تبلیغات

الهه مدرکیانمشاوره انجام پایان نامه مقاله و پروپوزال انتخاب موضوع مقاله و پاورپوینت حسابداری 9
بررسی تطبیقی بین قانون مالیات‌های مستقیم کشور با استانداردهای بین‌المللی حسابداری محمدعلی نوذری ؛ استاد راهنما قدرت‌الله طالبی ؛ استاد مشاور حسن مدرکیان
ب‍ررس‍ی‌ رس‍ا ب‍ودن‌ اطلاع‍ات‌ ح‍س‍اب‍داری‌ م‍رغ‍داری‍ه‍ا ب‍رای‌ت‍ص‍م‍ی‍م‌گ‍ی‍ری‌ م‍دی‍ران‌. ف‍وق‌ل‍ی‍س‍ان‍س‌- اس‍دن‍ی‍اش‍ف‍ی‍ع‍ی‌، ف‍ری‍دون‌.  اس‍ت‍اد راه‍ن‍م‍ا: آق‍ائ‍ی‌، م‍ح‍م‍دع‍ل‍ی‌. دان‍ش‍گ‍اه‌ع‍ل‍وم‌ ف‍ن‍ون‌ م‍ازن‍دران‌،۷۷-۱۳۷۸.۱۲۳ ص‌..
ب‍ررس‍ی‌ ع‍وام‍ل‌ ان‍ح‍راف‌ ب‍ودج‍ه‌ در ب‍ان‍ک‌ ک‍ش‍اورزی‌ ازدی‍دگ‍اه‌ م‍دی‍ران‌ ب‍ا ت‍اک‍ی‍د ب‍ر ش‍ش‌ اس‍ت‍ان‌ خ‍راس‍ان‌ - م‍ازن‍دران‌ - ک‍رم‍ان‌ - م‍رک‍زی‌- ه‍م‍دان‌. ف‍وق‌ل‍ی‍س‍ان‍س‌- اس‍م‍اع‍ی‍ل‍ی‌دولاب‍ن‌ن‍ژاد، غ‍لام‍رض‍ا. اس‍ت‍اد راه‍ن‍م‍ا: م‍ل‍ک‍ی‍ان‌، اس‍ف‍ن‍دی‍ار. دان‍ش‍گ‍اه‌ ع‍ل‍وم‌ و ف‍ن‍ون‌م‍ازن‍دران‌،۱۳۷۸.۱۰۴ ص‌..
بررسی عوامل مؤثر در موفقیت سیستم اطلاعاتی حسابداری در وزارت آموزش و پرورش غلامعلی فقیهی ؛ استاد راهنما امیر مانیان
بررسی مشکلات ناشی از فقدان استاندارد حسابرسی در دستگاههای دولتی استان اصفهان داود دانشیان؛ استاد راهنما مهدی انوری؛
ب‍ررس‍ی‌ م‍وان‍ع‌ ت‍وس‍ع‍ه‌ ه‍زی‍ن‍ه‌ ی‍اب‍ی‌ اس‍ت‍ان‍دارد در واح‍ده‍ای‌ اق‍ت‍ص‍ادی‌ خ‍راس‍ان‌ ه‍ادی‌ ن‍ی‍ک‍ی‌؛ اس‍ت‍اد راه‍ن‍م‍ا م‍ح‍م‍د ح‍س‍ن‌ ق‍ائ‍م‍ی‌؛
ب‍ررس‍ی‌ م‍وض‍وع‌ ه‍زی‍ن‍ه‌ ف‍رص‍ت‌ در ش‍رک‍ت‌ه‍ای‌ ت‍ول‍ی‍دی‌ ای‍ران‌ منصور دهقان ؛ اس‍ت‍اد راه‍ن‍م‍ا م‍ح‍م‍دح‍س‍ن‌ اردب‍ی‍ل‍ی‌
بررسی نقش حسابداری منابع انسانی در گزارش‌های مالی شرکت‌ها محمود باقری‌مزیدآبادی ؛ استاد راهنما قدرت‌اله طالبی
ب‍ررس‍ی‌ و ش‍ن‍اس‍ائ‍ی‌ ع‍وام‍ل‌ م‍وث‍ر ب‍رج‍ذب‌ م‍ن‍اب‍ع‌ ب‍ان‍ک‌ ص‍ادرات‌- اس‍ت‍ا م‍رک‍زی‌ ۷۷ -۶۸ . ف‍وق‌ل‍ی‍س‍ان‍س‌- ف‍ق‍ه‌ن‍ص‍ی‍ری‌، ح‍م‍ی‍درض‍ا. اس‍ت‍اد راه‍ن‍م‍ا: اح‍م‍دپ‍ور، اح‍م‍د.دان‍ش‍گ‍اه‌ ع‍ل‍وم‌ و ف‍ن‍ون‌ م‍ازن‍دران‌،۱۳۷۸. ۸۰ ص‌..
بررسي اثر تعديل ‏‎EPS‎‏ پيش بيني شده بر قيمت سهام در شركتهاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران, /محمدرضا عربي مزرعه شاهي؛ به راهنمايي: رضا تهراني. / پايان نامه(كارشناسي ارشد)--دانشگاه تهران، دانشكده علوم اداري و مديريت 78.
بررسي امكان استفاده از فنون جديد بودجه بندي سرمايه اي در مجتمع فولاد مباركه .پايان نامه كارشناسي ارشد،   دانشكده معارف اسلامي و مديريت ، يوسفيان ، مهراب .  به راهنمايي حسين عبده تبريزي ،   پاييز 1378
بررسي تاثير گزارشهاي حسابرسي بر كيفيت گزارشگري مالي در ايران, / محمود موسوي‌شيري؛ به راهنمائي : حسين اعتمادي / پايان نامه (كارشناسي ارشد) -- دانشگاه تربيت مدرس، دانشكده علوم انساني، 78.
بررسي تاثير نيروهاي متعادل‌كننده بر روند نسبتهاي مالي, / علي اسماعيلي؛ به راهنمائي : محمدحسن اردبيلي / پايان نامه (كارشناسي ارشد) -- دانشگاه شهيد بهشتي، دانشكده علوم اداري، 78.
بررسي تحقيق اهميت درس اصول حسابداري سه از ديدگاه اساتيد رشته حسابداري و مديران مالي واحدهاي تجاري پيرويمسئله گو,نرجس دانشكده مديريت كارشناسي ارشد دانشگاه تهران   78
بررسي تحليلي ارتباط بين سود حسابداري با بازده سهام در شركتهاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران, / علي حسامي؛ به راهنمائي : علي جهانخاني / پايان نامه (كارشناسي ارشد) -- دانشگاه شهيد بهشتي، دانشكده علوم اداري، 78.
بررسي تحليلي تاثير اجزا نقدي و تعهدي سود عملياتي در پيش‌بيني سودهاي آتي شركت‌هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران, / قدرت‌الله برزگر؛ به راهنمائي : علي جهانخاني / پايان نامه (كارشناسي ارشد) -- دانشگاه شهيد بهشتي، دانشكده علوم اداري، 78.
بررسي تطبيقي اهميت درس اصول حسابداري سه از ديدگاه اساتيد رشته حسابداري و مديران مالي واحدهاي تجاري, /نرجس پيروي مسئله گو؛ به راهنمايي: ايرج نوروش. / پايان نامه(كارشناسي ارشد)--دانشگاه تهران، 78.
بررسي تطبيقي اهميت درس اصول حسابداري سه از ديدگاه اساتيد رشته حسابداري ومديران مالي واحدهاي تجاري پيروي مسئله گو, نرجس حسابداري كارشناسي ارشد دانشگاه تهران 78
بررسي رابطه بين تغييرات نماگرهاي پيشروي اقتصادي و تغييرات سود حسابداري شركتهاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران, / علي حسيني؛ به راهنمائي : محمدعلي آقايي / پايان نامه (كارشناسي ارشد) -- دانشگاه تربيت مدرس، دانشكده علوم انساني، 78.
بررسي رابطه نسبت بدهي با هزينه سرمايه و بازدهي مورد توقع سهامداران, / محمدرضا عبدلي؛ به راهنمائي : رضا تهراني / پايان نامه (كارشناسي ارشد) -- دانشگاه تهران، ، [78].
بررسي راههاي كاهش زياندهي شركت آب و فاضلاب استان مازندران, / رضا جانباز؛ به راهنمائي : احمد احمدپور / پايان نامه (كارشناسي ارشد) -- دانشگاه علوم و فنون مازندران، ، 78.
بررسي رسا بودن اطلاعات حسابداري مرغداريها براي تصميم‌گيري مديران, / فريدون اسدنياشفيعي؛ به راهنمائي : محمدعلي آقائي / پايان نامه (كارشناسي ارشد) -- دانشگاه علوم و فنون مازندران، ، 77-78.
بررسي سودمندي انواع صورتهاي مالي اساسي بر روي تصميم‌گيري استفاده‌كنندگان., / نصرالله طاهري؛ به راهنمائي : محمدعلي آقائي / پايان نامه (كارشناسي ارشد) -- دانشگاه تربيت مدرس، دانشكده علوم انساني، 78.
بررسي سيستم بهاي تمام شده محصولات فرآورده‌هاي گوشتي سوسيس و كالباس در شركتهاي توليدي استان مازندران, / حامد مرتاضيان؛ به راهنمائي : احمدپور / پايان نامه (كارشناسي ارشد) -- دانشگاه علوم و فنون مازندران، ، 78.
بررسي سيستم حسابداري بهاي تمام شده درشركتهاي پرورش طيور وارائه الگوي بهينه ذبيحي, علي حسابداري کارشناس? ارشد 78
بررسي سيستم حسابداري بهاي تمام شده درشركتهاي پرورش طيور وارائه الگوي بهينه ذبيحي, علي حسابداري كارشناسي ارشد دانشگاه تهران   78
بررسي سيستم حسابداري تمام شده در شركتهاي پرورش طيور و ارائه الگوي بهينه ذبيحي,علي دانشكده مديريت كارشناسي ارشد دانشگاه تهران   78
بررسي سيستم هاي حسابداري بهاي تمام شده در شركتهاي پرورش طيور و ارائه الگوي بهينه, /علي ذبيحي؛ به راهنمايي: نقي بهرامفر. / پايان نامه(كارشناسي ارشد)--دانشگاه تهران، دانشكده علوم اداري و مديريت بازرگاني، تهران، 78.
بررسي سيستمهاي بهاي تمام شده شركتهاي فعال در خط كامل توليد گوشت آماده مصرف (شامل كشاورزي، دامپروري و كشتارگاه) و ارائه مدل بهينه, /امراله ابراهيمي كهريزسنگي؛ به راهنمايي: محمدرضا نيكبخت. / پايان نامه(كارشناسي ارشد)--دانشگاه تهران، دانشكده علوم اداري و مديريت بازرگاني، تهران، 78.
بررسي شناخت كنترل‌هاي داخلي سيستم‌هاي حسابداري كامپيوتري توسط حسابرسان مستقل ايراني و تاثير آن بر اظهارنظر حسابرسي, / حميدرضا جمشيدي؛ به راهنمائي : محمد عرب‌مازار / پايان نامه (كارشناسي ارشد) -- دانشگاه شهيد بهشتي، دانشكده علوم اداري، 78.
بررسي علل استفاده از روش غيرمستقيم در تهيه صورت گردش وجوه نقد و ارتباط آن با نيازهاي استفاده‌كنندگان صورتهاي مالي, / داود يوسفي؛ به راهنمائي : محمدعلي آقايي / پايان نامه (كارشناسي ارشد) -- دانشگاه تربيت مدرس، دانشكده علوم انساني، 78.
بررسي عوامل انحراف بودجه در بانك كشاورزي از ديدگاه مديران با تاكيد بر شش استان خراسان-فارس -مازندران-كرمان-مركزي-همدان, / غلامرضا اسماعيلي‌دولابن‌نژاد؛ به راهنمائي : اسفنديار ملكيان / پايان نامه (كارشناسي ارشد) -- دانشگاه علوم و فنون مازندران، ، 78.
بررسي عوامل بازدارنده استفاده از كامپيوتر در حسابرسي, /هاشم عجمي؛ به راهنمايي: دكتر كامبيز فرقاندوست حقيقي؛ استاد مشاور: دكتر يحيي حساس يگانه. / پايان نامه(كارشناسي ارشد)--علامه طباطبايي_حسابداري، 78.
بررسي عوامل موثر بر بازده سهام عادي شركتهاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران / پايان‌نامه (دكترا) -- دانشگاه تهران، 78
بررسي عوامل مؤثر در انتشار سود سهمي در ايران, / احمد روحاني‌پور؛ به راهنمائي : محمدحسن اردبيلي / پايان نامه (كارشناسي ارشد) -- دانشگاه شهيد بهشتي، دانشكده علوم اداري و مديريت ، 78.
بررسي كارايي بازار سرمايه ايران در تعيين قيمت سهام صنايع كاني غيرفلزي .پايان نامه كارشناسي ارشد،   دانشكده معارف اسلامي و مديريت ،   اسماعيل زاده ، ابوالفضل . به مشاوره حسين عبده تبريزي ، تابستان 1378،
بررسي ميزان استفاده از قابليتهاي نرم افزارهاي آماده حسابداري و شناسايي عوامل عدم استفاده از آن قابليتها, /مهران ابول نژاديان؛ به راهنمايي: محمد عرب مازاريزدي. / پايان نامه(كارشناسي ارشد)--دانشگاه تهران، دانشكده علوم اداري و مديريت بازرگاني، 78.
بررسي ميزان استفاده ازقابليتهاي نرم افزارهاي آماده حسابداري و شناسايي عوامل عدم استفاده از آن قابليتها ابول نژاديان, مهران كارشناسي ارشد دانشگاه تهران  78 حسابداري
بررسي ميزان توجيه پذيري استفاده از روش افزايش سرمايه جهت تامين مالي و تاثير آن بر بازده شركتهاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران, /حسين شاكر طاهري؛ به راهنمايي: رضا تهراني. / پايان نامه(كارشناسي ارشد)--دانشگاه تهران، دانشكده علوم اداري و مديريت بازرگاني 78.
بررسي نقش و قابليت سود در پيش‌بيني سود و جريانهاي نقدي آتي سرمايه‌گذاري در سهام شركتهاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران, / محمدتقي جنت‌رستمي؛ به راهنمائي : احمد مدرس / پايان نامه (كارشناسي ارشد) -- دانشگاه شهيد بهشتي، دانشكده علوم اداري، 78.
بررسي و ايجاد سيستم قيمت تمام شده آب براي سازمان آب منطقه اي آذربايجان غربي, /عبدالله رسولي قاسملوئي؛ به راهنمايي: ايرج نوروش. / پايان نامه(كارشناسي ارشد)--دانشگاه تهران، دانشكده مديريت، 78.
بررسي و ايجاد سيستمهاي حسابداري بهاي تمام شده كار گاههاي پرورش ماهي در استان مازندران, / احمد محسن‌زاده؛ به راهنمائي : اسفنديار ملكيان / پايان نامه (كارشناسي ارشد) -- دانشگاه علوم و فنون مازندران، ، 78.
بررسي و شناسائي عوامل موثر بر جذب منابع بانك صادرات -استان مركزي (68-77), / حميدرضا فقيه‌نصيري؛ به راهنمائي : احمد احمدپور / پايان نامه (كارشناسي ارشد) -- دانشگاه علوم و فنون مازندران، ، 78.
برنامه ريزي سيستمهاي اطلاعاتي مديريت در شركت طراحي مهندسي و تامين قطعات خودرو داخلي (ساپكو). پايان نامه كارشناسي ارشد،   دانشكده معارف اسلامي و مديريت ، شاهباز، ناصر. به مشاوره حسين عبده تبريزي، تابستان 1378
تأثير فروش سهام شركت‌هاي متعلق به دولت به مديران (با استفاده از اهرم مالي) بر عملكرد شركت‌هاي مزبور در ايران،" دانشگاه آزاد اسلامي، 1378.  شريفي، علي‌رضا،
تأثير گزارشهاي مالي مياندورهاي بر قيمت سهام در بورس اوراقبهادار تهران،" دانشگاه آزاد اسلامي، 1378. مكرمي، يداله،
تحقيق پيرامون رابطه بين ريسك سيستماتيك جريانات نقدي عمليات و بازده سهام شركتهاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران, /اميرحسين ظهرابي مزرعه شاهي؛ به راهنمايي: ايرج نوروش. / پايان نامه(كارشناسي ارشد)--دانشگاه تهران، دانشكده علوم اداري و مديريت بازرگاني، تهران، 78.
تحقيقي پيرامون شاخص نسبتهاي مالي گروه لوازم خانگي در شركتهاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طي دوره 76-72, /جمال غلامرضاشيرازي؛ به راهنمايي: قدرت الله طالبي. / پايان نامه(كارشناسي ارشد)--دانشگاه علوم و فنون مازندران، 78.
تحقيقي پيرامون مشكلات تامين منابع مالي شركتهاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران, / محمدرضا پاكزاد؛ به راهنمائي : قدرت‌الله طالبي / پايان نامه (كارشناسي ارشد) -- دانشگاه علوم و فنون مازندران، ، 78.
شناخت عوامل موثر در بهاي تمام شده آب شرب در شركت آب و فاضلاب سيستان و بلوچستان, /غلامرضا ابراهيم آبادي؛ به راهنمايي: ... آقايي. / پايان نامه(كارشناسي ارشد)--دانشگاه علوم و فنون مازندران، 78.
شناسايي عوامل موثر بر هموارسازي سود در جامعه شركتهاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران / پايان‌نامه (دكترا) -- دانشگاه تهران، 78
شناسايي و بررسي وضعيت موجود سيستم هاي اطلاعاتي مالي در شركت سداد ماشين, /الهه اسفندياري؛ به راهنمايي: امير مانيان. / پايان نامه(كارشناسي ارشد)--دانشگاه تهران، دانشكده علوم اداري و مديريت بازرگاني 78.
شناسائي و تحليل عوامل مرتبط با ارزيابي كيفيت سود بنگاههاي اقتصادي ايران, / احمد ظريف‌فرد؛ به راهنمائي : علي نيكخواه‌آزاد / پايان نامه (دكتري) -- دانشگاه تهران، دانشكده مديريت ، 78.
طراح‍ی‌ س‍ی‍س‍ت‍م‌ ح‍س‍اب‍داری‌ ب‍ه‍ای‌ ت‍م‍ام‌ ش‍ده‌ م‍ح‍ص‍ول‌ م‍رک‍ب‍ات‌ درغ‍رب‌ م‍ازن‍دران‌ ب‍ا ت‍اک‍ی‍د ش‍رک‍ت‌ ب‍ا غ‍ذاری‌ ف‍ردوس‌. ف‍وق‌ل‍ی‍س‍ان‍س‌- ج‍ع‍ف‍ری‌، خ‍داب‍خ‍ش‌. اس‍ت‍اد راه‍ن‍م‍ا:م‍ل‍ک‍ی‍ان‌، اس‍ف‍ن‍دی‍ار. دان‍ش‍گ‍اه‌ ع‍ل‍وم‌ و ف‍ن‍ون‌ م‍ازن‍دران‌،۱۳۷۸. ۱۶۰ ص‌..
طراحي سيستم حسابداري بهاي تمام شده محصول مركبات در غرب مازندران (با تاكيد شركت با عذاري فردوس ), / خدابخش جعفري؛ به راهنمائي : اسفنديار ملكيان / پايان نامه (كارشناسي ارشد) -- دانشگاه علوم و فنون مازندران، دانشكده مديريت بازرگاني، 78.
طراحي نظام مالي مسكن استيجاري ( تجربه ايران ). پايان نامه كارشناسي ارشد،  دانشكده معارف اسلامي و مديريت ، لشني ، عباس .  به راهنمايي حسين عبده تبريزي ،تابستان 1378
كارايي بدره اوراق بهادار شركت هاي بيمه (تحليل تطبيقي ). پايان نامه كارشناسي ارشد،   دانشكده معارف اسلامي و مديريت ، امراللهي ، محمود.  به مشاوره حسين عبده تبريزي ، تابستان 1378
كاربرد حسابداري صنعتي در محاسبه قيمت تمام شده محصولات پتروشيمي تبريز, / اقدس فرزام؛ به راهنمائي : محمدرضا نيكبخت / پايان نامه (كارشناسي ارشد) -- دانشگاه علوم و فنون مازندران، دانشكده تحصيلات تكميلي، 78.
محاسبه منابع حسابداري رشد در اقتصاد ايران و تحليل آن براساس مدل تعادل عمومي, / محمودمحمد مغربي؛ به راهنمائي : علي‌اصغر بانوئي / پايان نامه (كارشناسي ارشد) -- دانشگاه شهيد چمران اهواز، دانشكده اقتصاد و علوم اجتماعي، 78.
مطالعه سطح در ريسك قابل پذيرش حسابرسي در شركتهاي نساجي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران, / نير نجات ؛ به راهنمائي : حسن صالح‌نژاد / پايان نامه (كارشناسي ارشد) -- دانشگاه علوم و فنون مازندران، ، 78.
مقايسه جامعيت گزارشگري صورتهاي مالي رسيدگي شده توسط سازمان حسابرسي با صورتهاي مالي رسيدگي شده توسط اشخاص حقيقي, / مرتضي حسيني‌حيدري؛ به راهنمائي : اسفنديار ملكيان / پايان نامه (كارشناسي ارشد) -- دانشگاه علوم و فنون مازندران، ، 78.
ارتباط ميان نوسانهاي قيمت و ارزش بازار سهام / پايان‌نامه (كارشناسي ارشد) -- دانشگاه شهيد بهشتي، 79
ارزی‍اب‍ی‌ م‍ی‍زان‌ م‍ش‍ارک‍ت‌ روس‍ا و م‍دی‍ران‌ م‍ال‍ی‌ در ت‍ص‍م‍ی‍م‌گ‍ی‍ری‍ه‍ای‌م‍دی‍ری‍ت‌ در ش‍رک‍ت‍ه‍ای‌ ت‍ح‍ت‌ پ‍وش‍ش‌ ش‍رک‍ت‌ م‍ل‍ی‌ ص‍ن‍ای‍ع‌ پ‍ت‍روش‍ی‍م‍ی‌.ف‍وق‌ل‍ی‍س‍ان‍س‌- ش‍ه‍ش‍ه‍ان‍ی‌، گ‍ی‍ت‍ی‌.  اس‍ت‍اد راه‍ن‍م‍ا: ب‍ه‍رام‍ف‍ر، ن‍ق‍ی‌. دان‍ش‍گ‍اه‌ ت‍ه‍ران‌،۱۳۷۹.
ارزیابی نظام قیمت تمام شده در صعنت تولید مواد غذایی گوشتی سعید عربی‌کاکاوندفراهانی ؛ استاد راهنما عباس صدقی
ارزيابي بازده سرمايه‌گذاري در بنادر صيادي استان سيستان و بلوچستان طي برنامه اول و دوم توسعه / پايان‌نامه (كارشناسي ارشد) -- دانشگاه تهران، 79
ارزيابي كيفي كاربرد سيستم حسابداري در شركت سهامي شيلات ايران, /غياث شيخ حسني؛ به راهنمايي: محمدرضا نيكبخت. / پايان نامه(كارشناسي ارشد)--دانشگاه تهران، 79.
ارزيابي كيفي كاربردي سيستم حسابداري در شركت سهامي شيلات ايران شيخ حسني, غياث حسابداري كارشناسي ارشد دانشگاه تهران 79
ارزيابي مالي سرمايه گذاري در صنعت پرورش ميگو در استانهاي ساحلي جنوب كشور, /قربانعلي عين عليان؛ به راهنمايي: ايرج نوروش. / پايان نامه(كارشناسي ارشد)--دانشگاه تهران، دانشكده مديريت، تهران، 79.
ارزيابي مالي سرمايه گذاري در مزارع شاليزار جهت پرورش ماهيان سرد آبي, /عليرضا فخاري؛ به راهنمايي: ايرج نوروش. / پايان نامه(كارشناسي ارشد)--دانشگاه تهران، 79.
استفاده از شبكه‌هاي عصبي براي پيش‌بيني روند قيمت سهام در بورس اوراق‌بهادار تهران،" دانشگاه آزاد اسلامي، پاييز 1379. پناهيان، حسين
استفاده مدیران مالی از تجزیه و تحلیل اطلاعات مالی در تصمیمات مالی منصور جهانبازی‌گوجانی ؛ استاد راهنما هاشم نیکومرام
آزمايش تجربي در خصوص صورتهاي مالي تعديل شده بر مبناي شاخص عمومي قيمتها و اثرات آن بر برخي از تصميمات اقتصادي, /زهير شيرين؛ به راهنمايي: نقي بهرامفر. / پايان نامه(كارشناسي ارشد)--دانشگاه تهران، 79.
ب‍ازده‍ی‌ ش‍رک‍ت‍ه‍ای‌ ب‍ورس‌ اوراق‌ ب‍ه‍ادار و ارزی‍اب‍ی‌ ب‍ازده‍ی‌ ب‍ا ف‍ع‍ال‍ی‍ت‌ وس‍طح‌ ق‍ی‍م‍ت‌ س‍ه‍ام‌ طی‌ س‍ال‍ه‍ای‌ ۷۳ ت‍ا۷۷ . ف‍وق‌ل‍ی‍س‍ان‍س‌- ع‍طای‍ی‌، م‍ح‍م‍د. اس‍ت‍اد راه‍ن‍م‍ا: ب‍ه‍رام‍ف‍ر،ن‍ق‍ی‌. دان‍ش‍گ‍اه‌ ت‍ه‍ران‌،۱۳۷۹.  .
بررس? تحليل? صورتها? مال? بانک مسکن با استفاده از نسبتها و شاخصها? مال? ط? دوره 77- 70, /حميد صادق? نيا؛ به راهنمايي: مصطف? عليمدد؛ استاد مشاور: محمد قسيم عثمان?. / پايان نامه(كارشناسي ارشد)--موسسه عال? بانکدار? ايران، 79.
ب‍ررس‍ی‌ ت‍ح‍ق‍ی‍ق‌ اه‍م‍ی‍ت‌ درس‌ اص‍ول‌ ح‍س‍اب‍داری‌ (س‍ه‌) ازدی‍دگ‍اه‌ رش‍ت‍ه‌ ح‍س‍اب‍داری‌ و م‍دی‍ران‌ م‍ال‍ی‌ واح‍ده‍ای‌ ت‍ج‍اری‌. ف‍وق‌ل‍ی‍س‍ان‍س‌- پ‍ی‍روی‌م‍س‍ئ‍ل‍ه‌گ‍و، ن‍رج‍س‌.  اس‍ت‍ادراه‍ن‍م‍ا: ن‍وروش‌، ای‍رج‌. دان‍ش‍گ‍اه‌ ت‍ه‍ران‌،۱۳۷۹.  .
ب‍ررس‍ی‌ ت‍ح‍ل‍ی‍ل‍ی‌ ارزی‍اب‍ی‌ م‍ال‍ی‌ طرح‍ه‍ای‌ س‍رم‍ای‍ه‌ای‌ در ص‍ن‍ای‍ع‌ اس‍ت‍ان‌ خ‍راس‍ان‌ م‍ص‍طف‍ی‌ ق‍رب‍ان‍ی‌؛ اس‍ت‍اد راه‍ن‍م‍ا ح‍س‍ی‍ن‌ اس‍دی‌؛ اس‍ت‍اد م‍ش‍اور ع‍ل‍ی‌ اک‍ب‍ر س‍راف‍راز
بررسی تطبیقی بین قانون تجارت ایران با استانداردهای بین‌المللی حسابداری رامین پور‌عظیمی ؛ استاد راهنما قدرت‌اله طالبی ؛ استاد مشاور حسن مدرکیان.
بررسی تطبیقی سیستم حسابداری و حسابرسی یازده کشور جهان ( به منظور بررسی موانع تدوین استانداردهای حسابداری بین المللی) ‬پژوهشگر زهرا پورزمانی ؛ استاد راهنما قدرت‌الله طالبی
بررسی حسابداری دارایی‌های نامشهود در ایران ابوالفضل عهدی‌آذر ؛ استاد راهنما هاشم نیکومرام ؛ استاد مشاور حمیدرضا سعیدنیا
ب‍ررس‍ی‌ ح‍وزه‌ه‍ای‌ م‍س‍ئ‍ول‍ی‍ت‌ م‍س‍ت‍ق‍ل‌ در راب‍طه‌ ب‍ا ح‍س‍اب‍رس‍ی‌ م‍ال‍ی‌ ازدی‍دگ‍اه‌ اس‍ت‍ف‍اده‌ک‍ن‍ن‍دگ‍ان‌ خ‍دم‍ات‌ ح‍س‍اب‍رس‍ی‌ و ح‍س‍اب‍رس‍ان‌ م‍س‍ت‍ق‍ل‌.ف‍وق‌ل‍ی‍س‍ان‍س‌- م‍ج‍ت‍ه‍دزاده‌، وی‍دا.  اس‍ت‍اد راه‍ن‍م‍ا: م‍ح‍م‍دزاده‌، م‍ح‍س‍ن‌؛ ن‍وروش‌، ای‍رج‌. دان‍ش‍گ‍اه‌ت‍ه‍ران‌،۱۳۷۹.  .
ب‍ررس‍ی‌ راب‍طه‌ ب‍ی‍ن‌ ن‍س‍ب‍ت‌ ب‍ده‍ی‌ و س‍ود ب‍رس‍ه‍م‌ ش‍رک‍ت‍ه‍ای‌ س‍ه‍ام‍ی‌ ع‍ام‌پ‍ذی‍رف‍ت‍ه‌ ش‍ده‌ در ب‍ورس‌ اوراق‌ ب‍ه‍ادار ت‍ه‍ران‌. ف‍وق‌ل‍ی‍س‍ان‍س‌- ب‍روزی‍ی‌، زه‍را.  اس‍ت‍اد راه‍ن‍م‍ا:اس‍لام‍ی‌ب‍ی‍دگ‍ل‍ی‌، غ‍لام‍رض‍ا. دان‍ش‍گ‍اه‌ ت‍ه‍ران‌،۱۳۷۹.  .
بررسی روش‌های حسابداری سرمایه‌گذاری بلندمدت در شرکت‌های سرمایه‌گذاری پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران علی ضیایی‌حبیب‌آبادی ؛ استاد راهنما مهدی ابرزی
ب‍ررس‍ی‌ ری‍س‍ک‌ و ب‍ازده‌ ش‍رک‍ت‍ه‍ای‌ س‍رم‍ای‍ه‌گ‍ذاری‌ ع‍ض‍و ب‍ورس‌ اوراق‌ب‍ه‍ادار ت‍ه‍ران‌ و م‍ق‍ای‍س‍ه‌ آن‌ ب‍ا ری‍س‍ک‌ و ب‍ازده‌ س‍ای‍ر ش‍رک‍ت‍ه‍ای‌ ع‍ض‍و ۱۳۷۶ -۱۳۷۲. ف‍وق‌ل‍ی‍س‍ان‍س‌- ح‍ک‍ی‍م‍ی‌، ن‍اص‍ر. اس‍ت‍اد راه‍ن‍م‍ا: ن‍ی‍ک‍ب‍خ‍ت‌، م‍ح‍م‍درض‍ا. دان‍ش‍گ‍اه‌ت‍ه‍ران‌،۱۳۷۹.  .
بررسی سیر تحول و تکامل نظام حسابداری و حسابرسی در ایران و نقش سازمان حسابرسی در آن حسین تقدسی ؛ استاد راهنما قدرت‌الله طالبی
ب‍ررس‍ی‌ س‍ی‍س‍ت‍م‌ ح‍س‍اب‍داری‌ ت‍م‍ام‌ ش‍ده‌ در ش‍رک‍ت‍ه‍ای‌ پ‍رورش‌ طی‍ور وارائ‍ه‌ ال‍گ‍وی‌ ب‍ه‍ی‍ن‍ه‌. ف‍وق‌ل‍ی‍س‍ان‍س‌- ذب‍ی‍ح‍ی‌، ع‍ل‍ی‌.  اس‍ت‍اد راه‍ن‍م‍ا: ب‍ه‍رام‍ف‍ر، ن‍ق‍ی‌. دان‍ش‍گ‍اه‌ت‍ه‍ران‌،۱۳۷۹.  .
بررسی شرایط لازم برای بکارگیری روش هزینه‌یابی بر مبنای فعالیت در صنعت تولید شمش آلومینیوم در ایران ( کارخانه تولید آلومینیوم ایران ایرالکو و مجتمع تولید آلومینیوم المهدی ) محمدرضا حسن‌پور ؛ استاد راهنما حسین کدخدائی
ب‍ررس‍ی‌ ع‍ل‍ل‌ اظه‍ار ن‍ظر غ‍ی‍ر م‍ق‍ب‍ول‌ در غ‍ال‍ب‌ گ‍زارش‍ه‍ای‌ ح‍س‍اب‍رس‍ی‌ دس‍ت‍گ‍اه‍ه‍ای‌ دول‍ت‍ی‌ و واب‍س‍ت‍ه‌ ب‍ه‌ دول‍ت‌ م‍ح‍م‍د رض‍ا ت‍اب‍ش‌ اک‍ب‍ری‌؛ اس‍ت‍اد راه‍ن‍م‍ا م‍ح‍م‍د ح‍س‍ن‌ س‍ع‍ادت‍ی‍ان‌؛
بررسی علل عدم استفاده از اطلاعات حسابداری توسط مدیران در تصمیم‌گیریهای مالی هاشم صبر علی پور ؛ استاد راهنما حسین کدخدایی
ب‍ررس‍ی‌ ع‍ل‍ل‌ م‍وق‍ع‍ی‍ت‌ ص‍ن‍ای‍ع‌ خ‍ودروس‍ازی‌ در اس‍ت‍ف‍اده‌ از ظرف‍ی‍ت‌ه‍ای‌ت‍ول‍ی‍د ک‍ش‍ور. ف‍وق‌ل‍ی‍س‍ان‍س‌- ک‍اظم‍ی‌، پ‍روی‍ز.  اس‍ت‍اد راه‍ن‍م‍ا: ن‍وروش‌، ای‍رج‌. دان‍ش‍گ‍اه‌ ت‍ه‍ران‌،۱۳۷۹. .
بررسی عوامل مؤثر بر افشاء کامل گزارش‌های مالی سالانه شرکت‌های پذیرفته شده در سازمان بورس اوراق بهادار تهران محمدرضا خضری‌پور ؛ استاد راهنما احمد بدری
بررسی عوامل نارسائی اطلاعات حسابداری در مدل‌‌های تصمیم‌گیری استفاده‌کنندگان و ارائه راهکارهای کارا جهت بهینه کردن استفاده از اطلاعات حسابداری در تصمیم‌گیری رامین جعفری‌علمداری ؛ استاد راهنما کامبیز فرقاندوست‌حقیقی
ب‍ررس‍ی‌ ک‍ارای‍ی‌ ن‍ح‍وه‌ ق‍ی‍م‍ت‌گ‍ذاری‌ در م‍طب‍وع‍ات‌ (ت‍ع‍ی‍ی‍ن‌ ق‍ی‍م‍ت‌ ت‍م‍ام‌ ش‍ده‌ و ق‍ی‍م‍ت‌ ف‍روش‌) م‍رت‍ض‍ی‌ اث‍ب‍ات‍ی‌اس‍ت‍اد راه‍ن‍م‍ا ح‍س‍ن‌ م‍درک‍ی‍ان‌اس‍ت‍اد
ب‍ررس‍ی‌ ک‍ارب‍رد اطلاع‍ات‌ ح‍س‍اب‍داری‌ م‍دی‍ری‍ت‌ در ش‍رک‍ت‍ه‍ای‌خ‍ودروس‍ازی‌ ای‍ران‌. ف‍وق‌ل‍ی‍س‍ان‍س‌- ذک‍ری‍ای‍ی‌، ع‍ل‍ی‌.  اس‍ت‍اد راه‍ن‍م‍ا: ن‍وروش‌، ای‍رج‌. دان‍ش‍گ‍اه‌ت‍ه‍ران‌،۱۳۷۹.  .
ب‍ررس‍ی‌ م‍ش‍ک‍لات‌ و م‍وان‍ع‌ اس‍ت‍ف‍اده‌ از ح‍س‍اب‍داری‌ م‍دی‍ری‍ت‌ ج‍ه‍ت‌ب‍رن‍ام‍ه‌ری‍زی‌. ف‍وق‌ل‍ی‍س‍ان‍س‌- م‍ت‍ق‍ی‌، ع‍ل‍ی‌اص‍غ‍ر.  اس‍ت‍اد راه‍ن‍م‍ا: ب‍ه‍رام‍ف‍ر، ن‍ق‍ی‌. دان‍ش‍گ‍اه‌ ت‍ه‍ران‌،۱۳۷۹. .
ب‍ررس‍ی‌ م‍وان‍ع‌ س‍رم‍ای‍ه‌گ‍ذاری‌ در م‍ن‍طق‍ه‌ وی‍ژه‌ اق‍ت‍ص‍ادی‌ س‍ل‍ف‍چ‍گ‍ان‌.ف‍وق‌ل‍ی‍س‍ان‍س‌- ع‍ب‍اس‍ی‌، م‍ح‍م‍د.  اس‍ت‍اد راه‍ن‍م‍ا: ب‍ه‍رام‍ف‍ر، ن‍ق‍ی‌. دان‍ش‍گ‍اه‌ ت‍ه‍ران‌،۱۳۷۹.  .
بررسی موانع محاسبه بهای تمام‌شده در صنعت پنبه پاک‌کنی مریم بخارائیان‌خراسانی ؛ استاد راهنما نقی بهرام‌فر
ب‍ررس‍ی‌ م‍ی‍زان‌ اس‍ت‍ف‍اده‌ از ق‍اب‍ل‍ی‍ت‌ه‍ای‌ ن‍رم‌اف‍زاری‌ آم‍اده‌ ح‍س‍اب‍داری‌ وش‍ن‍اس‍ای‍ی‌ ع‍وام‍ل‌ ع‍دم‌ اس‍ت‍ف‍اده‌ از آن‌ ق‍اب‍ل‍ی‍ت‍ه‍ا. ف‍وق‌ل‍ی‍س‍ان‍س‌- اب‍ول‌ن‍ژاد، م‍ه‍ران‌.  اس‍ت‍اد راه‍ن‍م‍ا:م‍ازاری‍زدی‌، م‍ح‍م‍دع‍رب‌. دان‍ش‍گ‍اه‌ ت‍ه‍ران‌،۱۳۷۹.  .
ب‍ررس‍ی‌ م‍ی‍زان‌ ب‍ک‍ارگ‍ی‍ری‌ اس‍ت‍ان‍دارده‍ای‌ پ‍ذی‍رف‍ت‍ه‌ ش‍ده‌ ح‍س‍اب‍داری‌ ک‍م‍ک‍ه‍ای‌ ب‍لاع‍وض‌ دول‍ت‌ در ش‍رک‍ت‍ه‍ای‌ دول‍ت‍ی‌ م‍ج‍ی‍د ع‍ب‍دی‌؛ استاد راهنما قدرت‌اله طالبی؛
ب‍ررس‍ی‌ م‍ی‍زان‌ ت‍وج‍ی‍ه‌پ‍ذی‍ری‌ اس‍ت‍ف‍اده‌ از روش‌ اف‍زای‍ش‌ س‍رم‍ای‍ه‌ج‍ه‍ت‌ ت‍ام‍ی‍ن‌ م‍ال‍ی‌ و ت‍اث‍ی‍ر آن‌ ب‍ر ب‍ازده‌ ش‍رک‍ت‍ه‍ای‌ پ‍ذی‍رف‍ت‍ه‌ ش‍ده‌ در ب‍ورس‌ اوراق‌ب‍ه‍ادار ت‍ه‍ران‌. ف‍وق‌ل‍ی‍س‍ان‍س‌- ش‍اک‍رطاه‍ری‌، ح‍س‍ی‍ن‌. اس‍ت‍اد راه‍ن‍م‍ا: ت‍ه‍ران‍ی‌، رض‍ا. دان‍ش‍گ‍اه‌ ت‍ه‍ران‌،۱۳۷۹. .
ب‍ررس‍ی‌ ن‍رخ‌ ه‍زی‍ن‍ه‌ س‍رم‍ای‍ه‌ و ن‍ق‍ش‌ اج‍زای‌ ت‍ش‍ک‍ی‍ل‌ ده‍ن‍ده‌ آن‌در ش‍رک‍ت‍ه‍ای‌ پ‍ذی‍رف‍ت‍ه‌ ش‍ده‌ در ب‍ورس‌ اوراق‌ ب‍ه‍ادار ت‍ه‍ران‌ در س‍ال‍ه‍ای‌ ۱۳۷۷ -۱۳۷۴. ف‍وق‌ل‍ی‍س‍ان‍س‌- ح‍ق‍ان‍ی‌ن‍س‍ب‌، ع‍ب‍اس‍ع‍ل‍ی‌. اس‍ت‍اد راه‍ن‍م‍ا: ت‍ه‍ران‍ی‌، رض‍ا. دان‍ش‍گ‍اه‌ ت‍ه‍ران‌،۱۳۷۹.  .
ب‍ررس‍ی‌ ن‍ق‍ش‌ س‍ه‍ام‌ ج‍ای‍زه‌ و ت‍اث‍ی‍ر آن‌ ب‍ر گ‍س‍ت‍رش‌ م‍ال‍ک‍ی‍ت‌ درش‍رک‍ت‍ه‍ای‌ پ‍ذی‍رف‍ت‍ه‌ ش‍ده‌ در ب‍ورس‌ اوراق‌ ب‍ه‍ادار ت‍ه‍ران‌. ف‍وق‌ل‍ی‍س‍ان‍س‌- م‍ح‍م‍دی‍ان‌، م‍س‍ل‍م‌.  اس‍ت‍ادراه‍ن‍م‍ا: ت‍ه‍ران‍ی‌، رض‍ا. دان‍ش‍گ‍اه‌ ت‍ه‍ران‌،۱۳۷۹.
ب‍ررس‍ی‌ ن‍وس‍ان‍ات‌ ه‍زی‍ن‍ه‌ م‍واد اول‍ی‍ه‌ و ق‍ی‍م‍ت‌ س‍ه‍ام‌ در ش‍رک‍ت‍ه‍ای‌ ص‍ن‍ای‍ع‌ غ‍ذای‍ی‌ در پ‍ن‍ج‌ س‍ال‌ اخ‍ی‍ر در ک‍ش‍ور (۷۷- ۷۳) اب‍وال‍ق‍اس‍م‌ ت‍راب‍ی‌ ن‍ع‍م‍ان‌؛ اس‍ت‍اد راه‍ن‍م‍ا ح‍س‍ی‍ن‌ ک‍دخ‍دای‍ی‌؛
بررسی وضعیت سیستم‌های بهای تمام شده و علل عدم بکارگیری آن در موسسات انتشاراتی چاپ و نشر دولتی اکرم‌السادات شریعتی ؛ استادراهنما رضا تهرانی
بررسي بهترين روشهاي تامين مالي جهت پرونده‌هاي صنعت برق / پايان‌نامه (كارشناسي ارشد) -- دانشگاه تهران، 78-79
بررسي پايان نامه هاي مقطع كارشناسي رشته حسابداري در دانشكده مديريت دانشگاه تهران باقرزاده, سعيد  حسابداري كارشناسي ارشد دانشگاه تهران  79
بررسي پايان‌نامه‌هاي مقطع كارشناسي ارشد رشته حسابداري در دانشكده مديريت دانشگاه تهران / پايان‌نامه (كارشناسي ارشد) -- دانشگاه تهران، 79
بررسي تاثير اندازه شركت بر هزينه سرمايه شركتهاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران / پايان‌نامه (كارشناسي ارشد) -- دانشگاه شهيد بهشتي، 79
بررسي تاثير عوامل B/M و اندازه در سودآوري شركتهاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران / پايان‌نامه (كارشناسي ارشد) -- دانشگاه شهيد بهشتي، 79
بررسي تحليل بهاي تمام شده دام و توليدات دامي در ايران / پايان‌نامه (كارشناسي ارشد) -- دانشگاه شهيد بهشتي، 79
بررسي تحليلي بيانيه 3 رهنمودهاي حسابداري تحت عنوان شناخت درآمد عملياتي / پايان‌نامه (كارشناسي ارشد) -- دانشگاه شهيد بهشتي، 79
بررسي چگونگي تاثير تقسيم سود براساس سود تعديل شده مطابق تغييرات سطح عمومي قيمتها بر وضعيت نقدينگي شركتها, / حسن مومني‌ملكشاه؛ به راهنمائي : محمداسماعيل فدايي‌نژاد / پايان نامه (كارشناسي ارشد) -- دانشگاه شهيد بهشتي، دانشكده علوم اداري، 79.
بررسي خصوصي‌سازي و تاثير آن بر عملكرد شركتهاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران / پايان‌نامه (كارشناسي ارشد) -- دانشگاه تهران، 79
بررسي رابطه بين سود مشمول ماليات ارائه شده توسط شركتها و سود قطعي تشخيص داده شده توسط مميز مالياتي / پايان‌نامه (كارشناسي ارشد) -- دانشگاه تهران، 79
بررسي رابطه بين قيمت سهام و حجم مبادلات سهام در شركتهاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران, / مصطفي اميدقائمي؛ به راهنمائي : محمد عرب‌مازار / پايان نامه (كارشناسي ارشد) -- دانشگاه شهيد بهشتي، دانشكده علوم اداري، 79.
بررسي روشهاي تركيبي پيش‌بيني و ارائه مدل بهينه براي پيش‌بيني قيمت سهام در بورس اوراق بهادار تهران / پايان‌نامه (كارشناسي ارشد) -- دانشگاه تهران، 79
بررسي شرايط بكارگيري سيستم هزينه يابي بر مبناي فعاليت در شركتهاي سيمان پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران, /مهرداد يوسفيان؛ به راهنمايي: محمدقسيم عثماني. / پايان نامه(كارشناسي ارشد)--دانشگاه شهيد بهشتي، دانشكده علوم اداري 79.
بررسي ضريب كارائي ابزارهاي تسهيلات بانك تجارت در جذب سپرده‌هاي منطقه مازندران (75-78), / راضيه نظران‌حسن‌كياده؛ به راهنمائي : احمد احمدپور / پايان نامه (كارشناسي ارشد) -- دانشگاه علوم و فنون مازندران، ، 79.
بررسي علل انحراف بين بودجه‌هاي تعيين شده و وضعيت واقعي شركتها در صنعت اتومبيل‌سازي / پايان‌نامه (كارشناسي ارشد) -- دانشگاه تهران، 79
بررسي عوامل موثر بر تصميم‌گيري سرمايه گذاران در بورس اوراق بهادار / پايان‌نامه (كارشناسي ارشد) -- دانشگاه تهران، 79
بررسي عوامل موثر بر قيمت سهام و تصميم‌گيري سرمايه‌گذاران در بورس اوراق بهادار تهران, / مهدي حامديان؛ به راهنمائي : غلامحسين اسدي / پايان نامه (كارشناسي ارشد) -- دانشگاه شهيد بهشتي، دانشكده علوم اداري، 79.
بررسي عوامل موثر بر ماليات تورمي و حق الضرب پول در اقتصاد ايران, /محمد وطن پور؛ به راهنمايي: حسين ذوالنور. / پايان نامه(كارشناسي ارشد)--دانشگاه شيراز، دانشكده علوم انساني، 79.
بررسي كاربرد اطلاعات حسابداري مديريت در واحدهاي توليدي خودروسازي ايران ذكريائي, علي حسابداري کارشناس? ارشد 79
بررسي مشكلات و موانع استفاده از حسابداري مديريت جهت برنامه ريزي در شركتهاي آب متقي,علي اصغر دانشكده مديريت كارشناسي ارشد دانشگاه تهران   79
بررسي مشكلات و موانع استفاده از حسابداري مديريت جهت برنامه ريزي درشركتهاي آب متقي, علي اصغر حسابداري كارشناسي ارشد دانشگاه تهران  79
بررسي مشكلات و موانع استفاده از حسابداري مديريت جهت برنامه‌ريزي در شركتهاي آب , / علي‌اصغر متقي؛ به راهنمائي : نقي بهرامفر / پايان نامه (كارشناسي ارشد) -- دانشگاه تهران، دانشكده مديريت ، 79.
بررسي موانع توسعه حسابرسي مبتني بر ريسك در ايران, / فروغ پورسليمانيان؛ به راهنمائي : محمدحسن سعادتيان / پايان نامه (كارشناسي ارشد) -- دانشگاه علوم و فنون مازندران، ، 78-79.
بررسي ميزان كاربرد برخي تكنيك هاي حسابداري در شركتهاي تحت پوشش دولت و شناسائي تنگناهاي موجود نصيرزاده, فرزانه حسابداري دکتر? تخصص? 79
بررسي ميزان كاربرد برخي تكنيك هاي حسابداري در شركتهاي تحت پوشش دولت و شناسائي تنگناهاي موجود, /فرزانه نصيرزاده؛ به راهنمايي: رضا تهراني؛ استاد مشاور: علي نيكخواه آزاد، عليرضا فتوحي. / پايان نامه(دكتري)--دانشگاه تهران ، دانشكده مديريت، 79.
بررسي نحوه استفاده از روشهاي تحليل وشناسايي ميزان و موارد كاربرد آن در حسابرسي مستقل مالي در ايران با تاكيدي بر موسسات حسابرسي متوسط و كوچك, /ژيلا سماواتي؛ به راهنمايي: علي نيكخواه آزاد. / پايان نامه(كارشناسي ارشد)--دانشگاه تهران، دانشكده مديريت 79.
بررسي نحوه استفاده از روشهاي تحليلي و شناسايي ميزان كاربرد آن در حسابرسي مستقل مالي در ايران با تاكيدي بر موسسات حسابرسي متوسط و كوچك, /ژيلا سماواتي؛ به راهنمايي: علي نيكخواه آزاد. / پايان نامه(كارشناسي ارشد)--دانشگاه تهران، دانشكده مديريت 79.
بررسي و ارائه علل انحراف بودجه مصوب با عملكرد شركت سهامي شيلات ايران, / بهروز خشكروديان؛ به راهنمائي : رضا تهراني / پايان نامه (كارشناسي ارشد) -- دانشگاه تهران، دانشكده مديريت ، 79.
بررسي وضعيت مهندسي مالي درايران, /نجمه كارگركامور. / پايان نامه(كارشناسي ارشد)--دانشگاه آزاداسلامي واحد مركز، 79.
بهینه‌سازی مصرف انرژی در صنعت راه‌آهن ایران با رویکرد به تعیین تناژ اقتصادی لکوموتیوهای دیزل الکتریک و برقی محمدرضا شاهنگیان ؛ استاد راهنما محمدمهدی موحدی
تحقيقي پيرامون بررسي تطبيقي نوسانات بازدهي سهام در صنايع مختلف شركتهاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران, /محمدحسين فرخي؛ به راهنمايي: رضا تهراني. / پايان نامه(كارشناسي ارشد)--دانشگاه تهران، دانشكده مديريت 79.
تحقيقي پيرامون شناسائي مجموعه نقاط پر تفوي سهام در بورس اوراق بهادار تهران جهت کاهش ريسک سرمايه‌گذاري/ نادر حسن زاده.- به راهنمايي نقي بهرامفر با مشاوره قدرت‌اله طالبي.- کارشناسي ارشد (دانشگاه آزاد اسلامي. واحد علوم و تحقيقات، دانشکده مديريت و اقتصاد، گروه حسابداري، رشته حسابداري) ؛ ‎۱۳۷۹.
تحليل ارتباط حجم معاملات سهام و تعديلات EPS پيش‌بيني شده در شركتهاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران / پايان‌نامه (كارشناسي ارشد) -- دانشگاه شهيد بهشتي، 79
تهیه و تولید برنامه حسابداری کریست خلعتیان؛ استاد راهنما کامران لایقی
دلایل عدم اجرای سیستم حسابداری سنجش مسئولیت در صنایع تولیدی ایران ( با تمرکز در صنایع تولیدی مستقر در استان خراسان )‬ استاد راهنما محمدحسن اردبیلی
سيستم تعيين قيمت خريد قطعات خودرو / پايان‌نامه (كارشناسي ارشد) -- دانشگاه علوم و فنون مازندران، 79
طراحی سیستم حسابداری قیمت تمام شده در صنایع تولید غلتکهای نورد (شرکت ایران غلتک) مهدی معدنچی زاج ؛ استاد راهنما عباس صد
طراحي معيارهاي ارزيابي كارايي در موسسات درماني, / بتول زارعي؛ به راهنمائي : اسلامي‌بيدگلي / پايان نامه (كارشناسي ارشد) -- دانشگاه تهران، دانشكده مديريت ، 79.
عوامل تعيين‌كنندة بافت سرماية شركت‌هاي ايراني،" دانشگاه آزاد اسلامي، 1379. ميري، سيدحسين
کاربرد اطلاعات حسابداری در تصمیم‌گیری مدیران بنگاه‌های اقتصادی استان فارس، مورد صنایع غذائی و بهداشتی محمدامین اسدسنگابی ؛ استاد راهنما مهدی ابزری
مطالعه و بررسي دو ديدگاه حسابداري صنعتي و ميزان كاربرد آن در شركتهاي توليدي ايران, /حميد حقيقت؛ به راهنمايي: نقي بهرامفر؛ استاد مشاور: علي نيكخواه آزاد، عادل آذر. / پايان نامه(دكتري)--دانشگاه تهران ، دانشكده مديريت، 79.
مطالعه و بررسي دو ديدگاه حسابداري صنعتي و ميزان كاربرد آندر شركتهاي توليدي ايران حقيقت, حميد حسابداري كارشناسي ارشد دانشگاه تهران   79
اثرات گزارشات مالی حسابرسی شده بر ارتقاء ویژگیهای کیفی اطلاعات حسابداری مهری بابائی ؛ استاد راهنما نیکومرام
ارتباط بين سودهاي حسابداري و بازده سهام, /مسعود شاهمرادي؛ به راهنمايي: محمدرضا نيكبخت؛ استاد مشاور: نقي بهرامفر. / پايان نامه(كارشناسي ارشد)--دانشگاه تهران ، دانشكده مديريت، 80.
ارزیابی عملکرد سیستم‌های اطلاعاتی حسابداری در صنعتی بیمه کشور سیاوش ملک‌پور ؛ استاد راهنما یدالله نوری‌فرد
استفاده از متغيرهاي چندگانه حسابداري ( جريان نقدي ، سود، حقوق صاحبان سهام ) در پيش بيني بازده سهام, /حميدرضا ميرزائي؛ به راهنمايي: رضا تهراني؛ استاد مشاور: نقي بهرامفر. / پايان نامه(كارشناسي ارشد)--دانشگاه تهران، دانشكده مديريت، 80.
استفاده از متغيرهاي چندگاه حسابداري ( جهان نقدي، سود، حقوق صاحبان سهام) درپيش بيني بازده سهام ميرزايي, حميد رضا رشته مديريت كارشناسي ارشد دانشگاه تهران  80
اهمیت وجود سیستم کنترل‌های داخل مناسب در کنترل و بازدهی شرکت‌های تولیدی و صنعتی پرویز مظاهری ؛ استاد راهنما حمیدرضا وکیلی‌فرد
آثار وجوه نقد عملياتي بر تصميمات و عملكردهاي مالي،" دانشگاه آزاد اسلامي، 1380. نيكومرام، هاشم،
ب‍رخ‍ورد م‍ج‍ام‍ع‌ ع‍م‍وم‍ی‌ ش‍رک‍ت‍ه‍ای‌ دول‍ت‍ی‌ و واب‍س‍ت‍ه‌ ب‍ه‌ ن‍ه‍اده‍ا ب‍ا گ‍زارش‌ ه‍ای‌ ح‍س‍اب‍رس‍ی‌ [پ‍ای‍ان‌ ن‍ام‍ه‌] م‍ح‍م‍دح‍س‍ی‍ن‌ خ‍طی‍ب‌ زاده‌اس‍ت‍اد راه‍ن‍م‍ا ح‍م‍ی‍درض‍ا وک‍ی‍ل‍ی‌
بررسی اثربخشی حسابداری به عنوان جزئی از ساختار کنترل‌های داخلی در شرکت ملی نفت ایران صاحب‌زلفعلی‌ دهاقانی ؛ استاد راهنما حسین کرباسی‌یزدی
بررسی ارتباط بین امنیت شغلی مدیران و هموارسازی سود در شرکتهای پذیرفته‌شده بورس اوراق بهادار تهران احمد پری‌پور ؛ استاد راهنما احمد بدری
بررسی ارتباط بین اهرم مرکب و بازده سهام شرکت‌های پذیرفته شده در بورس تهران جواد دربان‌فولادی ؛ استاد راهنما محمدحسن اردبیلی
بررسی اقلام غیر مترقبه در گزارشهای مالی ایران / جواد ایزدی‌زاده‌درجزی ؛ استاد راهنما محمدحسن اردبیلی
بررسی بهای تمام شده محصولات در شرکت صنعتی وتولیدی گیوار  مسعود باقرپسندی ؛ استاد راهنما وکیلی‌فرد
بررسی پیش بینی رشد سود بر پایه متغییرهای حسابداری/داوودی فر - محمد حسین اس‍ت‍اد راه‍ن‍م‍ا م‍ح‍م‍د ح‍س‍ی‍ن‌ ق‍ائ‍م‍ی‌؛
بررسی تأثیر افشای اطلاعات حسابداری بر مبنای تورم بر روی قیمت سهام محمدرضا ستایش ؛ استاد راهنما شباهنگ ؛ استادان مشاور آریانژاد٬ وکیلی‌فرد
بررسی تحلیلی حسابداری مدیریت در شرکت مخابرات استان تهران برهان کریمی ؛ استاد راهنما ابوالفضل دلقندی ؛ استادان مشاور حمیدرضا وکیلی‌فرد٬ هاشم نیکومرام
بررسی تحلیلی رساله‌های کارشناسی ارشد رشته حسابداری در دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی اردشیر خدامرادی ؛ استاد راهنما حسین کدخدائی ؛ استاد مشاور حسین کرباسی‌یزدی
بررسی تداوم فعالیت شرکتهای دارویی (انسانی) با توجه به محدودیت‌های مالی و بازار محمد بصیرابیانه ؛ استاد راهنما حسین کرباسی‌یزدی ؛ استاد مشاور محمدحسن سعادتیان
ب‍ررس‍ی‌ ج‍ای‍گ‍اه‌ ح‍س‍اب‍داری‌ م‍ن‍اب‍ع‌ ان‍س‍ان‍ی‌ در ای‍ران‌ ف‍ره‍اد ص‍ف‍ی‌ خ‍ان‍ی‌؛ اس‍ت‍اد راه‍ن‍م‍ا زه‍را ح‍س‍ن‌ ق‍رب‍ان‌؛ اس‍ت‍اد م‍ش‍اور م‍ه‍دی‌ ت‍ق‍وی‌
بررسی رعایت اصل یکنواختی در سیستم حسابداری فروشگاه‌های زنجیره‌ای ایران غلام‌رضا موتابیان ؛ استاد راهنما قدرت‌الله طالبی ؛ استاد مشاور حسین کدخدائی
ب‍ررس‍ی‌ س‍ی‍س‍ت‍م‌ ح‍س‍اب‍داری‌ ب‍ه‍ای‌ ت‍م‍ام‌ ش‍ده‌ م‍ح‍ص‍ولات‌ س‍رم‌ س‍ازی‌ ش‍ه‍ی‍د ق‍اض‍ی‌ ت‍ب‍ری‍ز (ش‍رک‍ت‌ س‍ه‍ام‍ی‌ ع‍ام‌) م‍ی‍رم‍ج‍ی‍د ذاک‍ر؛ اس‍ت‍اد راه‍ن‍م‍ا م‍ح‍م‍د ح‍س‍ن‌ س‍ع‍ادت‍ی‍ان‌؛
بررسی علل استفاده غیر مؤثر از اطلاعات حسابداری مدیریت در شرکتهای وابسته به شرکت سهامی برق منطقه‌ای تهران مجتبی احمدی ؛ استاد راهنما دعائی
بررسی قیمت تمام شده مواد معدنی سنگ آهن یدالله خسروزاده‌قمی ؛ استاد راهنما وکیلی‌فرد
بررسی کارائی قیمت تمام‌شده (تخت روز ) در بیمارستان‌های تابعه سازمان تأمین اجتماعی جعفر سعیدی ؛ استاد راهنما حسن مدرکیان
ب‍ررس‍ی‌ م‍ح‍ت‍وای‌ اف‍زای‍ن‍ده‌ اطلاع‍ات‍ی‌ س‍ود س‍رم‍ای‍ه‌ در گ‍ردش‌ ح‍اص‍ل‌ از ع‍م‍ل‍ی‍ات‌ و ج‍ری‍ان‍ه‍ای‌ ن‍ق‍دی‌ [پ‍ای‍ان‌ ن‍ام‍ه‌] ع‍ل‍ی‍رض‍ا م‍ح‍م‍دی‍ون‌[اس‍ت‍اد راه‍ن‍م‍ا] م‍ح‍م‍دع‍ل‍ی‌ آق‍ای‍ی‌اس‍ت‍اد
ب‍ررس‍ی‌ م‍ش‍ک‍لات‌ اج‍رائ‍ی‌ س‍ی‍س‍ت‍م‍ه‍ای‌ اطلاع‍ات‍ی‌ ح‍س‍اب‍داری‌ و ت‍اث‍ی‍ر آن‌ ب‍رروی‌ ح‍س‍اب‍رس‍ی‌ ب‍رن‍ام‍ه‌ ن‍اه‍ی‍د ص‍ب‍ائ‍ی‌اس‍ت‍اد راه‍ن‍م‍ا ع‍ل‍ی‌ ش‍ع‍ب‍ان‍ی‌
ب‍ررس‍ی‌ م‍وان‍ع‌ اس‍ت‍ق‍رار س‍ی‍س‍ت‍م‍ه‍ای‌ اطلاع‍ات‍ی‌ ح‍س‍اب‍داری‌ و گ‍زارش‍گ‍ری‌ داخ‍ل‍ی‌ در گ‍روه‌ م‍ل‍ی‌ ص‍ن‍ای‍ع‌ ف‍ولاد ای‍ران‌ ن‍اه‍ی‍د م‍ه‍دی‍زاده‌اس‍ت‍اد راه‍ن‍م‍ا ق‍درت‌ال‍ل‍ه‌ طال‍ب‍ی‌
ب‍ررس‍ی‌ م‍وان‍ع‌ ب‍ک‍ارگ‍ی‍ری‌ اس‍ت‍ان‍دارده‍ای‌ م‍رب‍وط ب‍ه‌ دارائ‍ی‌ ه‍ای‌ ث‍اب‍ت‌ (ام‍وال‌، م‍اش‍ی‍ن‌ آلات‌ و ت‍ج‍ه‍ی‍زات‌) در ش‍رک‍ت‍ه‍ای‌ پ‍ذی‍رف‍ت‍ه‌ ش‍ده‌ در ب‍ورس‌ اوراق‌ ب‍ه‍ادار ت‍ه‍ران‌ ک‍ام‍ب‍ی‍ز رس‍ت‍م‌ پ‍ور ک‍ی‍ان‍ی‌؛ اس‍ت‍اد راه‍ن‍م‍ا ق‍درت‌ ا.. طال‍ب‍ی‌؛
بررسی موانع پیاده‌سازی حسابداری مدیریت در صنایع شهر شیراز محمدرضا اسدسنگابی ؛ استاد راهنما مهدی ابرزی
بررسی موانع سیستم مالی سازمان بیمه خدمات درمانی از جنبه شفافیت اطلاعاتی درآمدها و هزینه‌ها عبدالله رحیمی ؛ استاد راهنما محمد عرب‌مازاریزدی
بررسی و ارزیابی نقش و موانع توسعه سیستم حسابداری مدیریت در صنعت بیمه در ایران پرویز نوبهاری‌شبستری ؛ استاد راهنما محمدحسن سعادتیان
بررسی و سنجش میزان اتکاء مدیران بر خروجی‌های نظام اطلاعات حسابداری جهت تصمیم‌گیری محمدرضا سهرابی ؛ استاد راهنما فریدون رهنمای‌ رودپشتی
ب‍ررس‍ی‌ وض‍ع‍ی‍ت‌ س‍ی‍س‍ت‍م‌ ح‍س‍اب‍داری‌ س‍ن‍ج‍ش‌ م‍س‍ئ‍ول‍ی‍ت‌ در واح‍ده‍ای‌ ت‍ول‍ی‍د خ‍ودرو پ‍ذی‍رف‍ت‍ه‌ ش‍ده‌ در ب‍ورس‌ اوراق‌ ب‍ه‍ادار ت‍ه‍ران‌ م‍ح‍م‍درض‍ا پ‍ورع‍ل‍ی‌ لا ک‍لای‍ه‌؛ اس‍ت‍اد راه‍ن‍م‍ا م‍ه‍دی‌ ت‍ق‍وی‌؛
بررسى عوامل ًموثر ‌در كيفيت سو‌د در شركتهاي پذيرفته در بورس اوراق بها‌دار تهران, /على ٍٍٍٍٍٍٍٍصابرى. / پايان نامه(كارشناسي ارشد)--آزاد تهران مركزي، 80.
بررسي اثر بخشي حسابرسي داخلي در شركت ملي نفت ايران, /مهدي آقاجعفري؛ به راهنمايي: ايرج نوروش؛ استاد مشاور: نقي بهرامفر. / پايان نامه(كارشناسي ارشد)--دانشگاه تهران ، دانشكده مديريت، 80.
بررسي اثرات خط مشي تقسيم سود بر ارزش سهام شرکتهاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران/ محمدرضا عباسيان.- به راهنمايي حميدرضا وکيلي‌فرد، به مشاوره قدرت‌اله طالبي.- کارشناسي ارشد (دانشگاه آزاد اسلامي. واحد علوم و تحقيقات، دانشکده مديريت و اقتصاد، گروه حسابداري، رشته حسابداري) ؛ ۸۰-‎۱۳۷۹.
بررسي ارتباط بين تغييرات تركيب ترازنامه و ريسك, /حسن گندم كار؛ به راهنمايي: محمدرضا نيكبخت؛ استاد مشاور: نقي بهرامفر. / پايان نامه(كارشناسي ارشد)--دانشگاه تهران ، دانشكده مديريت، 80.
بررسي ارتباط ريسك سيستماتيك نسبت P/Eبا بازده سهام شركتهاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران / پايان‌نامه (كارشناسي ارشد) -- دانشگاه شهيد بهشتي، 80
بررسي ارتباط ميان تغييرات سود تقسيمي و تغييرات جريانات نقدي, /علي عليزاده؛ به راهنمايي: ايرج نوروش؛ استاد مشاور: محمدرضا نيكبخت. / پايان نامه(كارشناسي ارشد)--دانشگاه تهران، دانشكده علوم اداري و مديريت بازرگاني، 80.
بررسي بهاي تمام شده طيور و توليدات آن در ايران / پايان‌نامه (كارشناسي ارشد) -- دانشگاه شهيد بهشتي، 80
بررسي پراكندگي پيان نامه هاي تحصيلي حسابداري با تاكيد بر الگوهاي موجود و كاربرد روشهاي تحقيق در آنها, /آذر پاديار؛ به راهنمايي: محمدعلي آقايي. / پايان نامه(كارشناسي ارشد)--دانشگاه تربيت مدرس، دانشكده علوم انساني، 80.
بررسي تاثير ساختار بدهي بر ريسک سيستماتيک شرکتهاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طي دوره ‎۷۵ لغايت ‎۷۸/ بهزاد صادقي.- به راهنمايي حسين کدخدايي، به مشاوره قدرت‌الله طالبي.- کارشناسي ارشد (دانشگاه آزاد اسلامي. واحد علوم و تحقيقات، دانشکده مديريت و اقتصاد، گروه حسابداري، رشته حسابداري) ؛ ‎۱۳۸۰.
بررسي تاثير ساختار مالکيت (نوع دولتي يا غيردولتي) بر بازده سهام شرکتهاي پذيرفته‌شده در بازار بورس اوراق بهادار تهران/ سيد مصطفي شاه‌صاحبي.- به راهنمايي قدرت‌اله طالبي، به مشاوره نقي بهرامفر.- کارشناسي ارشد (دانشگاه آزاد اسلامي. واحد علوم و تحقيقات، دانشکده مديريت و اقتصاد، گروه حسابداري، رشته حسابداري) ؛ ۸۰-‎۱۳۷۹.
بررسي تاثير مشكات اجرايي سيستمهاي اطلاعاتي حسابداري بر كيفيت خروجيهاي سيستمهاي مذكور در شركتهاي تابعه صنعت نفت جمال ليواني, علي علوم اداري  کارشناس? ارشد80
بررسي تاثير مشكلات اجرايي سيستمهاي اطلاعاتي حسابداري بر كيفيت خروجيهاي سيستمهاي مذكور در شركتهاي تابعه صنعت نفت / پايان‌نامه (كارشناسي ارشد) -- دانشگاه تهران، 80
بررسي تحليلي ارتباط بين تغييرات اقلام صورت حساب سود و زيان با تغييرات بازده سهام در شركتهاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران / پايان‌نامه (كارشناسي ارشد) -- دانشگاه تربيت مدرس ، 80
بررسي چگونگي تدوين چارچوب نظري حسابداري با اتكا به مباني اسلامي, /عليرضا محمدنظامي؛ به راهنمايي: كامبيز فرقاندوست حقيقي؛ استاد مشاور: حسين صادقي. / پايان نامه(كارشناسي ارشد)--دانشگاه آزاد اسلامي (واحد تهران مركزي)، 80.
بررسي ديدگاه مديران مالي بنگاههاي اقتصادي ، مديران سرمايه گذاري و حسابرسان مستقل راجع به استقلال حسابرس, /حسين عبداللهي؛ به راهنمايي: نقي بهرامفر؛ استاد مشاور: محمدرضا نيكبخت، منصور مومني. / پايان نامه(كارشناسي ارشد)--دانشگاه تهران، دانشكده مديريت، 80.
بررسي رابطه بين سياستهاي تقسيم سود و تغييرات قميت سهام در شركتهاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادر تهران, /علي اكبر خادم موخر شهررضا؛ به راهنمايي: حسين اعتمادي. / پايان نامه(كارشناسي ارشد)--دانشگاه تربيت مدرس، دانشكده علوم انساني، 80.
بررسي رابطه بين شاخصهاي نقدينگي و نرخ بازده مورد انتظار هر سهم در شركتهاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران, /نقي فاضلي؛ به راهنمايي: نقي بهرامفر؛ استاد مشاور: رضا تهراني. / پايان نامه(كارشناسي ارشد)--دانشگاه تهران، دانشكده مديريت، 80.
بررسي رعايت بيانيه هاي رهنمودهاي حسابداري ايران توسط شركتهاي پذيرفته شده در بررسي اوراق بهادار تهران زواري رضائي, اكبر علوم اداري کارشناس? ارشد 80
بررسي رعايت بيانيه هاي رهنمودهاي حسابداري ايران توسط شركتهاي پذيرفته شده در بررسي اوراق بهادار تهران زواري رضائي, اكبر علوم اداري كارشناسي ارشد دانشگاه تهران  80
بررسي رعايت بيانيه‌هاي رهنمودهاي حسابداري ايران توسط شركتهاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران / پايان‌نامه (كارشناسي ارشد) -- دانشگاه تهران، 80
بررسي عوامل موثر بر گزارشگري مياندوره اي به موقع در شركت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران, /اكرم يارمحمدي؛ به راهنمايي: حسين اعتمادي. / پايان نامه(كارشناسي ارشد)--دانشگاه تربيت مدرس ، دانشكده علوم انساني، 80.
بررسي عوامل موثردر كيفيت سود درشركتهاي پذيرفته شده در بورس تهران, /علي صابري. / پايان نامه(كارشناسي ارشد)--آزاد تهران مركزي، 80.
بررسي عوامل مؤثر بر به موقع بودن گزارشگري مالي ساليانه شركتها در بازارهاي سرمايه (بورس اوراق بهادار تهران), / حجت سرهنگي؛ به راهنمائي : حسين اعتمادي / پايان نامه (كارشناسي ارشد) -- دانشگاه تربيت مدرس ، دانشكده علوم انساني، 80.
بررسي فاصله انتظارات (تصورات ) در مورد ارزيابي رعايت قوانين و مقررات در حسابرسي صورتهاي مالي توسط حسابرس مستقل / پايان‌نامه (كارشناسي ارشد) -- دانشگاه تربيت مدرس ، 80
بررسي قدرت افشا اندازه هاي گوناگون داراييهاي نفت و گاز, /محمد الياني برندق؛ به راهنمايي: حسين اعتمادي. / پايان نامه(كارشناسي ارشد)--دانشگاه تربيت مدرس، 80.
بررسي كاربرد صنعت خودرو سازي كشور, /علي منمن؛ به راهنمايي: محمد حسن اردبيلي؛ استاد مشاور: اكبر عالم تبريز. / پايان نامه(كارشناسي ارشد)--دانشگاه شهيد بهشتي،دانشكده علوم اداري،گروه حسابداري، 80.
بررسي محتواي اطلاعاتي سود ، سرمايه در گردش ، جريان نقدي در نقدينگي شركت, /محمد امري اسرمي؛ به راهنمايي: نقي بهرامفر؛ استاد مشاور: رضا تهراني. / پايان نامه(كارشناسي ارشد)--دانشگاه تهران ، دانشكده مديريت، 80.
بررسي محتواي اطلاعاتي مخارج سرمايه اي در شركتهاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طي سالهاي 78 - 74, /زهره استيري؛ به راهنمايي: رضا تهراني؛ استاد مشاور: محمدرضا نيكبخت. / پايان نامه(كارشناسي ارشد)--دانشگاه تهران ، دانشكده مديريت، 80.
بررسي ميزان بکارگيري تکنيکهاي حسابداري مديريت در شرکتهاي توليدي وابسته به شرکت توسعه صنايع بهشهر و نقش آن در تصميم‌گيري مديران/ محسن زرعي.- به راهنمايي احمد هومن با مشاوره فريدون رهنماي رودپشتي.- کارشناسي ارشد (دانشگاه آزاد اسلامي. واحد علوم و تحقيقات، دانشکده مديريت و اقتصاد، گروه حسابداري، رشته حسابداري) ؛ ۸۱ - ‎۱۳۸۰.
بررسي ميزان ريسكپذيري شركتهاي پذيرفتهشده در بورس اوراقبهادار تهران از طريق سنجة ارزش در معرض ريسك (VAR)، دانشگاه آزاد اسلامي، 1380. حنيفي، فرهاد،
بررسي نحوه تامين وجوه نقد لازم براي تقسيم سود در شركتهاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران, /غلامرضا كرمي؛ به راهنمايي: ايرج نوروش؛ استاد مشاور: نقي بهرامفر. / پايان نامه(كارشناسي ارشد)--دانشگاه تهران، دانشكده مديريت، 80.
بررسي نرخ هزينه تامين مالي از محل ذخيره مزاياي پايان خدمت كاركنان و حقوق صاحبان سهام عادي, /محمد شوريابي؛ به راهنمايي: رضا تهراني؛ استاد مشاور: غلامرضا اسلامي بيدگلي. / پايان نامه(كارشناسي ارشد)--دانشگاه تهران، دانشكده مديريت، 80.
بررسي نقش حسابرسي عملكرد بر انگيزش مديران, /عليرضا خداگرمي؛ به راهنمايي: نقي بهرامفر؛ استاد مشاور: رضا تهراني. / پايان نامه(كارشناسي ارشد)--دانشگاه تهران، دانشكده مديريت، 80.
بررسي نقش و جايگاه حسابرسي داخلي در ايران, /نقي منافي؛ به راهنمايي: ايرج نوروش؛ استاد مشاور: نقي بهرامفر. / پايان نامه(كارشناسي ارشد)--دانشگاه تهران، دانشكده مديريت.80
بررسي و سنجش ميزان اتکاء مديران بر خروجيهاي نظام اطلاعات حسابداري جهت تصميم‌گيري/ محمدرضا سهرابي.- به راهنمايي فريدون رهنماي رودپشتي، به مشاوره هاشم نيکومرام.- کارشناسي ارشد (دانشگاه آزاد اسلامي. واحد علوم و تحقيقات، دانشکده مديريت و اقتصاد، گروه حسابداري، رشته حسابداري) ؛ ‎۱۳۸۰.
بررسي و مقايسه بين ارزش ذاتي و ارزش بازار سهام در شرکتهاي پذيرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران/ محسن سامني.- به راهنمايي قدرت‌اله طالبي با مشاوره حسين کدخدائي.- کارشناسي ارشد (دانشگاه آزاد اسلامي. واحد علوم و تحقيقات، دانشکده مديريت و اقتصاد، گروه حسابداري، رشته حسابداري) ؛ ‎۱۳۸۰.
ب‍رن‍ام‍ه‌ س‍ی‍س‍ت‍م‌ ام‍وال‌ پ‍روان‍ه‌ پ‍روان‍ه‌ ش‍ع‍ب‍ان‍ی‌اس‍ت‍اد راه‍ن‍م‍ا م‍ح‍م‍درض‍ا ف‍راه‍ان‍ی‌
پژوهشي پيرامون ميزان آگاهي مديريت و پرسنل مالي از جايگاه و عملكرد تكنولوژي اطلاعات در شركتهاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار, /حسن قوامي؛ به راهنمايي: محمدرضا نيكبخت؛ استاد مشاور: ايرج نوروش. / پايان نامه(كارشناسي ارشد)--دانشگاه تهران ، دانشكده مديريت، 80.
پيش بيني جريان وجه نقد و ارائه يك مدل بهينه براي پيش بيني جريان وجه نقد در بورس اوراق بهادار تهران, /مرتضي يوسفي؛ به راهنمايي: محمدعلي آقايي. / پايان نامه(كارشناسي ارشد)--دانشگاه تربيت مدرس، 80.
تأثير نوع مالكيت بر روي عملكرد شركت‌هاي پذيرفته‌شده در بورس اوراق‌بهادار تهران (1377-1372)،" دانشگاه علامة طباطبايي، بهمن‌ماه 1380. شريعت‌پناهي، سيدمجيد،
تجزيه و تحليل رابطه فرهنگ سازماني و گرايش به بهره گيري از استراتژي سازمان هاي مجازي در سازمان تامين اجتماعي, /عباس اورنگ؛ به راهنمايي: دكتر شمس السادات زاهدي؛ استاد مشاور: دكتر سيد مهدي الواني. / پايان نامه(كارشناسي ارشد)--دانشگاه علامه طباطبايي . دانشكده حسابداري و مديريت، 80.
تحقيق پيرامون ارتباط بين ريسك بيستماتيك حسابداري وريسك سيتماتيك بازار صدري, حسن علوم اداري كارشناسي ارشد دانشگاه تهران   80
تحقيقي پيرامون بررسي ارتباط بين ضريب قيمت به عايدي هر سهم با اهرام مالي، نرخ رشد و ضريب توزيع سود بر مبناي روشهاي نقدي و تعهدي در شركتهاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران / پايان‌نامه (كارشناسي ارشد) -- دانشگاه تهران، 80
تحليل و تبيين نظام كنترل مالي موجود در بخش عمومي كشور، شناخت نارسايي ها و مشكلات عدم دستيابي به نتايج مطلوب ارائه الگوي مناسب ( با تاكيد بر شركتهاي دولتي), /محمدحسين وديعي نوقابي؛ به راهنمايي: غلامرضا اسلامي بيدگلي؛ استاد مشاور: مسعود عابسي، رضا تهراني. / پايان نامه(دكتري)--دانشگاه تهران ، دانشكده مديريت، 80.
رابطه میزان علاقمندی دانش‌آموزان رشته حسابداری با پیشرفت تحصیلی آنها در دبیرستانهای کاردانش شهرستان کرج امیرمحسن رستگار ؛ استاد راهنما عباس خورشیدی
س‍ی‍س‍ت‍م‌ ام‍وال‌ م‍ال‍ی‌ ش‍روی‍ن‌ ن‍وب‍خ‍ت‌ ن‍ژاد؛ اس‍ت‍اد راه‍ن‍م‍ا ع‍ب‍اس‌ اوطاد ال‍ن‍ج‍م‌
س‍ی‍س‍ت‍م‌ ب‍ی‍م‍ارس‍ت‍ان‌ ف‍ری‍ب‍ا ق‍ره‌گ‍وزل‍واس‍ت‍اد راه‍ن‍م‍ا آل‍ب‍رت‌ پ‍ورب‍ن‍ی‍ام‍ی‍ن‌منبع : proposal93[dot]blogfa[dot]com[slash]post-12[dot]aspx

مشاوره انجام پایان نامه مقاله و , مشاوره انجام پایان نامه مقاله و , مشاوره انجام پایان نامه مقاله و ,

تبلیغات


تبلیغات

تبلیغات
مطالب تصادفی

تبلیغات