامل  قانون رم   در رابطه با دادگاه بین المللی  جنایات جنگی

 

غارت  حفظ نظم  و اموال فرهنگی اقتصادی و  سیاسی  عدم توانایی برای جلوگیری از غرات  که در موزه بغداد رخ داد قدرت های اشغال گر  کنوانسیون هاگ را برای  حفظ اموال فرهنگی در  کشمکش های مسلحانه نقض کرده ان. که مستلزم این است که طرفهای درگیر  جلوگیری کنند و در صورت لزوم  یک یک توقفی را برای هر شکل از دزدی  یا خرابکاری  یا غارت انجام دهند  و  همچنین  هرغمل دشمنی با هنر  . ضوابط هاگ   می گوید که  قدرتهای اشغالگر باید  همه اقدامات را در قدرت اش بکار گیرد تا  تا نظم عمومی و ایمنی را تا انجا که  ممکن است  احیا و تضمین کند  در حالیکه  احترام می گذارد  گر اینکه  مطلقا جلوگیری  از قانون  اعمال شده در شکور باشد.  برعکس نیروهای  امریکا   وزارت نفت و میدانهای نفتی را حقظ کردند

 

تضمین غذا و دارو

 بند 55 از چهارمین کنوانسیون  ژنو   می گوید که  بر قدقدرت اشغال گر   با تمام وسایل در درسترس  ان وظیففه دارد که  تهیه مواد غذایی و دارویی را  بعهده بگیرد .  بویژه  موادغذایی لازم  داروخانه  و دیگر  بند ها اگر  منابع  قلمرو اشغتلی  نا کافی است. بند 56  مستلزم این است که  قدرت اشغال گر  با تمام ابزرارها ی دردسترس همکاری  قدرتهای ملی و محلی  ر ،  ایجاد  بیمارستان و داروخانه و خدات را بعهده گیر د و خ بهداشت عمومی  در کشور  اشغالشده.  با اشاره خاص به  استفاده و کاربرد عوامل پیشگیرانه از بیماری  و مبارزه با گسترش اپیدمی و بیماری مسری . پرسنل پزشکی از همه طبقات  باید بتوانند وظیفه شان را انجام دهند

  پروتکل 1 بسیاری از پیش بنی هایی که  قانون بین المللی را  نشان میدهد  ،  وظایف تعیین شده در بند 55  کنوانسیون 4  در رابطه  با غذا و دارو  را دربردارد . قدرتهای اشغالگر  باید با همه وسایل لازم وبدون تمایز  باید  تهیه لباس  رختخواب سرپناه  و دیگر وسایل شروری برای بقای  حمعیت شهروندان  قلمرو های اشغالی  ولوازم  برای عبات مذهبی فراهم کند

 شواهدی  وجود دارد  که  الزامات کاربردی  بدست نیامده است

 رییس کمیته بین المللی  صلیب سرخ جاکوب کلنبرگر اخیرا میگوید که   امریکا   به عنوان  قدرت اشغال گر  تحت قانون بین المللی حق روشنی دارد  و از  امریکا  می خواهد که  وظایف اش را انجام دهد تا امنیت را تضمین کند

 گزارش دشه که در  مرکز شهری  در جنوب و مرکز عراق  میلیوناه شهروند  با بیماری  شامل وبا و  مرگ احتمالی  بخاطر  دسترسی  ناکافی به اب  بخاطر  تجاوز  امریکا و انگلیس  روبرو هستند.

ریاست  پیشگامان بهداشت داروریی  مرتن رستراپ  می گوید که   نیروهای نیروهای  ائتلاف  نتوانسته اند مسئولیت  قانون بین المللی  بشردوستانه را برای تضمین سلامت و بهداشت عراقی ه  انجام دهند

 امنیت بین المللی   نیروهای  ائتلاف  امریکا و انگلیس  را فرامیخواند  که وضعیت  اوارگان  و پناهجویان و ملیتهای  کشورهای ثالث در عراق را  سریعا مشخص کنند.  با این  گفته که ،  چونکه  قدرت اشغال گر امریکا و انگلیس  مسئول ان تحت قانون بین المللی بشردوستانه تا از همه شروندان  درمقابل سو  استفاده از  حقوق انسانی  حمایت کنند   و توجه خاص بای د به موقعیت  گروههای داوطلب مانند  اواره گان و دگیر ملیتیهای ارجی  پرداخته شود.

یک سری از ان جی او ها  یک بیانیه مشترکی را در 2 می  متنتشر کردندکه  از سازمان ملل میخواهد که یک نقش محوری  داشته باشد  با این گفته که موقعیت بحرانی استک و قبلا تحت موانع شدیدی و تت  بودجه کم قبل از اینکه  جنگ شروع شود  بیمارستان  برنامه های اب و فاضلاب   مورد عارت  قرار گرتفه است.  بیمارستانها  مملو است و  اسهال  همه گیری و امار مرگ  میر بالا رفتهاست .  مسولان  اب و دارو  بدون مزد کار میکنند .ماما  اادامه میدهند. زباله  شامل  مواد دارویی  انباشته شد ه است. اب سالم  کم است و بیاری انن تیفویید  در جنبو ب عراق گزارش  شده است .

 مسولیتها برای اسیب هاو  عایدات نفت

قدرت اشغال گر  باید ب در رابطه با  درامد نفت عراق  مقید به  ظوابط هاگ باشند. بند 55  ضوابط هاگ  م می گوید که  قدرت اشغال گر باید فقط فقط  به عنوان  ناظر و   استفاده کننده از  ساختمانهی عمومی املاک  جنگلها و  اماکن  کشاورزی متعلق به  کشور متخاصم  که در  کشرو اشغال شده قرار دارد تلقی  می شود . باید سرمایه این امروال را حفظکند  و انان را با قانون  اس استفاده از مال دیگری  عمل کند. یعنی باید سرمایه  چاه های نفت ر حفظ کندو فقط از درامدهای  برای اهداف  اشغال   استفاده کند. تماس خصوصی باید  توسط قدرت اشغال گر   مورد احترام  واقع شود و اشغال  ممکن است  این اددعا را ایجاد کند که  همه اسیب ها  بجانب انها باشد که در ان لببته این پیش بین هاباید   مطابق  تحریم های سازمان ملل و برنامه  نفت دربرابر غذا  و ادعا برای جنگ غیر قانونی باشد و  بنابر این  نمی تواند جداگانه تفسر شود. بنبال تجاوز عراق به کویت  شورای امنیت  سازمان ملل قطعنامه 660 را در 2 اگوست  سال90 برای  بیرون رفتن نیروهای عراق تصویت  کرد. و پس از ان قطعنامه661  در شش اگوست  که  تحریم های اقتصادی را برضد عراق  مجاز میدانست  و یک بلوکه کردن تجارت را اعلان کرد و  بلوک کردن دارایی های عراق و کتویت . ، د ر مورد اخیر برای حفظ دارایی ا. قطعنامه687   می گوید که تحریمها  بر اساس توافق شورا  اعمال  می شود . تحت  برنامه نفت دربرابر غذا  ، که در سه جون 2003 منقضی شد برخی  نفت  ممکن است  تحت شرایط سحت  صادر شود برای جبران دعاوی  بازرسی تسلیحات و  نیازهای انساندوستانه در عراق . این تقطعنامه ها  بنابر این   هرحقی را  که دولت اشغلگرد برای فروش نفت دارد  نفی می کند.

اگر  امریکا  کسدول  تجوز غیر قانونی به عراق باشد  امریکا و انگلیس  استرالیا و دیگر کورها ی متاخاصم  مشمول هستند  همچنانکه   عراق برای  تجاوز و اشغال  کویت بود

مسئلیت و  و مستعد بودن  نیروهای  ائتلاف  و مقامات امریکایی  چونکه   امریکا خاتمه جنگ را  اعلان نکرد بخاطر اینکه  امریکا  نمی خواست که ازاد کردن  زندانیان عراقی جنگ را تحریک ند و از کشتن صدام توسط نیروهای  امریکا  یی جلوگیری کند کشورها پرسنل را به عراق تحت موقعیت حاری  می فرستند  قدرت اشغال گر نیز همین کار را میکند و و تحت قانون بین المللی ملزم است شامل  کنوانسیون زنو و ضوابط  هاگ .انها  ممکن است در مسئولیتها برای  عمل هاییکه توسط  نیروهای  ائتلاف  انجام  می شود  سهیم شود.

اگر چه  امریکا  یک طرف برای  قانون رم نیست و در واقع  انرا امضا نکرده بسیاری از اعضای  نیروهای  ائتلاف   اینگونه هستند.اگر معاهده  توسط  نیروهای  ائتلاف  انجام شود   امریکا  را شامل  می شود که  ممکن است  حنایت جنگی را دربرگیرد حتی اگر دیگر نیروها  درگیر نیستند  نیروهای  نیروهای  ائتلاف  مسئول اندکه تحت بند 25 قانون رم ای اسی  سی  که مسئولیت برای شخصی که  ارتکاب جنایت را تحریک کند شامل اینکه اگر برای جنایت تلاش شده باشد. و برای اشخاصی که  کمک میکنند. مسئولیت  همچنین  به هرکسی  مربوط استکه  به هر راه دگیر در ارتکاب سهم دارد  و یا برای این جنایت ها  تلاشمی کند با گروهی از  اشخاص که با یک هدف مشترک  عمل میکنند

 

 تعدای از موارد  گزارش شده که توسط نیروهای  ائتلاف   انجام شده شامل  زخمیهای  از شهروندان  بمب گذاری  در اتوبوس سوریه   استفاده از بمب خوشه ای  تخریب  تاسسیسات برق  که منجر به بهم ریختی سیستم اب شده حمله به ایتسگاه تلویزیونی عراق در الجزیره و و در هتل فلستین در بازارها در الشاب و شولا به شهروندان در ناصیه و هیالا وریک کامیون در نجف  شلیک به امبولانس. و شلیک به معترضین . بعلاوه  گزارشاتی از شکست برای  احیای اب برق و دیگر نیازهای انسان دوستانه و تشویق  تحمل و شکست  برای  جلوگیری از غارت  وجود دارد . شامل  تاسیاست  هسته ای . مسئولیت  کشور و  مسولیت جنایی فردی برای این ها و دیگر اقدامات  هنوز باید تصمیم گیریشود. هر مسئولیتی  یا کمک بعد از این حقیقت که دیگر کشورها  یا افراد  یا  استفاده از این اقدامات توسط دیگرکشورها یا اقداماتکشروها د  به عنوان  قدرت اشغال گر متخاصم در عراق ،  میتواند توسط دادگاه جنایت  بین المللی  دادکاه بین المللی  عدالت  یا  دیوان محاکمات  قضایی  غیر عمومی  انجام شود

بین المللی بعد از  اشغل عراق

 چارچوب  قانون بین المللی  تحت  تهدید  با تصمیم گیری   امریکا  برای م ترسیم محدد قانون بین المللی  برای مجاز دنستن  الزامات استراتوزیک ان است.  امضا نکردن  یک حانبه گرایی امرکای در قانون رم  مربوط به دادگاه جنایت بین المللی  بیرون رفتن ان از معاهده  سلاحهای بالستیک عدمتوانایی ان برای  تایید معاهده ممنوعیت ازمایش جامع  بنابر این  تضمین می کنندکه  اعمال نمی شود. و تصمیم ان برای  تایید  پروتلک کیوتو  جدایی از  چند جانبه گرایی و  حکومت قانون را  نشان میدهد . نقش  امریکا  در ام  پی تی  در موقعیت فعلی  اهمیت خاصی دارد.  دو مسئله  خاص   وجود دارد  

1. بند  VI  ان پی تی  از هر طرف میخواهد که  مذاکره  را صادقانه  برای  اقدامات موثر  در رابطه با   توقف مسابقه تسلیحاتی  در تاریخ اولیه و برای  خلع سلاح هسته ای  پیگیری کنند و در یک معاهده کلی و  و خلع سلاح را تحت  کنترل بین المللی  موثر  وشدید  تکمیل کند. این الزامات  ی استکه  بعدا  در  کنفرانس بررسی ان پی تی 2000 توصیف شد مسئلیت شفاف  توسط کشورهای  هسته ای برای انجام  حدف کامل  تسلیحات هسته ای شان  کهمنجربه خلع سلاح  می شود

 

2.  امریکا  که مشتاق  انجام  توسعه  بی حد  ان پی تی است توافق کردکه  سی تی بی تی را ب در انتهای  1996  خاتمه دهد و انشعاب  با یک مواد قابل شکافتن که بعدا  در  تاریخ تعیین نشده ای  بردید هشد و در  پی گیری تعیینشده  توسط  کشورهای هستهای برای تلاش مستمر  بربرای کاهش تولید سلاح هسته ای درجهان ربط داشت  با هداف نهایی  پایان ان سلحها  و با همه ان کشورها  و خلع سلاح کامل تحت  کنترل بین المللی  موثر . شکست   امریکا  برای تایید  سی تی بی تی یا وادر شدن به مذاکرات   خلع سلاح اساسی  براساس توافقات  اعلان  کره شمالی  به اینکه  سلاح هسته ای دارد  و ااعلان امریکا  برایخواست اش برایورد به  جنگ پیشگیرانه و تصمیمات بعدی   امریکا  که نیروهای  ائتلاف  از ان حمایتکرد  تا از زور علیه عراق   استفاده کند همه  توسعه بدیمن برای عدم  تکثیر  ، ان پی تی و حکومت قانون است

 ان پی تی  همچنین  در عراق بعد از  غارت  توایتا   مربوط شد و گزارش  امتناع قدرت اشغال گر د برای اعطای  دسترسی به IAEA . همه کشورا ها  در تسهیل کاربرد  تمهیدات  ازانیس انرژی هسته ای بین المللی  برای فعلیتهای صلح امیز  همکاری کردند و  حفاظ  IAEA برای همه  نابع یا مواد قابل شکافتن خاص در همه  فعالیت های هسته ای صلح امیز  بکار رفتکه  تحت کنترل  طرف کشورهای غیر هسته ای برای معاهده در هر جایی . بعلاوه  عدم موفقیت  قدرت اشغال گر  برای جلوگیری از غارت و  حفظ سایت ها  و شیوع بیماری های  تشعشعات   ممکن است  مسئولیتی را تحت ضوابط  هاک و کنوانسیون  ژنو ایجدکند

 

خاتمه یافته است  جامعه بین المللی  خودش را در یک موقعیت بحرانی  اساسی  می بیند. تضمنین صلح بین المللی  و انیت و تصمیم گیری  برای اختناب از  اسیب های جنگ که بدنبال جنگ جهانی دوم  ر خ داد  با  استفاده از نیروی نظامی تحت دکترین جنگ پیشگیرانه  و تجاوز به عراق  نادیده گرفته شده است.لازم است که کشورهای عضو  بدنبال حمله به عراق  تعهدات شان را برای  اجتناب از جنگ  و برای اصول  و اهداف  منشور  سازمان ملل بیان کنند تا نقش  حکومت قانن در  اجتناب از  جنگ اینده   برتری یابد.

 در استراتوژی های  ی شورای امنیت  سازمان ملل   امریکا  کاربدر  خواست نیروهای  ائتلاف   را   به عنوان  موضع گیری  در خارج از  نهادهای جاری توصیف میکند.  می گوید که   امریکا  به سامانهی ماندکاری مانند سازمان ملل  سامزان تجارت جهانی   سازمان  ایالتهای امرکیایی و ناتو و  همچنین  دیگر  متحدان با دوام  متعهد است. ائتلاف خواستها  میتواند این  نهادهایدائمی را ارتقا دهد .  بنابر این   امریکا  خود ش و  نیروهای  ائتلاف   را جدا از نهادهای دائمی  و قانون بین المللی  قرارد داده است و قانون  خود و خط مشی های یک جانبه  خود را  بکار میبرد

 

کشورها در ادتلاف خواسته ها  خودشان را با خط مشی  جنگ پیشگیرانه و موضع قانونی   امریکا   در جنگ عراق بیکانه کرده اند یک جنگی تکه  رریس سازمان ملل  ان را غیر منطبق با منشور میداند و یک جنگی که همجنان ادامه دارد  این موضع   همچنین  کشورهای دارای استراتوژی  را که  که در معرض  رویکرد یک جانبه گارایی  برای مشکلات  بین المللی  قرار میگیرند  بیکانه میکند و  بنابر این  شکاف با دیگر نهادها را تهدید میکند که  سیستم بین المللی  را مستحکم می سازد. ملاها یک انتخاب  حساس دارند : انها  میتوانند  چند جانبه  گرایی را انتخاب کنند  حکومت قانون و احترام برای قانون بین المللی  معاهدات و موسسات ، یا یک رویکرد  یک جانبه گرایی را انتخاب کنند که دران  کشورها  منافع خود را بدون توجه به خواست  جامعه جهانی  پیگیری کنند و و حکومت  اقتصاد و قدرت نظامی را بپذیرند.منبع : ehsantohid[dot]blogfa[dot]com[slash]post-68[dot]aspx

وبلاگ علمی دانشمندان حقوق , belalnews blogfa com,

تبلیغات


تبلیغات

تبلیغات
مطالب تصادفی

تبلیغات