تبلیغات

آموزش قلاب بافی گل رزنحوه بافت گل رز

رج سوم : با سه تا زنیره شروع میکنیم ودر اولین زنجیره رج دوم یک پایه بلند میبافیم و بعدش دو تا زنجیره و در زنجیره بعدی از رج دوم 2تا پایه بند میبافیم و بعدش 2تازنجیره و باز2 تا پایه بلند در زنجیره بعدی از رج دوم وبا 2تا زنجیره و بعد 2پایه بلند در زنجیره بعدی از رج دوم میبافیم و باز دو زنجیره برای فاصله میبافیم و باز دو پایه بلند در زنجیره بعدی.

رج چهارم : با 3 زنجیره شروع میکنیم و بعددر دو زنجیره رج سوم 6 تا پایه بلند میبافیم و بعد یک پایه کوتاه وسط دو زنیره بعدی در رج سوم میبافیم و باز 6 پایه بلند در 2 زنیره رج سوم میبافیم و با یک پایه کوتاه به وسط 2 زنجیره بعدی رج سوم وصل میکنیم و..

وقتی این بافت که حالت یک نوار را دارد را بافتیم شروع میکنیم به پیچیدن این نوار مثل وقتی که با روبان گل درست میکنیم چندین دور اونو میپیچیم و با سوزن و نخ اونو محکم میکنیم و آموزش بافتنی با مرواری و هر نوع تزیینی که دوست داشتین میتونید استفاده کنین .

منبع: artakava.comمنبع : tricot20[dot]blogfa[dot]com[slash]post-20[dot]aspx

آموزش قلاب بافی آموزش بافتنی , اموزش بافتنی اموزش خیاطی , تارا گل قلاب بافی, آموزش بافت گل با قلاب دهکده , ابریشم دوخت , چهل تیکّه گل و ریسه قلاب بافی, رز تار عنکبوتی منبع روبان دوزی ,

تبلیغات


تبلیغات

تبلیغات
مطالب تصادفی

تبلیغات