تبلیغات

تدوين القرآن الكريم في عهد الرسولکتابشناسی قرآنی (ترجمه،تفسیر،تاریخ وعلوم قران و ...)
 

 2- تفسیر

1،تفسير الصافى ،فیض كاشانی محمد بن شاه مرتضی

2،تفسير فرات الكوفى ،فرات كوفى ابوالقاسم فرات بن ابراهيم

3،تفسير قمى ،قمى على بن ابراهيم

4،تفسير منهج الصادقين فى الزام المخالفين ،كاشانى ملا فتح الله

5،تفسير نمونه ،مكارم شيرازى ناصر

6،تفسير نور ،قرائتى محسن

7،تفسير نور الثقلين ،عروسى حويزى عبد على بن جمعه

8،تفسير القرآن المجيد ،تلعکبری محمد بن محمد بن نعمان

9،تفسير الكاشف ،مغنيه محمد جواد

10،تفسير القرآن الكريم ،ابوحمزه ثمالى ثابت بن دينار

11،تفسير جوامع الجامع ،طبرسى فضل بن حسن امین الاسلام

12،متشابه القرآن و مختلفه ،ابن شهرآشوب مازندرانى محمد بن على

13،مجمع البيان فى تفسير القرآن ،طبرسى فضل بن حسن امین الاسلام

14،تسنیم،جوادی آملی عبدالله

15،التفسیر الاثری الجامع ،معرفت محمدهادی

16،المیزان ،طباطبائی سید محمد حسین

17،رسائل الشريف المرتضى ،علم الهدی سيد مرتضى ابوالقاسم على بن حسين

18،روض الجنان و روح الجنان فى تفسيرالقرآن ،ابوالفتوح رازى حسين بن على

19،كتاب التفسير ،عياشى محمد بن مسعود

20،كنزالعرفان فى فقه القرآن ،فاضل مقداد جمال الدين مقداد بن عبدالله

21،التبیان،طوسی ابو جعفر محمد بن حسن

22،البرهان فی تفسیر القرآن،بحرانی سید هاشم بن سلیمان

23،امام حسن عسکری (ع)،تفسیر منسوب به امام حسن عسکری (ع)

 

3- تاریخ قرآن

1،پژوهشی در تاریخ قرآن،حجتی محمد باقر

2،تاریخ قرآن،معرفت محمد هادی

3،تاریخ قرآن،رامیار محمود

4،تاريخ جامع قرآن كريم ،زنجاني ابوعبدالله

5،تاريخ جمع قرآن كريم،جلالي نائيني سيد محمد رضا- مقدمه: مهدوي دامغانى

4- واژه شناسی

1،ترجمه و تحقیق مفردات قرآن راغب اصفهانی،خسروی حسینی غلامرضا

2،نثر طوبی،شعرانی ابوالحسن

3،التحقیق فی کلمات القرآن،مصطفوی حسن

4،قاموس قرآن،قرشی علی اکبر

 

5- فرهنگ های قرآنی

1،فرهنگ قرآن،مرکز فرهنگ و معارف قرآن

2،معجم المفهرس لالفاظ القرآن،صدری محمد جعفر ( بر اساس معجم فواد عبدالباقی)

3،فروغ بی پایان،معادی خواه عبدالمجید

4،دائره المعارف قرآن كریم،تهیه و تدوین پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی مركز فرهنگ و معارف قرآن

5،دانشنامه قرآن و قرآن پژوهى،خرمشاهی بهاءالدین

6،فرهنگنامه موضوعی قرآن کریم،خاتمی سید احمد

 

6- اعراب قرآن

1،اعراب القرآن،نحاس ابی جعفر احمد بن محمد بن اسماعیل

2،اعراب القرآن،كرباسی محمد جعفر ابراهیم

3،اعراب القرآن الكريم و بيانه،درويش محيي الدين

 

7- علوم قرآنی

1،اسباب النزول،حجتي سيد محمد باقر

2،آشنائي با تفاسير قرآن،ایازی سید محمد علی

3،آموزش علوم قرآن (ترجمه التمهید فی علوم القرآن،مترجم = وكیلی ابومحمد

4،اديان آسماني و مسئله تحريف،عسگری مرتضی

5،البيان فى تفسيرالقرآن،خويي ابوالقاسم

6،التفسیر و المفسرون فی ثوبه القشیب،معرفت محمد هادی

7،التمهيد فى علوم القرآن،معرفت محمد هادي

8،المفسرون حیاتهم و منهجهم،ایازی سید محمد علی

9،پرسش و پاسخهايي در شناخت تاريخ و علوم قرآني،معارف مجيد

10،پژوهشي پيرامون نزول قرآن بر هفت حرف،مؤدب رضا

11،پژوهشی پیرامون تدبر بر قرآن،تقی پور ولی الله

12،پ‍ژوه‍ش‍ی‌ در اع‍ج‍از ع‍ل‍م‍ی‌ ق‍رآن‌: علوم کیهان‌شناسی و ریاضیات،رض‍ای‍ی‌ اص‍ف‍ه‍ان‍ی م‍ح‍م‍د ع‍ل‍ی

13،تاریخ ترجمه قرآن در جهان،سلماسی زاده جواد

14،تاریخ تفسیر،بابایی علی اکبر

15،تامل در آفاق اعجاز قرآن،مودب سید رضا

16،تحریف ناپذیری قرآن،معرفت محمد هادی

17،تراث الشيعه القرآنى ،مهدوي راد محمد علي ، نجارزادگان فتح الله ، فاضلى علي

18،تلخيص التمهيد في علوم القرآن ،معرفت محمد هادي

19،جامعيت قرآن : پژوهشي استنادي و تحليلي از مساله جامعيت و قلمرو آن،ایازی سید محمد علی

20،چهارده روایت در قرائت قرآن مجید،شریعت محمد جواد

21،چهره پیوسته قرآن،ایازی سید محمد علی

22،ح‍ق‍ای‍ق‍ی‌ م‍ه‍م‌ پ‍ی‍رام‍ون‌ ق‍رآن‌ ک‍ری‍م‌،ع‍ام‍ل‍ی‌ ج‍ع‍ف‍رم‍رت‍ض‍ی‌

23،دراس‍ه‌ ح‍ول‌ ال‍ق‍رآن‌ ال‍ک‍ری‍م‌،ح‍س‍ی‍ن‍ی‌ ج‍لال‍ی‌ م‍ح‍م‍دح‍س‍ی‍ن‌

24،درسنامه علوم قرآنى ،جوان آراسته حسین

25،روش شناسی تفسیر قرآن،رجبی محمود

26،سيرتطور تفاسير شيعه،ایازی سید محمد علی

27،سیر نگارش‌های علوم قرآنی،مهدوی ‌راد محمد علی

28،شناخت نامه تفاسیر،ایازی سید محمد علی

29،شناخت قرآن،کمالی دزفولی علی

30،طبقات مفسران شيعه،عقيقي بخشايشي

31،علوم القرآن،حكيم محمد باقر

32،علوم قرآنی،معرفت محمد هادی

33،علوم قرآنی،شاکر محمد کاظم

34،علوم القرآن عند المفسرین،حوزه علمیه قم - دفتر تبلیغات اسلامی. مرکز فرهنگ و معارف قرآن

35،قرآن در اسلام،طباطبايي محمد حسين

36،قرآن هرگز تحریف نشده،حسن زاده آملی حسن

37،مباحثي در تاريخ وعلوم قرآنى،معارف مجید

38،مبانی و روش های تفسیر قرآن،عمید زنجانی عباسعلی

39،مقایسه ای میان تورات ، انجیل ، قرآن و علم،موریس بوکای

40،مکاتب تفسیری،بابایی علی اکبر

41،نصوص فی علوم القرآن،به اشراف: واعظ زاده خراسانی

42،کتابنامه بزرگ قرآن کریم،بکائی محمد حسن

 

8- تجوید

1،آشنايي با اصول و روشهاي تدريس تجويد قرآن،سرابى على

2،آشنايي با مشاهير قرائت قرآن،ذكائي جلال

3،آشنایی با علم قرائت،ستوده نیا محمد رضا

4،تجوید،ستوده نیا محمد رضا

5،چگونه قرآن را حفظ کنیم،پرهیزگار شهریار

6،حلیه القرآن،موسوی بلده محسن

7،زبان قرآن : روخواني و روانخواني قرآن كريم،محمدى حميد

8،سر البیان فی علم القرآن یا تجوید استدلالی،ب‍ی‍گ‍ل‍ری ح‍س‍ن‌

 

9-  داستان های قرآنی

1،اعلام قرآن،خزائلی محمد

2،باستان شناسي و جغرافياي تاريخي قصص قرآن،بی ازار شیرازی عبدالكریم

3،تاریخ انبیاء؛ قصص قرآن از آدم(ع) تا خاتم‌النبیین(ص)،رسولی محلاتی هاشم

4،حیوه القلوب ،مجلسی محمد باقر

5،داستان پیامبران،موسوی گرمارودی علی

6،دراسات فنیه فی قصص القرآن،بستانی محمود

7،قصص قرآن،بلاغی صدر الدین

8،قصه هاي قرآن , يا, داستان پيامبران از حضرت آدم تا حضرت محمد (ص)،جزايرى نعمت الله

**معرفی منابع علوم قرانی

 

وحى

 

1.       تلقي النبي ص ألفاظ القرآن الكريم/ عبد السلام مقبل المجيدى

2.       عقل و وحى/ حسن يوسفيان؛احمد حسين شريفى

3.       القرآن من التفسير الموروث إلى تحليل الخطاب الديني/ محمد ارگون

4.       الوحي المحمدي/ محمد رشيد رضا

5.       وحى در قرآن/ محمود عبد اللهى

6.       الوحي و دلالته في القرآن الكريم والفكر الإسلامي/ ستار جبر حمود الاعرجى

7.       وحى و نبوت در پرتو قرآن/ محمد تقى شريعتى

8.       پژوهش‏هائى درباره قرآن و وحى/ صبحى صالح

 

قرآن‏شناسى

1.       آراء حول القرآن/ سيد على علامه فانى اصفهانى

2.       پژوهشى پيرامون تدبر در قرآن/ ولى الله نقى پور فر

3.       حقايقى مهم پيرامون قرآن كريم/ سيد جعفر مرتضى عاملى

4.       حكمة القرآن و الحضارة/ نذير حمدان

5.       الخطاب القرآني/ خلود العموش

6.       در آستانه قرآن/ بلاشر

7.       درآمدى بر قرآن/ بلاشر

8.       درآمدى به تحقيق در اهداف و مقاصد سوره هاى قرآن كريم/ عبد الله محمود شحاته

9.       شناخت قرآن(نجمى و هريسى)/ محمد صادق نجمى و هاشم هريسى

10.   الفوز الكبير في أصول التفسير/ ولى الله احمد بن عبد الرحيم الدهلوى

11.   قرآن را چگونه شناختم/ كينت گريك

12.   قرآن منشور زندگى/ يوسف قرضاوى

13.   قرآن‏شناسى(فولادوند)/ محمد مهدى فولادوند

14.   المستشرقون و الدراسات القرآنية/ محمد حسين على الصغير

15.   مفاتيح للتعامل مع القرآن/ صلاح عبد الفتاح الخالدى

16.   منة المنان في الدفاع عن القرآن/ سيد محمد باقر صدر

17.   نظرات معاصرة في القرآن الكريم/ محمد حسين على الصغير

18.   نظرية العلم في القرآن و مدخل جديد للتفسير/ غالب حسن

 

اجزاى قرآن

1.       أرجوزة في السور المكية و المدنية(گنجينه بهارستان 2)/ محمد بن ايوب تاذفى

2.       رسالة في عد الآي و السور المكية و المدنية(گنجينه بهارستان 2)/ مجهول

3.       عجائب القرآن(گنجينه بهارستان 2)/ ابو الفرج عبد الرحمن بن الجوزى

4.       معرفة المقاري(گنجينه بهارستان 2)/ مجهول

اسباب نزول

 

1.       اسباب النزول(حجتى)/ سيد محمد باقر حجتى

2.       أسباب النزول القرآني(غازي عناية)/ غازى عناية

3.       أسباب النزول القرآني تاريخ و حقائق(حسن حيدر)/ حسن محسن حيدر

4.       تسهيل الوصول إلى معرفة أسباب النزول/ خالد عبد الرحمن العك

5.       من روائع القرآن تأملات علمية و أدبية في كتاب الله عز و جل/ محمد سعيد رمضان البوطى

اصطلاحنامه

1.       فرهنگ اصطلاحات قرآنى/ محمد يوسف حريرى

2.       فرهنگ نامه علوم قرآن/ ابراهيم اقبال

3.       معجم علوم القرآن/ ابراهيم محمد الجرمى

اعجاز

1.       أسرار الحروف و يليه الحروف المقطعة في القرآن الكريم/ كاظم محمد على شكر

2.       إعجاز القرآن(الباقلاني)/ ابو بكر محمد بن الطيب الباقلانى

3.       إعجاز القرآن بين المعتزلة و الأشاعرة/ منير سلطان

4.       اعجاز القرآن در نظر اهل بيت عصمت ع و بيست نفر از علماى بزرگ اسلام/ سيد رضا مؤدب

5.       إعجاز القرآن و أسرار التنزيل الموسوم فتح الجليل للعبد الذليل/ جلال الدين سيوطى

6.       إعجاز القرآن و منهج البحث عن التميز/ محمد ابراهيم شادى

7.       الإعجاز القرآني في فواتح السور و خواتمها/ احمد محمد المغينى

8.       الإعجاز القرآني و أثره على مقاصد التنزيل الحكيم/ رجاء بنت محمد عودة

9.       اعجاز در قرآن كريم/ حسن عرفان

10.   الإعجاز في القرآن طريق إلى الإيمان/ منيب الطحان

11.   الإعجاز و التحدي في القرآن الكريم/ سيد محمد حسين طباطبائى/قاسم الهاشمى

12.   مباحث في إعجاز القرآن/ مصطفى مسلم

13.   مرزهاى اعجاز(ترجمه البيان)/ سيد ابو القاسم خوئى/جعفر سبحانى

14.   معترك الأقران في أعجاز القرآن/ جلال الدين سيوطى

15.   الموضح عن جهة إعجاز القرآن(الصرفة)/ الشريف المرتضى على بن الحسين الموسوى

16.   نفحات الإعجاز في رد الكتاب المسمى (حسن الإيجاز)/ سيد ابو القاسم خوئى

اعجاز ادبى

1.       إعجاز القرآن و البلاغة النبوية/ مصطفى صادق الرافعى

2.       بلاغت و فواصل قرآن/ جواد طاهر خانى

3.       الصوت اللغوى في القرآن/ محمد حسين على الصغير

4.       قرآن ساخت شكنى و بازگشت نشانه/ عامر قيطورى

اعجاز بلاغى

1.       البلاغة القرآنية في تفسير الزمخشري و أثرها في الدراسات البلاغية/ محمد محمد ابو موسى

2.       بديع القرآن(ترجمه)/ ابن ابى الاصبع المصرى/سيد على مير لوحى

3.       سبك‏شناسى اعجاز بلاغى قرآن/ محمد كريم الكواز/سيد حسين سيدى

4.       القرآن معجزة كل العصور/ توحيد الزهيرى

اعجاز بيانى

1.       أسرار البلاغة في علم البيان/ عبد القاهر بن عبد الرحمن الجرجانى

2.       أصول البيان العربي في ضوء القرآن الكريم/ محمد حسين على الصغير

3.       الإعجاز البياني للقرآن/ عائشة عبد الرحمن بنت الشاطى

4.       اعجاز بيانى قرآن/ عائشة عبد الرحمن بنت الشاطى/حسين صابرى

5.       تطور البحث الدلالي دراسة تطبيقية في القرآن الكريم/ محمد حسين على الصغير

6.       تلخيص البيان في مجازات القرآن/ سيد رضى

7.       جماليات المفردة القرآنية/ احمد ياسوف

8.       دلائل الإعجاز في علم المعاني/ عبد القاهر بن عبد الرحمن الجرجانى

9.       دراسات فنية في القرآن الكريم/ احمد ياسوف

10.   الفوائد المشوق إلى علوم القرآن و علم البيان/ محمد بن ابى بكر بن ايوب الزرعى(ابن القيم الجوزية)

11.   مجاز القرآن خصائصه الفنية و بلاغته العربية/ محمد حسين على الصغير

12.   من بلاغة القرآن/ احمد احمد بدوى

13.   وظيفة الصورة الفنية في القرآن الكريم/ عبد السلام احمد الراغب

اعجاز عددى

1.       الإعجاز العددي في القرآن الكريم(للفيومي)/ سعيد صلاح الفيومى

2.       الإعجاز العددي للقرآن الكريم(نوفل)/ عبد الرزاق نوفل

3.       معجزة القرآن في عصر المعلوماتية رؤية جديدة للإعجاز الرقمي في القرآن الكريم/ عبد الدائم الكحيل

اعجاز علمى

1.       آن‏سوى آيه‏ها نگرشى بر اعجازهاى پزشكى قرآن/ صمد نورى زاد

2.       الأرض/ خالد فائق العبيدى

3.       الإعجاز الطبي في القرآن الكريم/ سعيد صلاح الفيومى

4.       الإعجاز العلمي في أسرار القرآن الكريم و السنة النبوية/ محمد حسنى يوسف

5.       الإعجاز العلمي في القرآن(للجميلي)/ السيد الجميلى

6.       الإعجاز العلمي في القرآن الكريم(حطيط)/ حسن حطيط

7.       الإعجاز العلمي في القرآن الكريم(للفيومي)/ سعيد صلاح الفيومى

8.       الإعجاز العلمي في القرآن الكريم مع الله في السماء/ سعيد صلاح الفيومى

9.       الإعجاز العلمي في القرآن تأصيل فكري و تاريخ و منهج(للسامي)/ سامى احمد الموصلى

10.   إعجاز القرآن في العلوم الجغرافية/ محمد مختار عرفات

11.   إعجاز القرآن في ما تخفيه الأرحام/ كريم نجيب الاغر

12.   الإعجاز القرآني في ضوء الاكتشاف العلمي الحديث/ مروان وحيد شعبان

13.   الإقتصاد و الإجتماع/ خالد فائق العبيدى

14.   پژوهشى در اعجاز علمى قرآن/ محمد على رضائى اصفهانى

15.   الجملة العصبية و الطب النفسي/ خالد فائق العبيدى

16.   الرياح و السحب و المياه و البحار/ خالد فائق العبيدى

17.   ستارگان از ديدگاه قرآن/ محمد صادقى تهرانى

18.   الطب في القرآن الكريم و السنة المطهرة و الصيدلة و العلاج/ خالد فائق العبيدى

19.   الفلك/ خالد فائق العبيدى

20.   قرآن و علم امروز/ عبد الغنى الخطيب/اسد الله مبشرى

21.   قرآن و علوم طبيعت/ مهدى گلشنى

22.   كهكشانها در قرآن/ لطفعلى سليمى

23.   المادة و الطاقة/ خالد فائق العبيدى

24.   المعجزة القرآنية الإعجاز العلمي و الغيبي/ محمد حسن هيتو

25.   المفهوم العلمي للجبال في القرآن الكريم/ زغلول راغب محمد النجار

26.   من آيات الإعجاز العلمي في القرآن الكريم/ زغلول راغب محمد النجار

27.   من علم الطب القرآني الثوابت العلمية في القرآن الكريم/ عدنان الشريف

28.   من علم الفلك القرآني الثوابت العلمية في القرآن الكريم/ عدنان الشريف

29.   من علم النفس القرآني/ عدنان الشريف

30.   من علوم الأرض القرآنية/ عدنان الشريف

31.   موسوعة الإعجاز العلمي في القرآن الكريم و السنة المطهرة/ يوسف الحاج احمد

32.   النبات و الإنبات و الحيوانات و الحشرات/ خالد فائق العبيدى

33.   النذير الأخير/ خالد اسماعيل ابراهيم

34.   الوراثة و الاستنساخ/ خالد فائق العبيدى

35.   إعجاز القرآن العلمي و البلاغي و الحسابي/ محمد حسن قنديل

اعجاز غيبى

 

1.       الآثار و التاريخ/ خالد فائق العبيدى

2.       آخر الزمان/ خالد فائق العبيدى

 

اعجاز هنرى

1.       الإعجاز القصصي في القرآن/ سعيد عطية على مطاوع

2.       التصوير الفني في القرآن/ سيد قطب

3.       الفن القصصي في القرآن الكريم/ محمد احمد خلف الله/خليل عبد الكريم

4.       مدخل التفسير/ محمد فاضل لنكرانى

اعراب

1.       المجيد في إعراب القرآن المجيد(أربعة كتب)/ السفاقسى/حاتم صالح الضامن

واژگان دخيل

2.       المعرب في القرآن الكريم/ محمد السيد على بلاسى

3.       واژه هاى دخيل در قرآن(ترجمه)/ آرتور جفرى/فريدون بدره‏اى

واژه‏شناسى

1.       الفرق بين الضاد و الظاء في كتاب الله عز و جل و في المشهور من الكلام/ ابو عمرو عثمان بن سعيد الدانى

2.       بررسى زبان‏شناختى وجوه و نظاير در قرآن كريم/ سلوى محمد العوا/سيد حسين سيدى

تاريخ

در آمدى بر تاريخ اديان در قرآن/ عبد الرحيم گواهى

تاريخ ترجمه

 تاريخ ترجمه از عربى به فارسى(از آغاز تا عصر صفوى)/ آذرتاش آذرنوش

تاريخ تفسير

1.       پژوهشى پيرامون تاريخ تفسير قرآن كريم(سده نخست هجرى)/ سهراب مروتى

2.       تاريخ تفسير(كمالى)/ سيد على كمالى دزفولى

3.       مبانى و سير تاريخى تفسير موضوعى قرآن/ بهروز يد الله پور

4.       آشنايى با تاريخ تفسير و مفسران/ حسين علوى مهر

5.       تاريخ تفسير قرآن كريم(جلاليان)/ حبيب الله جلاليان

تاريخ قرآن

1.       أضواء البيان في تاريخ القرآن/ صابر حسن محمد ابو سليمان

2.       بحوث في تاريخ القرآن و علومه/ سيد ابو الفضل مير محمدى زرندى

3.       پژوهشى در تاريخ قرآن كريم/ سيد محمد باقر حجتى

4.       تاريخ القرآن(الصغير)/ محمد حسين على الصغير

5.       تاريخ القرآن(شاهين)/ عبد الصبور شاهين

6.       تاريخ القرآن(للأبياري)/ ابراهيم الابيارى

7.       تاريخ القرآن(للزنجاني)/ ابو عبد الله الزنجانى

8.       تاريخ قرآن(راميار)/ محمود راميار

9.       تاريخ قرآن(شاهين/سيدى)/ عبد الصبور شاهين/سيد حسين سيدى

10.   در آمدى بر تاريخ قرآن(بل/خرمشاهى)/ ريچارد بل/بهاء الدين خرمشاهى

11.   در آمدى بر تاريخ قرآن(معارف)/ مجيد معارف

12.   لمحات من تاريخ القرآن/ محمد على الاشيقر

13.   سير تكاملى تاريخ قرآن و تفسير/ محمد حيدرى؛يوسف فضائى

14.   تاريخ قرآن(معرفت)/ محمد هادى معرفت

تاريخ قصص قرآن

 بررسى تاريخى قصص قرآن/ محمد بيومى مهران/سيد محمد راستگو

تاويل

1.       التأويل في التفسير بين المعتزلة و السنة/ السعيد شنوقة

2.       روشهاى تأويل قرآن/ محمد كاظم شاكر

تجويد

1.       أبحاث في علم التجويد/ غانم قدورى الحمد

2.       أرجوزة في معرفة الوقوف(گنجينه بهارستان 2)/ محمد بن عبد الحميد(حكيم زاده)

3.       پژوهشى در وقف و ابتداء/ سيد جواد سادات فاطمى

4.       تجويد عمومى آشنايى با مباحث كاربردى تجويد قرآن كريم/ سيد جواد سادات فاطمى

5.       تجويد قرآن كريم/ محمد صادق قمحاوى/سيد محمد باقر حجتى

6.       التحديد في الإتقان و التجويد/ ابو عمرو عثمان بن سعيد الدانى

7.       تحفة الحفاظ(گنجينه بهارستان 1)/ نصرة بن عمر

8.       ترجمه المكتفى فى الوقف و الابتداء فى كتاب الله/ ابو عمرو عثمان بن سعيد الدانى/كريم دولتى؛صادق درود

9.       التمهيد في علم التجويد/ ابو الخير محمد بن محمد بن الجزرى

10.   تيسير أحكام التجويد/ يحيى عبد الرزاق الغوثانى

11.   تيسير علم التجويد للمبتدءين/ ابو عبد الرحمن مصطفى حسين

12.   حلية القرآن 2 قواعد تجويد/ سيد محسن موسوى بلده

13.   درآمدى بر علم تجويد/ ابو الخير محمد بن محمد بن الجزرى/ابو الفضل علامى و/  تجويد

14.   الدراسات الصوتية عند علماء التجويد/ غانم قدورى الحمد

15.   رموز المصاحف(گنجينه بهارستان 2)/ عثمان بن محمد شاه غزنوى هروى

16.   زينة القرآن آموزش تجويد قرآن و نكاتى در باره صوت و لحن/ عبد الشكور فلاح

17.   سر البيان فى علم القرآن با تجويد كامل استدلالى/ حسن بيگلرى

18.   علم التجويد/ يحيى عبد الرزاق الغوثانى

19.   عمدة القارى(گنجينه بهارستان 1)/ حافظ شرف

20.   فتح المجيد شرح كتاب العميد في علم التجويد/ محمود على بسّة

21.   قواعد التجويد على رواية حفص عن عاصم بن أبي النجود/ عبد العزيز بن عبد الفتاح القارى

22.   قواعد وقف و ابتدا در قرائت قرآن كريم/ محمد كاظم شاكر

23.   القول السديد في علم التجويد برواية حفص عن عاصم/ على الله بن على ابو الوفا

24.   كيف تقرأ القرآن الكريم برواية الإمام قالون عن نافع المدني/ المختار المشرى المقروش

25.   المختصر المفيد في أحكام التجويد/ مجهول

26.   مراديه(گنجينه بهارستان 1)/ مجهول

27.   معالم الاهتداء إلى معرفة الوقف و الابتداء/ محمود حصرى/محمد عيدى خسرو شاهى

28.   المكتفى في الوقف و الابتداء/ ابو عمرو عثمان بن سعيد الدانى

29.   منار الهدى في بيان الوقف و الابتدا و معه المقصد لتلخيص ما في المرشد/ احمد بن محمد بن عبد الكريم الاشمونى/زكريا بن محمد ا

30.   الميزان في أحكام تجويد القرآن/ فريال زكريا العبد

31.   نهاية القول المفيد في علم تجويد القرآن المجيد/ محمد مكى نصر الجريسى

32.   الوافي في كيفية ترتيل القرآن الكريم/ احمد محمود عبد السميع الشافعى الحفيان

33.   الوقوف و الفوائد(گنجينه بهارستان 2)/ حسين بن محمد

تجويد/آواشناسى

1.       بررسى تطبيقى ميان علم تجويد و آواشناسى/ محمد رضا ستوده نيا

2.       التجويد القرآني دراسة صوتية فيزيائية/ محمد صالح الضالع

تجويد/قرائت

1.       أشهر المصطلحات في فن الأداء و علم القراءات/ احمد محمود عبد السميع الشافعى الحفيان

2.       التجديد في الإتقان و التجويد/ احمد محمود عبد السميع الشافعى الحفيان

3.       الوقف القرآني و أثره في الترجيح عند الحنفية/ عزت شحاتة كرار

رسم قرآن

 مجموعة مهمة في التجويد و القراءات و الرسم و عد الآي/ محمد عبد الواحد الدسوقى/قرائت/رسم قرآن

تحريف

1.       افسانه تحريف قرآن/ رسول جعفريان/محمود شريفى

2.       تحريف ناپذيرى قرآن(معرفت/نصيرى)/ محمد هادى معرفت/على نصيرى

3.       تحريف ناپذيرى قرآن(نجار زادگان)/ فتح الله نجارزادگان(محمدى)

4.       التحقيق في نفي التحريف عن القرآن الشريف/ سيد على حسينى ميلانى

5.       سلامة القرآن من التحريف/ فتح الله نجارزادگان(محمدى)

6.       صيانة القرآن من التحريف/ محمد هادى معرفت

7.       عدم تحريف قرآن/ سيد حسن طاهرى خرم آبادى

8.       قرآن هرگز تحريف نشده/ حسن حسن زاده آملى/عبد العلى محمدى شاهرودى

9.       القول الفاصل في الرد على مدعي التحريف/ سيد شهاب الدين حسينى مرعشى نجفى

10.   نزاهت قرآن از تحريف/ عبد الله جوادى آملى

جمع قرآن

1.       تدوين القرآن(للكوراني)/ على الكورانى العاملى

2.       تدوين قرآن(كورانى/عظيمى)/ على الكورانى/سيد محمود عظيمى

ترتيب نزول

1.       تاريخ نزول القرآن الكريم/ محمد رأفت سعيد

2.       ترتيب سور القرآن/ جلال الدين سيوطى

3.       در آمدى بر تاريخ گذارى قرآن/ جعفر نكونام

4.       الوحدة التاريخية للسور القرآنية/ عمران سميح نزال

ترجمه

 إشكاليات ترجمة معاني القرآن الكريم/ محمود العزب

 اصول و مبانى ترجمه قرآن/ على نجار

تفسير

1.       ترجمه آوايى و تفسير پيوسته و تاويل قرآن به قرآن ناطق/ عبد الكريم بى آزار شيرازى

2.       ساختار هندسى سوره هاى قرآن پيش درآمدى بر روش هاى نوين ترجمه و تفسير قرآن كريم/ محمد خامه گر

3.       ترجمه الجمان فى تشبيهات القرآن/ ابن ناقيا بغدادى/سيد على مير لوحى

4.       التفسير بالرأي قواعده و ضوابطه و أعلامه/ محمد حمد زغلول

5.       آفاق تفسير مقالات و مقولاتى در تفسير پژوهى/ محمد على مهدوى راد

6.       بررسى صحت و اعتبار روايات تفسير منسوب به امام عسكرى ع/ سيده فاطمه هاشمى

7.       تفسير و تفاسير شيعه/ عبد الحسين شهيدى صالحى

8.       روش شيخ طوسى در تفسير تبيان/ اكبر ايرانى قمى

9.       روش علامه طباطبايى در تفسير الميزان/ على الاوسى/سيد حسين مير جليلى

تمثيلات قرآنى

1.       تشبيهات و تمثيلات قرآن/ جهان بخش ثواقب

2.       تمثيلات قرآنى ويژگيها، اهداف و آثار تربيتى آن/ حميد محمد قاسمى

3.       عون الحنان في شرح الأمثال في القرآن/ على احمد عبد العال الطهطاوى

تناسب آيات و سور

1.       پژوهشى در نظم قرآن/ عبد الهادى فقهى زاده

2.       تناسب آيات/ محمد هادى معرفت/عزت الله مولائى نيا همدانى

جامعه‏شناسى قرآنى

1.       سنت‏هاى تاريخ در قرآن/ سيد محمد باقر صدر/سيد جمال الدين موسوى

2.       السنن التاريخية في القرآن/ سيد محمد باقر صدر

3.       المدرسة القرآنية: التفسير الموضوعي و التفسير التجزيئي في القرآن الكريم/ سيد محمد باقر صدر

جغرافياى قصص قرآن

1.       باستان‏شناسى و جغرافياى تاريخى قصص قرآن/ عبد الكريم بى آزار شيرازى

2.       دراسات تاريخية من القرآن الكريم/ محمد بيومى مهران

جمع قرآن

1.       پژوهشى در مصحف امام على/ جعفر نكونام

2.       تاريخ جمع قرآن كريم/ سيد محمد رضا جلالى نائينى

3.       تواتر القرآن/ محمد بن الحسن الحر العاملى

4.       جمع القرآن/ اكرم عبد خليفة الدليمى

5.       حقيقة مصحف فاطمه عند الشيعة/ اكرم بركات العاملى

6.       كاوشى در تاريخ جمع قرآن/ سيد محمد على ايازى

7.       كتاب المصاحف/ ابو بكر بن ابى داود السجستانى

8.       مصحف امام على ع/ سيد محمد على ايازى

9.       مصحف فاطمى پژوهشى در مصحف حضرت فاطمه(س)/ عبد الله امينى

10.   معجم حفاظ القرآن عبر التاريخ/ محمد سالم محيسن

11.   نزول قرآن و رؤياى هفت حرف/ سيد رضا مؤدب

دانشنامه علوم قرآن

 

1.       الإتقان في علوم القرآن/ جلال الدين سيوطى

2.       البرهان في علوم القرآن/ محمد بن عبد الله الزركشى

3.       التحبير في علم التفسير/ جلال الدين سيوطى

4.       ترجمه الاتقان فى علوم القرآن/ جلال الدين سيوطى/سيد مهدى حائرى قزوينى

5.       ترجمه مناهل العرفان فى علوم القرآن/ محمد عبد العظيم الزرقانى/محسن آرمين

6.       مناهل العرفان في علوم القرآن/ محمد عبد العظيم الزرقانى

7.       موسوعة القرآن العظيم/ عبد المنعم الحفنى

8.       الموسوعة القرآنية/ ابراهيم الابيارى

9.       الموسوعة القرآنية المتخصصة/ محمود حمدى زقروق

10.   درسنامه روشها و گرايش هاى تفسيرى قرآن/ محمد على رضائى اصفهانى

11.   درسنامه علوم قرآنى/ حسين جوان آراسته

12.   درسهايى از علوم قرآن(گرامى)/ محمد على گرامى

13.   درسهايى از علوم قرآنى(طاهرى)/ حبيب الله طاهرى

14.   نظرية النقد العربي رؤية قرآنية معاصرة/ محمد حسين على الصغير

رسم قرآن

1.       ترجمه رسم الخط مصحف/ غانم قدورى الحمد/يعقوب جعفرى

2.       ترجمه و شرح قصيده عقيلة اتراب القصائد فى اسنى المقاصد(گنجينه بهارستان 2)/ مجهول

3.       رسالة في كتابة المصحف(گنجينه بهارستان 2)/ مجهول

4.       رسم القرآن(گنجينه بهارستان 1)/ ابو بكر بن احمد بن حسين بن مهران نيشابورى

5.       رسم المصحف العثماني و أوهام المستشرقين في قراءات القرآن الكريم/ عبد الفتاح اسماعيل شلبى

6.       رسم المصحف دراسة لغوية تاريخية/ غانم قدورى الحمد

7.       كتاب النقط(المقنع)/ ابو عمرو عثمان بن سعيد الدانى

8.       المحكم في نقط المصاحف/ ابو عمرو عثمان بن سعيد الدانى

9.       مختصر التبيين لهجاء التنزيل/ ابو داود سليمان بن نجاح

10.   مختصر ما رسم في المصحف الكريم(گنجينه بهارستان 2)/ اسماعيل بن ظاهر عقيلى مصرى

11.   المقنع في رسم مصاحف الأمصار مع كتاب النقط/ ابو عمرو عثمان بن سعيد الدانى

12.   منهل العطشان في رسم أحرف القرآن(گنجينه بهارستان 2)/ طاهر بن عرب بن ابراهيم بن احمد اصفهانى

13.   قرآن و روان‏شناسى/ محمد عثمان نجاتى/عباس عرب

روشها و گرايشهاى تفسير روائى

1.       آسيب‏شناسى و روش‏شناسى تفسير معصومان عليهم السلام/ على اكبر رستمى

2.       فتح البيان في ما روي عن علي من تفسير القرآن/ سيد مصطفى حسينى

3.       ارغنون آسمانى، جستارى در قرآن، عرفان و تفاسير عرفانى/ عبد الوهاب شاهرودى

4.       پژوهشى در جريان‏شناسى تفسير عرفانى/ محسن قاسم پور

5.       تفسير قرآنى و زبان عرفانى/ پل نويا/اسماعيل سعادت

6.       عقلگرايى در تفاسير قرن چهاردهم/ شادى نفيسى

7.       تفسير كلامى قرآن مجيد/ محمد حسين روحانى

8.       روش‏شناسى تفاسير موضوعى قرآن/ سيد هدايت جليلى

9.       مباحث في التفسير الموضوعي/ مصطفى مسلم

10.   نظرات في كتاب الله/ حسن البنا

11.   الاتجاه العقلي في التفسير دراسة في قضية المجاز في القرآن عند المعتزلة/ نصر حامد ابو زيد

12.   أضواء على مناهج بعض المفسرين من زوايا علوم القرآن/ عبد الحميد محمود متولى

13.   الإكسير في علم التفسير/ سليمان بن عبد القوى بن عبد الكريم البغدادى

14.   امام على عليه السلام و قرآن پژوهشى در تفسير و روشهاى آن در انديشه امام على عليه السلام/ محمد مرادى

15.   تفسير التابعين/ محمد بن عبد الله بن على الخضيرى

16.   التفسير بالمأثور و تطويره عند الشيعة الإمامية/ احسان الامين

17.   تفسير تطبيقى/ فتح الله نجارزادگان(محمدى)

18.   التفسير و التأويل في القرآن/ صلاح عبد الفتاح الخالدى

19.   التفسير و المفسرون بحث تفصيلي عن نشأة التفسير(للذهبي)/ محمد حسين الذهبى

20.   التفسير و المفسرون في العصر الحديث(عبد القادر)/ عبد القادر محمد صالح

21.   التفسير و المفسرون في ثوبه القشيب(للمعرفة)/ محمد هادى معرفت

22.   تفسير و مفسران/ محمد هادى معرفت/خياط و نصيرى

23.   توشيح التفسير في قواعد التفسير و التأويل/ محمد بن سليمان التنكابنى

24.   التيسير في أصول التفسير/ عماد على عبد السميع

25.   التيسير في قواعد علم التفسير/ محيى الدين محمد بن سليمان الكافيجى

26.   در آمدى بر تفسير علمى قرآن/ محمد على رضائى اصفهانى

27.   دروس تمهيدية في القواعد التفسيرية/ على اكبر سيفى مازندرانى

28.   روش تفسير قرآن/ محمود رجبى

29.   روشها و گرايشهاى تفسيرى/ حسين علوى مهر

30.   روشهاى تفسير قرآن/ سيد رضا مؤدب

31.   شروط و آداب تفسير و مفسر/ كامران ايزدى مباركه

32.   علم التفسير كيف نشأ و تطور حتى انتهى إلى عصرنا الحاضر/ عبد المنعم النمر

33.   قانون تفسير/ سيد على كمالى دزفولى

34.   المبادي العامة لتفسير القرآن الكريم بين النظرية و التطبيق/ محمد حسين على الصغير

35.   مبانى و روشهاى تفسير قرآن(زنجانى)/ عباسعلى عميد زنجانى

36.   مبانى و روشهاى تفسيرى(شاكر)/ محمد كاظم شاكر

37.   مداخل جديدة للتفسير/ غالب حسن

38.   المفسرون حياتهم و منهجهم/ سيد محمد على ايازى

39.   مكاتب تفسيرى/ على اكبر بابايى

40.   موسوعة التفسير قبل عهد التدوين/ محمد عمر الحاجى

41.   نقد منهج التفسير و المفسرين المقارن/ سالم الصفار

42.   شيوه هاى تفسيرى قرآن كريم/ مصطفى الصاوى الجوينى/موسى دانش؛حبيب روحانى

43.   مدخل إلى التفسير و علوم القرآن/ عبد الجواد خلف

44.   نقش دانش رجال در تفسير و علوم قرآنى/ على اكبر كلانترى ارسنجانى

زبان قرآن

1.       تحليل زبان قرآن و روش‏شناسى فهم آن/ محمد باقر سعيدى روشن

2.       زبان قرآن/ مقصود فراستخواه

3.       بررسى نظريه عرفى بودن زبان قرآن/ ناهيد دامن پاك مقدم

 

طبقات قراء

1.       كتاب طبقات القراء السبعة و ذكر مناقبهم و قراءاتهم/ عبد الوهاب بن السلار

2.       معرفة القراء الكبار على الطبقات و الأعصار/ محمد بن احمد بن عثمان الذهبى

طبقات مفسران

1.       طبقات المفسرين(للأدنه‏وى)/ احمد بن محمد الادنه وى

2.       طبقات المفسرين(للداودي)/ محمد بن على بن احمد الداودى

3.       طبقات المفسرين(للسيوطي)/ جلال الدين سيوطى

4.       طبقات مفسران شيعه/ عبد الرحيم عقيقى بخشايشى

5.       مناهج المفسرين/ منيع عبد الحليم محمود

علوم قرآنى

1.       آشنايى با علوم قرآنى(حلبى)/ على اصغر حلبى

2.       آشنايى با علوم قرآنى(رادمنش)/ سيد محمد رادمنش

3.       آشنايى با علوم قرآنى(ركنى)/ محمد مهدى ركنى يزدى

4.       آشنايى با قرآن/ جمعى از نويسندگان

5.       البدائع في علوم القرآن/ محمد بن ابى بكر بن ايوب الزرعى(ابن القيم الجوزية)

6.       البيان في علوم القرآن/ اديب العلاف

7.       پرسمان علوم قرآنى/ سيد محمد حسن جواهرى

8.       پژوهشى پيرامون آخرين كتاب الهى/ رجبعلى مظلومى

9.       پژوهشى درعلوم قرآن/ حبيب الله احمدى

10.   تاريخ و علوم قرآن/ سيد ابو الفضل مير محمدى زرندى

11.   التبيان في علوم القرآن/ محمد على الصابونى

12.   التمهيد في علوم القرآن/ محمد هادى معرفت

13.   الحديث في علوم القرآن و الحديث/ حسن ايوب

14.   خورشيد تابان در علم قرآن/ على محدث خراسانى

15.   دراسات أصولية في القرآن الكريم/ محمد ابراهيم الحفناوى

16.   دراسة حول القرآن الكريم/ محمد حسين حسينى جلالى

17.   سروش آسمانى سيرى در مفاهيم قرآنى/ كاظم محمدى

18.   سيرى در علوم قرآن/ يعقوب جعفرى

19.   شناخت قرآن(كمالى)/ سيد على كمالى دزفولى

20.   شناخت قرآن(گرامى)/ محمد على گرامى

21.   علوم القرآن(حكيم)/ سيد محمد باقر حكيم

22.   علوم القرآن الكريم(عتر)/ نور الدين عتر

23.   علوم القرآن عند الشاطبي من خلال كتابه الموافقات/ محمد سالم ابو عاصى

24.   علوم القرآن عند المفسرين/ مركز الثقافة و المعارف القرآنية

25.   علوم القرآن من خلال مقدمات التفاسير/ محمد صفاء شيخ ابراهيم حقى

26.   علوم قرآن(سعيدى روشن)/ محمد باقر سعيدى روشن

27.   علوم قرآن و فهرست منابع(طالقانى)/ سيد عبد الوهاب طالقانى

28.   علوم قرآنى(حكيم/لسانى)/ سيد محمد باقر حكيم/محمد على لسانى فشاركى

29.   علوم قرآنى(معرفت)/ محمد هادى معرفت

30.   فنون الأفنان في عجائب علوم القرآن/ ابو الفرج عبد الرحمن بن الجوزى

31.   فهم القرآن/ جواد على كسار

32.   في علوم القرآن دراسات و محاضرات(كفافي و الشريف)/ محمد عبد السلام كفافى و عبد الله الشريف

33.   في علوم القرآن عرض و نقد و تحقيق(فرحات)/ احمد حسن فرحات

34.   قرآن اثرى جاويدان/ سيد محمد على ايازى

35.   قرآن ثقل اكبر/ سيد على كمالى دزفولى

36.   قرآن در اسلام/ سيد محمد حسين طباطبائى

37.   القرآن في مدرسة أهل البيت/ السيد هاشم الموسوى

38.   قرآن‏شناسى(احمديان)/ عبد الله احمديان

39.   گزيده الاتقان في علوم القرآن/ جلال الدين سيوطى/سيد محمود دشتى

40.   لمحات في علوم القرآن و اتجاهات التفسير/ محمد بن لطفى الصباغ

41.   مباحث في علوم القرآن/ صبحى صالح

42.   مباحث في علوم القرآن/ مناع القطان

43.   مباحثى در تاريخ و علوم قرآنى/ مجيد معارف

44.   محاضرات في علوم القرآن(لغانم قدورى)/ غانم قدورى الحمد

45.   محاضرات في علوم القرآن(للتسخيري)/ محمد على تسخيرى

46.   مدخل إلى تفسير القرآن و علومه/ عدنان محمد زرزور

47.   المدخل إلى علوم القرآن الكريم/ محمد فاروق النبهان

48.   المدخل لدراسة القرآن الكريم/ محمد بن محمد ابو شهبة

49.   المعجزة القرآنية حقائق علمية قاطعة/ احمد عمر ابو شوفه

50.   المعجزة الكبرى القرآن/ محمد ابو زهرة

51.   معجزه بزرگ پژوهشى در علوم قرآنى/ محمد ابو زهره/محمود ذبيحى

52.   مفهوم النص دراسة في علوم القرآن/ نصر حامد ابو زيد

53.   المقدمات الأساسية في علوم القرآن/ عبد الله بن يوسف الجديع

54.   من الدراسات القرآنية/ عبد العال سالم مكرم

55.   المنار في علوم القرآن مع مدخل في أصول التفسير و مصادره/ محمد على الحسن

56.   منهج الفرقان في علوم القرآن/ محمد على سلامة

57.   موجز علوم القرآن/ داود العطار

58.   موسوعة علوم القرآن/ عبد القادر محمد منصور

59.   الميسر في علوم القرآن/ عبد الرسول الغفار

60.   نفحات من علوم القرآن على طريقة السؤال و الجواب/ محمد احمد معبد

61.   نگرشى نوين بر تاريخ و علوم قرآنى/ فائزه عظيم زاده؛بى بى سادات رضى؛اعظم پويازاده

62.   هفده گفتار در علوم قرآنى/ سيد حسين حسينى

63.   الواضح في علوم القرآن/ مصطفى ديب البغا؛محيى الدين ديب مستو

64.   بيان در علوم و مسائل كلى قرآن/ سيد ابو القاسم خوئى/هاشم زاده هريسى؛نجمى

65.   البيان في تفسير القرآن/ سيد ابو القاسم خوئى

66.   مهر تابان/ سيد محمد حسين حسينى تهرانى

67.   نور ملكوت قرآن/ سيد محمد حسين حسينى تهرانى

غريب قرآن

1.       بهجة الأريب في بيان ما في كتاب الله العزيز من الغريب/ على بن عثمان بن مصطفى الماردينى ابن التركمانى

2.       الترجمان عن غريب القرآن/ عبد الباقى بن عبد المجيد القرشى اليمانى

3.       مسائل ابن الأزرق/ عبد الله بن عباس/عائشة عبد الرحمن بنت الشاطى

فضائل قرآن

1.       الإرشاد و التطريز في فضل ذكر الله و تلاوة كتابه العزيز/ عبد الله بن اسعد بن على اليافعى

2.       خواص القرآن و فوائده/ ضياء الدين الاعلمى

3.       الدر النظيم في خواص القرآن العظيم/ عبد الله بن اسعد بن على اليافعى

4.       فضائل القرآن(للعسقلاني)/ احمد بن على بن حجر العسقلانى

5.       فضائل القرآن(للهروي)/ ابو عبيد القاسم بن سلام الهروى

6.       فضائل القرآن و ما أنزل من القرآن بمكة و ما أنزل بالمدينة/ ابو عبد الله محمد بن ايوب بن الضريس البجلى

اعجاز ادبى

1.       اقتباس از قرآن كريم/ ابو منصور عبد الملك بن محمد ثعالبى/حسين صابرى

2.       الإقتباس من القرآن الكريم/ ابو منصور عبد الملك بن محمد الثعالبى

قرائت

1.       الاختلاف بين القراءات/ احمد البيلى

2.       إبراز المعاني من حرز الأماني في القراءات السبع/ عبد الرحمن بن اسماعيل بن ابراهيم

3.       اتحاف فضلاء البشر في القراءات الأربعة عشر/ احمد بن محمد بن عبد الغنى الدمياطى

4.       الإجابات الواضحات لسؤالات القراءات/ احمد محمود عبد السميع الشافعى الحفيان

5.       اهميت قرائت عاصم به روايت حفص/ اكرم خدايى اصفهانى

6.       البدور الزاهرة في القراءات العشر المتواترة من طريقي الشاطبية و الدرة-تاريخ القراء العشرة و.../ عبد الفتاح عبد الغنى القاضى

7.       بيان السبب الموجب لاختلاف القراءات و كثرة الطرق و الروايات(أربعة كتب)/ ابو العباس احمد بن عمار المهدوى/حاتم صالح الضامن

8.       تحبير التيسير في القراءات العشر/ ابو الخير محمد بن محمد بن الجزرى

9.       التحفة المرضية من طريق الشاطبية/ محمد ابراهيم محمد سالم

10.   تقريب النفع و تيسير الجمع بين القراءات السبع/ نبيل بن هاشم بن عبد الله الغمرى آل باعلوى

11.   جامع البيان في القراءات السبع/ ابو عمرو عثمان بن سعيد الدانى

12.   جمال القراء و كمال الإقراء/ على بن محمد بن عبد الصمد السخاوى

13.   الجوانب الصوتية في كتب الاحتجاج للقراءات/ عبد البديع النيربانى

14.   چگونه قرآن بخوانيم/ سيد محمد تقى حكيم

15.   الحجة في القراءات السبع/ ابن خالويه

16.   الحجة للقراء السبعة/ ابو على الحسن بن عبد الغفار الفارسى

17.   حرز الأماني و وجه التهاني في القراءات السبع/ القاسم بن فيرة بن خلف بن احمد الشاطبى الرعينى الاند

18.   سراج القارئ المبتدي و تذكار المقرئ المنتهي/ ابو القاسم على بن عثمان بن محمد بن احمد بن الحسن

19.   شرح أبيات الداني الأربعة في أصول ظاءات القرآن(أربعة كتب)/ مجهول/حاتم صالح الضامن

20.   شرح النظم الجامع لقراءة الإمام نافع/ عبد الفتاح عبد الغنى القاضى

21.   شرح طيبة النشر في القراءات(ابن الجزري)/ ابو الخير محمد بن محمد بن الجزرى

22.   شرح طيبة النشر في القراءات(النويري)/ ابو القاسم محمد بن محمد بن محمد بن على النويرى

23.   شرح كتاب التيسير للداني في القراءات المسمى الدر النثير و العذب النمير/ عبد الواحد محمد بن على بن ابى السداد ابى محمد الما

24.   غيث النفع في القراءات السبع/ على النورى بن محمد السفاقسى

25.   فريدة الدهر في تأصيل و جمع القراءات العشر/ محمد ابراهيم محمد سالم

26.   القراءات القرآنية تاريخ و تعريف/ عبد الهادى الفضلى

27.   القراءات المتواترة و أثرها في الرسم القرآني و الأحكام الشرعية/ محمد الحبش

28.   القراءات و أثرها في علوم العربية/ محمد سالم محيسن

29.   كتاب التيسير في القراءات السبع/ ابو عمرو عثمان بن سعيد الدانى

30.   الكنز في القراءات العشر/ عبد الله بن عبد المؤمن الواسطى

31.   مباحث في علم القراءات مع بيان أصول رواية حفص/ محمد بن عباس الباز

32.   المرشد الوجيز لقراء كتاب الله العزيز/ محسن آل عصفور

33.   المغني في توجيه القراءات العشر المتواترة/ محمد سالم محيسن

34.   مقدمات في علم القراءات/ محمد احمد مفلح القضاة؛احمد خالد شكرى؛محمد خالد منص

35.   مقدمه اى بر تاريخ قراءات قرآن كريم/ عبد الهادى الفضلى/سيد محمد باقر حجتى

36.   المكرر في ما تواتر من القراءات السبع و تحرر/ ابو حفص عمر بن قاسم بن محمد المصرى الانصارى

37.   النشر في القراءات العشر/ ابو الخير محمد بن محمد بن الجزرى

38.   الهادي شرح طيبة النشر في القراءات العشر و الكشف عن علل القراءات و توجيهها/ محمد سالم محيسن

39.   الوجيز/ ابو الحسن بن على الاهوازى

40.   الوافي في شرح الشاطبية/ عبد الفتاح عبد الغنى القاضى

41.   المرشد الوجيز إلى علوم تتعلق بالكتاب العزيز/ ابو شامه مقدسى

42.   نزول القرآن على سبعة أحرف/ مناع القطان

43.   فقه قراءة القرآن الكريم/ سعيد عبد الجليل يوسف صخر

44.   القرآن الكريم و روايات المدرستين/ سيد مرتضى عسكرى

45.   الإيرانيون و الأدب العربي رجال علوم القرآن/ قيس آل قيس

 

كتاب‏شناسى علوم قرآنى

1.       فهرس مخطوطات دار الكتب الظاهرية/ صلاح محمد الخيمى

2.       من المكتبة القرآنية/ يوسف حسن نوفل

3.       سير نگارشهاى علوم قرآنى/ محمد على مهدوى راد

4.       آشنايى با تفاسير- عدم تحريف قرآن و چند بحث قرآنى/ رضا استادى

متشابه لفظى

1.       الإتقان في متشابهات القرآن/ ام بسام

2.       أسرار التكرار في القرآن/ محمود بن حمزة الكرمانى

3.       البرهان في متشابه القرآن/ محمود بن حمزة الكرمانى

4.       درة التنزيل و غرة التأويل في بيان الآيات المتشابهات في كتاب الله العزيز/ محمد بن عبد الله الخطيب الاسكافى

5.       مشتبهات القرآن/ ابو الحسن على بن حمزة الكسائى

6.       المشترك اللفظى في الحقل القرآني/ عبد العال سالم مكرم

7.       آموزش علوم قرآن ترجمه التمهيد فى علوم القرآن/ محمد هادى معرفت/ابو محمد وكيلى

8.       متشابه القرآن/ عبد الجبار بن احمد الهمذانى

9.       سلك البيان في كشف مشكلات القرآن(گنجينه بهارستان 1)/ محمد جعفر استرآبادى

معارف قرآنى

1.       جواهر القرآن و درره/ محمد بن محمد بن محمد الغزالى

2.       القرآن نهج و حضارة/ عبد الشهيد مهدى الستراوى

مفسر پژوهى

1.       أبو حيان و تفسيره البحر المحيط/ بدر بن ناصر البدر

2.       احوال و آثار محمد بن جرير طبرى/ على اكبر شهابى

3.       الإمام الباقر و أثره في التفسير/ حكمت عبيد الخفاجى

4.       الإمام البقاعي جهاده و منهاج تأويله بلاغة القرآن الكريم/ محمود توفيق محمد سعد

5.       الإمام السيوطي و جهوده في علوم القرآن/ محمد يوسف الشربجى

6.       الإمام محمد الغزالي جهوده في التفسير و علوم القرآن/ رمضان غريب الخميس

7.       جلال الدين السيوطي عصره و حياته و آثاره و جهوده في الدرس اللغوي/ طاهر سليمان حموده

8.       الحاكم الجشمي و منهجه في تفسير القرآن/ عدنان محمد زرزور

9.       الشيخ الطوسي مفسرا/ خضير جعفر

10.   من أعيان الشيعة أبو علي الفارسي/ عبد الفتاح اسماعيل شلبى

11.   منهج الإمام الطاهر بن عاشور في التفسير (التحرير و التنوير)/ نبيل احمد صقر

12.   يادنامه طبرى/ جمعى از نويسندگان

13.   المقابلة في القرآن الكريم/ بن عيسى با طاهر

نزول

1.       تقسيمات قرآنى و سور مكى و مدنى/ حميد رضا مستفيد؛كريم دولتى

2.       نصوص في علوم القرآن/ سيد على موسوى دارانى

نسخ

1.       الآيات الناسخة و المنسوخة/ الشريف المرتضى على بن الحسين الموسوى

2.       كتاب الناسخ و المنسوخ في القرآن الكريم/ محمد بن احمد بن اسماعيل الصفار(ابو جعفر النحاس)

3.       كتاب الناسخ و المنسوخ في كتاب الله تعالى(نصوص محققة)/ قتادة بن دعامة السدوسى/حاتم صالح الضامن

4.       المصفى بأكف أهل الرسوخ من علم الناسخ و المنسوخ(نصوص محققة)/ ابو الفرج عبد الرحمن بن الجوزى/حاتم صالح الضامن

5.       ناسخ القرآن و منسوخه(نصوص محققة)/ ابن البارزى/حاتم صالح الضامن

6.       الناسخ و المنسوخ(نصوص محققة)/ الزهرى/حاتم صالح الضامن

7.       الناسخ و المنسوخ في القرآن العزيز و ما فيه من الفرائض و السنن/ ابو عبيد القاسم بن سلام الهروى

8.       نسخ در قرآن(نقد نظريه انكار نسخ در قرآن)/ عزت الله مولايى نيا همدانى

9.       النسخ عند الأصوليين/ على جمعة

10.   النسخ عند الفخر الرازي/ محمود محمد الحنطور

11.   نواسخ القرآن/ ابو الفرج عبد الرحمن بن الجوزى

پاسخ به شبهات قرآنى

1.       آراء المستشرقين حول القرآن الكريم و تفسيره/ عمر بن ابراهيم رضوان

2.       الإنتصار للقرآن/ ابو بكر محمد بن الطيب الباقلانى

3.       تنزيه القرآن عن المطاعن/ عبد الجبار بن احمد الهمذانى

4.       دفاع از قرآن در برابر آراى خاورشناسان/ عبد الرحمن بدوى/سيد حسين سيدى

5.       دفاع عن القرآن ضد منتقديه/ عبد الرحمن بدوى/كمال جاد الله

6.       شبهات حول القرآن و تفنيدها/ غازى عناية

7.       شبهات و ردود حول القرآن الكريم/ محمد هادى معرفت

8.       القرآن الكريم من المنظور الاستشراقي/ محمد محمد ابو ليلة

9.       القراءات في نظر المستشرقين و الملحدين/ عبد الفتاح عبد الغنى القاضى

10.   قضايا قرآنية في الموسوعة البريطانية/ فضل حسن عباس

11.   مسائل منثورة في التفسير و العربية و المعاني(أربعة كتب)/ ابن البرى/حاتم صالح الضامن

12.   نقد الخطاب الاستشراقي الظاهرة الاستشراقية و أثرها في الدراسات الإسلامية/ ساسى سالم الحاج

13.   الوحي القرآني في المنظور الاستشراقي و نقده/ محمود ماضى

پرسش و پاسخ قرآنى

1.       أسئلة القرآن المجيد و أجوبتها/ محمد بن ابى بكر الرازى

2.       پرسش و پاسخهاى قرآنى/ محمد بن ابى بكر الرازى/سيد محمد رضا غياثى كرمانى

3.       پرسش و پاسخ‏هايى در شناخت تاريخ و علوم قرآنى/ مجيد معارف

4.       1000 سؤال و جواب في القرآن الكريم/ قاسم عاشور

 

 نقد اسرائيليات

1.       الإسرائيليات و الموضوعات في كتب التفاسير قديما و حديثا/ سعد يوسف محمود ابو عزيز

2.       پژوهشى در باب اسرائيليات در تفاسير قرآن/ محمد تقى ديارى بيد گلى

 

آداب حاملان قرآن

1.       التبيان في آداب حملة القرآن/ محيى الدين يحيى بن شرف النووى

2.       قرآن‏شناسى(مصباح)/ محمد تقى مصباح يزدى

برای آگاهی بیشتر رجوع شودبه وبلاگ: کتاب خانه شیعهمنبع : azimpour72[dot]blogfa[dot]com[slash]post-23[dot]aspx

قرآن وزندگی, مترجم , شیعه شناسی متن مجموعه کتاب هاي , لبيک ياحسين ع فقط مناظره, الأدب العلاقات الثقافية , جمع آوري کتب حديثي وفقهي احناف , گروه عربی بابل,

تبلیغات


تبلیغات

تبلیغات
مطالب تصادفی

تبلیغات