تبلیغات

تولیدات افغانستان چیستسنجش و مصارف چیست؟

مخارج یک تصدی به انواع ذیل تقسیم میگردد:

الف : مخارج فعالیت :

 در این جمله مخارج شامل می باشد که مربوط به کار اصلی و کار فرعی ( کار مستقیم و غیر مستقیم ) و یا تولید تصدی می باشد .که در مخارج مذکور مخارج ذیل شامل میباشد.

1- مخارج که مربوط به دوره فعالیت میباشد این مخارج درجریان تولید یا فعالیت به وجود می آید

2 – مخارج که مربوط به دوره فعالیت تصدی نمیباشد مخارج می باشد که از دوره گذشته تثبیت شده ، اما در دوره جدید فعالیت محاسبه میگردد . مانند: پرداخت مالیات گذشته ، یا استهلاک دوره گذشته و غیره  .

  ب : مخارج خارج تصدی:

 دراین مخارج  فعالیت های اصلی و فرعی تصدی کدام ارتباط نداشته وبه رسیدن هدف تصدی خدمت می کند 

1.               مخارج که مربوط به دوره فعالیت بوده ولی به تصدی کدام ارتباط نمی داشته باشد. مانند مصارف پولی برای املاک که از آن استفاده نمی شود  

2- مخارج غیر دوره فعالیت تصدی که مربوط به دوره فعالیت نبوده و هم به تصدی کدام ارتباط نداشته مانند خسارات که از فروش املاک که از آن در تصدی استفاده نشده بوجود آمده با مخارج که مربوط به دوره فعالیت تصدی نمی باشد.

پس مخارج مجموعی یک دوره فعا لیت متشکل است مخارج تصدی و مخارج آزاد تصدی می باشد.

پرداخت چیست؟

 پرداخت به معنای دادن پول و عبارت از جمع داده های پولی تصدی چه نقدی باشد یا کتبی عبارت از پرداخت است .

مصارف چیست؟

عبارت از ارزش استفاده امتعه و خدمات است که به منظور تولید استفاده می شود .

انواع مصارف قرار ذیل است

تعریف ارزشی مصرف : عبارت از ارزش پولی استهلاک ، امتعه ، جنس ، اشیا ، کار و خدمات است  که به منظور فعالیت تصدی دریک است مانند که  ماشین آلات دارای ارزش بوده و دارای یک مدت معین با تضمین می باشد .

تعریف تادیوی مصرف : عبارت از پرداخت است که به منطور تولیدات وفروشات یک دوره در یک تصدی میباشد به اساس این تعریف تمام پرداخت های یک تصدی که به منظور تادیه قروض ویا عطای قروض نباشد عبارت از مصارف تصدی است .

مصارف فرصتی چیست؟

 عبارت از مصارف است که به خاطر به دست آوردن یک هدف معین یک زمان را از دست می دهیم

مصارف انفرادی چیست؟

 عبارت از مصارف است که به صورت تنهایی یا جداگانه در یک تصدی یا خانواده به وجود می آید

الف: حاصل چیست؟

 حاصل عبارت از مقدار مال یا خدمات است که ای عملیه تولید بدست می ای د بطور مثال مقدار گندم در تثدری زراعتی و با بع بعباره دیگر ازدیاد ارزش نتیجه عمومی یک دوره تصدی بنام حاصل همان تصدی یاد می شود.

مثلا : تولیدات که از اثر تولید عوامل تولید بدست می آید.

ب: عاید چیست؟

به معنی در آمد و دخل نیز یاد می گردد. که به اصطلاح علم اقتصاد نظری عبارت از بدست آوردن مقدار پول است که در اثر فروش حاصلات و یا خدمات به تصدی داخل میگردد. بطور مثال پول نقد و یا کتبی که از فروش تولیدات کار تمام در تصدی داخل می شود.

مثال : یک زرع حبوبات کاشته و امتعه زراعتی برای او یک حاصل را تشکیل میدهد. تا زمانیکه حال زراعتی به فروش نرسانیده عاید ندارد. وقتیکه حاصل زراعتی را به فروش رسانید در حقیقت حاصل خود را به عاید تبدیل کرد.

فعالیت اقتصادی چیست؟

 هر عمل کار و اقدام که بخاطر بدست آوردن نفع صورت گیرد بنام فعالیت اقتصادی یاد میشود. یا به عبارت دیگر هر آنچیزیکه توسط نتیجه کار خود تصدی بوجود آید بنام فعالیت تصدی یاد می شود.

استهلاک چیست؟

 استهلاک عبارت از از بین رفتن و کهنه شدن دارای های ثابت میباشد.

انواع استهلاک:

1.               استهلاک فرسایشی یا بیلانسی.

2.               استهلاک سنجشی یا بر آوردی.

استحلاک فرسایشی یا بیلانسی:

 عبارت از استحلاک که نظر به قوانین مالیات و تجارت سنجش شده و در چوکات محاسبه مالی برای اشخاص ثابت دارای اهمیت می باشد. این استحلاک از جمله مخارج تصدی است.

استحلاک برآوردی(سنجشی):

عبارت از استهلاک است که کاهش واقعی دارای ثابت یک تصدی را در یک دوره منعکس می سازد. استحلاک بر آوردی در چوکات سنجس و مصارف برای وسایل تصدی سنجش میشود. که به منظور تولید در تصدی ضروری است.

علت استحلاک دارای های ثابت چیست؟

1.               فرسایش یا استحلاک در اثر استعمال

یک علل مهم که تنقیص در ارزش دارای ثابت را به بار می آورد بکار بردن و استعمال کردن مداوم آن در یک تصدی است. بکار بردن ماشین در یک تصدی تولید را ببار آورده و در اثر استعمال ماشین اجزا آن به مرور زمان فرسوده و کهنه می شود. که این فرسوده گی به ذات خود از ارزش ماشین کاسته می شود.

2.               فرسایش از نگاه زمان (فرسایش طبیعی)

اگر از یک ماشین استفاده هم نشود باز هم از ارزش آ« کاسته می شود. در صورتیکه یک ماشین بدون استفاده بیکار مانده پرزه های آنرا به اصطلاح زنگ می زند. و اجزا ماشین از فعالیت مناسب تولیدی می ماند. در صورتیکه بالای آن فعالیت تولیدی هم نشود از ارزش ان کاسته شده و استحلاک می شود.

3.               فرسایش در اثر پیشرفت تخنیکی:

یک نوع استحلاک که بر اثر پیشرفت تخنیک بوجود می آید می باشد. مثال بجای ماشین های قبلی ماشین های پیشرفته تری جابجا می گردد. که از نظر اقتصادی مطلوب و سریعتر کار را انجام میدهد. طبعاً در اثر استفاده طریقه جدید تمام شد اموال و اجناس پائین آمده و ماشین های سابقه تصدی از روند تولید دور ساخته می شود. که در انیصورت ماشین الات به یکباره گی به استحلاکک سوق داده می شود.

4.               استحلاک در اثر پیشرفت اقتصادی:

نه نتها پیشرفت تخنیکی بلکی پیشرفت اقتصادی نیز یک ماشین را استحلاک می کند.

5.               استحلاک در حوادث غیر مطرقبه:

عبارت از استحلاک است که یک دارای ثابت در اکثر حوادث غیر مطرقبه یک قسمت از آن یا بطور کلی ارزش خود را از دست میدهد.

 تعریف سنجش و مصرف :

سیستم سنجش قیمت تمام شده، مجموع یک محصول تمام شده را سنجش مصرف گویند اقلام که اجزای مصارف تمام شد مجموعی را تشکیل میدهد عبارت از.

1.               مصارف مواد خام

2.               کاری بالای مواد خام صورت می گیرد.

و یک   تناسب مصارف تمام شده ثابت که به واحد تمام شده محسوب می گردد.

قیمت تمام شده چیست؟

در اصطلاح اقتصاد نظری عبارت از مجموعه تادیات است که یک تصدی در بدل عوامل تولید یعنی سرمایه ، زمین و کار ، مدیریت خود به عمل می آورد.

مصارف تمام شده فی واحد چیست؟

عبارت از مصرف تمام است که بالای یک واحد محصول به عمل بیآید و با زیاد  شدن تولید ممن است مصرف تمام شده فی واحد بیشتر و کمتر یا ثابت بماند.

اهداف مهم سنجش مصرف قرار ذیل است.

1.               برآورد قیمت و قضاوت قیمت :

یکی از اهداف هم سنجش مصرف عبارت از تهیه معلومات جهت تثبیت سیاست قیمت تصدی در رابطه با مارکیت های فروش و تهیه آن میباشد. این رابطه از سنجش مصرف در موارد ذیل استفاده  می شود.

×                قیمت های فروش محصولات تولید شده.

×                قیمت خرید عوامل تهیه شده.

×                قیمت های سنجش تولیدات که در داخل تصدی از آن استفاده میشود.

1.               برآورد قیمت و قضاوت قیمت

2.               تثبیت نتیجه تصدی و ارزیابی موجودی ها:

یکی از اهداف دیگری سنجش و مصرف ترتیب و تنظیم نتیجه تصدی و قیمت گذاری موجودی محصولات نیمه کاره و کار تمام می باشد.

3)     استحصال معلومات به حیث اساس سنجش  تصامیم

یکی از اهداف دیگری سنجش و مصارف تهیه معلومات برای تصامیم مهم تصدی است چون مقایسه طریقه و مقایسه طریقه فروش و غیره میباشد.

 کنترول اقتصادیت:

هدف مهم دیگری سنجش و مصارف کنترول اقتثادیت یک تصدی است قابل یاد آوری است که در سنجش وو مصارف پرنسیب های اقتصادیت وقت و انحطاف پذیری ضرورت معلومات دارای اهمیت زیاد بوده. و باید در نظر گرفته شود. این پرنسیب ها با هم در رقابت می باشد. مثلاً اقتصادیت سنجش و مصارف با پرنسیب های وقت انحطاف رقابت است. نیاز این پرنسیب ها را نمی توان 100% در عمل تظمین نمایم و از آنها باید در تصدی به نحو استقاده عمل آید تا مفیدیت سنجش و مصارف در همان تصدی مطلوب شود.

وظایف مهم سنجش و مصرف:

1.               در سنجش مصارف ارزش استحلاک عوامل تولید بکار انداخته شده و نتیجه فعالیت تصدی تثبیت می شود.

2.               سنجش مصارف در مورد نتایج مصارف تصامیم مختلف معلومات ارائه می کند یعنی در سنجش مصارف ، مصارف امکانات مختلف با هم مقایسه می شود.

3.               در سنجش مصارف ارزش استحلاک عوامل مهم یک تصمیم پیش بینی می شود

وظیفه کنترول سنجش و مصرف:

وظیفه کنترول سنجش مصرف هم قابل یاد آوری است. به این منظور ارزش های پلان های واقعی باهم مقایسه گردیده و به این ترتیب انحراف مصارف در یک تصدی تثبیت می شود.

محل تطبیق سنجش مصارف:

برای اینکه به موضوع دریافت قیمت تمام شد به صورت دقیق روشنی انداخته شود. لازم است در مرحله اول موقعیت آنرا در داخل علوم اقتصادی تعین کنیم اگر از تقسیمات علوم به دسته های مختلف بعضی تقسیمات علم اقتصاد به علوم فرعی آن بگذاریم و تنها تصدی ها را از نگاه فعالیت تقسیم بندی نمایم در این صورت محل تطبیق سنجش و مصارف در تصدی های ذیل صورت میگیرد.

1-  تصدی های تولیدی جنس      2-  تصدی های خدماتی      3- تصدی های تجارتی

 1 - تصدی های تولیدی جنس:

 عبارت از تصدی های میباشد که در ساحه تولیدات امتعه اجناس فعالیت می کند. و به دو نوع می باشد.

الف.   تصدی های استخراجی

ب.     تصدی های تولید امتعه

  الف:  تصدی های استخراجی: عبارت از تصدی های میباشد که امتعه را بشکل مواد خام استخراج می کند. مانند معدن ذغال سنگ ، مس ، طلاو غیره

ب.  تصدی های تولید امتعه: عبارت از تصدی های تولید است که امتعه را بشکل استحصالات کار تمام تولید می کند. مواد خام و مواد کار در اثر تغیر شکل به امتعه کار تمام تبدیل می کند. که امتعه مذکور دارای خصوصات متفاوت نسبت به مواد  خام می باشد.

2- تصدی های خدماتی:

 تصدی خدماتی عبارت از تصدی های می باشد. که فعالیت شان به شکل خدمات ظاهر گردیده و وظیفه شان اجرای خدمات می باشد.

مانند : بانک ها ، تصدی های موصلاتی ، بیمه و غیره .

3 - تصدی های تجارتی :

 تصدی های را می گویند که در توزیع امتعه از نگاه اقتصاد عمومی خدمت می کنند یعنی در ساحه توزیع امتعه از نگاه اقتصاد عمومی فعالیت می نمایند و فعالیت ساحه را خرید و فروش امتعه تشکیل میدهد.

در سنجش انواع مصارف باید پرنسیب های ذیل تعریف و درنظر گرفته شود.

1.               پرنسیب وظاحت:

به اساس این پرنسیب باید جمع انواع مصارف به صورت واضح تعریف شوند.

2.               پرنسیب  کامل بودن:

 این پرنسیب ایجاب می کند که خلا در تثبیت انواع مصارف موجود نبوده و تمام انواع مصارف به صورت کامل تثبیت شوند.

3.               پرنسیب جلوگیری از تکرار مصارف:

 هر یک از مصارف مختلف تصدی باید صرف به یک گروپ انواع مصارف نسبت داده شده و در چو کات آن تثبیت شود. تا به این  ترتیب از تثبیت مکرر مصارف مختلف جلوگیری شود.

   منظور از طبقه بندی مصارف چیست؟

در این طبقه بندی ابتدا مصارف به مصارف بخش صنعتی تولیدی و مصارف بخش تجارتی خرید و فروش تفکیک می شود.

1.               مصارف بخش صنعتی ( تولیدی):  

عبارت از مصارف می باشد که در کارخانه ها و تصدی ها جهت  تولید امتعه وحاصلات مصرف ایجاد می شود. مانند مواد اولیه مصرفی ، مصارف مزد کارگران و سایر مصارف تولیدی و  غیره می باشد.

2.               مصارف بخش تجارتی:   

 عبارت از مصارف می باشد که برای تولید ، حاصل و در قسمت تولید ایجاد نشده بلکی در سایر بخش ها مانند بخش اداری و بخش توزیع ، فروش و سایر قسمت ها ایجاد می شود. به طور معمول به مصارف تجارتی عملیاتی نیز گفته می شود.

  مثال : یک تصدی مصارف ذیل را متقبل می شود .

۱- مصارف مارکت ۵۰۰ افغانی

۲- مصارف تولید ۱۵۰۰ افغانی

۳ – مصارف مواد خام ۲۵۰۰ افغانی

مصارف تمام شد در صنعت را دریابید در صورت که ۲٪  مفاد بر اساس تمام شد در صنعت در نظر گرفته باشد .  

فورمول داریم :

     مثال دوم : تصدی را درنظر بگیرید که مصارف در بخش تولیدات آن صورت گرفته است .

مصارف مواد خام ۱۰۰۰ افغانی

تولیدات ۱۵۰۰ افغانی

مصارف مارکت ۵۰۰ افغانی

تمام شد مجموعی در صنعت را دریابید  در صورت که ۱۰٪ مفاد به اساس تمام شد در صنعت در نظر گرفته شده است

 مصارف مستقیم انفرادی چیست؟

عبارت از تمام مصارف است که بالای فی واحد به صورت مستقیم تصادف نموده به صورت دقیق معین شده بتواند

 این نوع مصارف به 3گروپ ذیل تعلق  دارد

1- مواد تکمیلی

2- مزدهای تکمیلی

3- مصارف خاص انفرادی

1- مواد تکمیلی:

 عبارت از مواد خام  است که جهت تکمیل یک واحد معین تولید و سفارش معین به مصرف میرسد.

این مصارف بعد از مرحله ابتدایی تولید و کار بعدی یک حصه مهم تولیدات کار تمام را احتوا میکند

مثلاً پشم و پنبه در صنایع نساجی و چوب در صنعت موبل  فرنیچر سازی وغیره

2 – مزد های تکمیلی:                       

 عبارت از مزد های می باشد که برای تولید فی واحد کالا به مصرف میرسد . مانند لیست های سنجش سفارشات .

3- مصارف خاص انفرادی:

تحت عنوان مصارف خاص انفرادی غیر از مواد و مزد های تکمیلی تمام مصارف که به وجود می آید نامیده می شود که بالای یک واحد معین تولید و یا   یک سفارش معین سنجش شده میتواند. مصارف خاص ترانسپورت ، مصارف بار جامه ، مالیات و غیره

تقسیمات این مصارف قرار ذیل است  

1 - مصارف خاص انفرادی فروش :

مثلاً مصارف خاص باربری (ترانسپورت)  مصارف خاص بار جامه حق العمل مالیه بر فروش میباشد.

2 – مصارف مشترک مستقیم :

عبارت از تمام مصاف اند که به صورت مستقیم بالای فی واحد سنجش شده نمیتواند. و عبارت اند از:

الف : مزد معاونه

ب : معاشات

ج : مواد معاونه

د : مواد محرکه

الف: مزد معاونه چیست؟

عبارت از آن مصارف کار  است که بالای فی عملیه تولید یا سفارش به صورت مستقیم سنجش شده نمیتواند. مانند مزد چوکی دار ، کارگران تحویل خانه.....

 ب : معاشات :

عبارت از تمام تادیات  ماهوار برای مستخدمین اداری و تخنیکی میباشد. مانند آمر شعبه، مدیر بازاریابی.

ج : مواد معاونه چیست؟

عبارت از مواد اند که جهت کار های قبلی و بعدی تکمیل شده به کار میرود و قسمت مهم تولیدات را تشکیل نمیدهد . مانند دیزاین کارتن ،رنگ نمودن  

د : مواد محرکه :

عبارت از مواد است که وسایل کارگاه و ماشین ها به حرکت میندازد.مانند برق گاز آب

طبقه بندی مصارف به اساس ارتباط آنها با تغیر حجم تولید :

   در این طبقه بندی مصارف به 3 گروپ تقسیم می شود  و ارتباط تغیر مصارف با تغیر حجم تولید برسی می گردد باید بدانیم که برخی مصارف با تغیر مقدار تولید و تعداد تولید اثر بالای آنها نخواهد داشت و برخی دیگر با تغیر به حجم تولید تغیر خوهد کرد که با توجه به این شرایط مصارف به 3 بخش تقسیم می شود .

الف : مصارف ثابت   ب: مصارف متغیر  ج: مصارف نیمه متغیر

الف : مصارف ثابت:

مصارف است که با تغیر حجم تولید تا سطح تولید تغیر نخواهد کرد .

مصارف ثابت دارای مشخصات ذیل می باشد

1- این مصارف در سطوح مختلف تولید در مجموع ثابت می باشد

2- سهم مصارف ثابت یک واحد امتعه با افزایش تعداد تولید کاهش می یابد و بر عکس با کاهش تعداد تولید مصارف آن افزایش پیدا می کند

3- کنترول وقوع مصارف از طریق مدیران اجرایه  صورت می گیرد مانند استهلاک ماشین آلات و ساختمان ، مصارف بیمه ، پرداخت حقوق مدیران

ب : مصارف متغییر:

مصارف میباشد که مجموع مبلغ آنها با تغیر در سطح تولید میزان تولید تغیر می کند(با افزایش مقدار تولید و حجم تولید) این مصارف در مجموع افزایش می یابد و با کاهش  در میزان تولید این مصارف در کل کاهش خواهد یافت . مانند مصارف مواد مستقیم، مزد مستقیم .

 ج: مصارف نیمه متغیر:

برخی از مصارف از دو قیمت متغیر و ثابت تشکیل شده اند این مصارف به شکل می باشد که تا حد مشخص از تولید با افزایش و یا کاهش خواهند یافت.  مثال : مصارف برق فابریکه که جهت روشن ساختن صالون فابریکه که تقریباً  ثابت است چه تولید به مقدار زیاد و چه به مقدار کم باشد . و اما برق مصرفی ماشین آلات با تغیر در حجم تولید و میزان تولید تغیر  خواهد کرد.

بنابر این مصرف برق مصرفی فابیرکه می تواند نیمه متغیر باشد .

مصارف ثابت به سه دسته تقسیم میشود:

الف: مصارف ثابت ظرفیت فابریکه

ب : مصارف ثابت حصول مفاد

ج : مصارف ثابت پلان

الف: مصارف ثابت ظرفیت فابریکه:

  مصارف می باشد که با تجهیزات و امکانات تولید فابریکه رابطه مستقیم دارد مانند: مصارف استهلاک ماشین آلات و تجهیزات و غیره

ب : مصارف ثابت حصول مفاد:

عبارت ازمصارف می باشد که به کارگیری و حاصل دهی از تجهیزات تولید ارتباط مستقیم دارند

مانند: مصارف بیمه تغیر تجهیزات و ماشین آلات و غیره

ج : مصارف ثابت پلانی:

عبارت از مصارف می باشد که با اتخاذ تصامیم مدیران فابریکه بوده ودر بخش پلان گزاری آینده ایجاد می شود .مانند : مصارف تبلیغات بازاریابی.

 یاداشت: این لکچر نوت درسی انستیتوت اداره و حسابداری ولایت بلخ می باشدمنبع : shamsuddinhazrati[dot]blogfa[dot]com[slash]post-13[dot]aspx

سنجش و مصارف چیست اقتصاد و , افغانستان چرا سرمایه وسرمایه , تبلیغات تجارتی چیست و چه اهمیت , افغانستان آشنایی با بازار , مافیای خطرناک بازار در افغانستان, افغانستان مردم افغانستان در , افغانستان موانع اصلی برسر راه ,

تبلیغات


تبلیغات

تبلیغات
مطالب تصادفی

تبلیغات