تبلیغات

آشنائی با سرمایه گذاری در بورسآشنائی با سرمایه گذاری در سهام شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران با 20 سوال
1- شرکت سهامی چیست و برچند نوع است؟

     شرکت سهامی شرکتی است که سرمایه آن به تعداد معینی سهم با ارزش مساوی تقسیم شده است. شرکت‌های سهامی بر دو نوع سهامی عام و سهامی خاص تقسیم می‌شوند. شرکت سهامی عام شرکتی است که مؤسسان آن قسمتی از سرمایه شرکت را از طریق فروش سهام به مردم تأمین می‌کنند و شرکت سهامی خاص شرکتی است که تمام سرمایة آن در موقع تأسیس، توسط مؤسسان تأمین شده است.

2- سهم چیست؟

    سهم درصد معینی از مالکیت یک شرکت سهامی است و برگ سهم سند قابل معامله‌ای است که نمایندة تعداد سهامی است که صاحب آن در شرکت سهامی دارد در برگ سهم اطلاعات مهمی از قبیل نام و  شماره ثبت شرکت، نام و مشخصات دارندة سهم و مبلغ اسمی بر روی آن طبق قانون تجارت نوشته شده است.

3- قیمت اسمی چه تفاوتی با قیمت بازار دارد؟

     قیمت اسمی سهم مبلغی است که سهامدار اولیه در زمان پذیره نویسی (پذیره نویسی اولیه یا افزایش سرمایه )به حساب شرکت واریز میکند. این مبلغ توسط شرکت بر روی برگه سهم نوشته می‌شود. این رقم مطابق ماده 29 قانون تجارت نباید از 10.000 ریال بیشتر باشد اما به طور معمول در اغلب شرکت‌های پذیرفته شده در بورس این مبلغ 1000ریال است،ولی قیمت بازار قیمتی است که براساس آن سهم در بورس اوراق بهادار مورد معامله قرار می‌گیرد.

4- مجامع عمومی چند نوع است و هرکدام چه وظایفی بر عهده دارند؟

     مجمع عمومی مهمترین رکن تصمیم گیری شرکت است که در آن سهامداران با توجه به نوع مجمع اتخاذ تصمیم میکنند. مقررات مربوط به حضور عدة لازم برای تشکیل مجمع عمومی و آراء لازم جهت اتخاذ تصمیمات، در اساسنامة شرکت معین خواهد شد، مگر در مواردی که به موجب قانون تکلیف خاصی برای آن مقرر شده باشد

    بر اساس قانون تجارت انواع مجامع عمومی بشرح زیر است:

الف) مجمع عمومی موسس           

     وظایف مجمع عمومی مؤسس به قرار زیر است: 1- رسیدگی به گزارش مؤسسین و تصویب آن و نیز احراز پذیره‌نویسی کلیة سهام شرکت و تادیة مبالغ لازم. 2- تصویب طرح اساسنامة شرکت و در صورت لزوم، اصلاح آن. 3- انتخاب اولین مدیران و بازرس یا بازرسان شرکت. 4- تعیین روزنامة کثیرالانتشاری که هرگونه دعوت و اطلاعیة بعدی برای سهامداران تا تشکیل اولین مجمع عمومی عادی در آن منتشر خواهد شد.

ب)مجمع عمومی عادی        

     وظیفه مجمع عمومی عادی رسیدگی به صورت‌های مالی شرکت، رسیدگی به گزارش مدیران و بازرس قانونی،انتخاب اعضاء هیات مدیره و بازرس قانونی، انتخاب روزنامه کثیرالانتشار وچگونگی تقسیم سود بین صاحبان سهام و... است. به عبارت دیگروظیفه مجمع عمومی عادی کلیه تصمیمات کلان شرکت بوده که نتیجه آن تغییردرمفاداساسنامه نباشد.مجمع عمومی عادی سالانه معمولا سالی یکبار در زمانی که در اساسنامة پیش‌بینی شده است، تشکیل می‌شود. مجمع عمومی عادی با حضور حداقل بیش از نیمی از سهامداران به نسبت تعداد سهام رسمیت می‌یابد و تصمیمات همواره با اکثریت نصف به علاوه یک آراء حاضر در جلسة رسمی معتبر خواهد بود. مهلت قانونی تشکیل مجمع عمومی عادی سالیانه طبق قانون تجارت حداکثر 4 ماه پس از پایان سال مالی شرکت می‌باشد.درصورت نیاز به تشکیل مجمع عمومی عادی، به استثنا زمان مذکور(بعنوان مثال برای انتخاب اعضاء هیات مدیره)در آگهی دعوت عنوان مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده درج میشود.دعوت صاحبان سهام برای تشکیل مجامع عمومی باید از طریق نشر آگهی در روزنامه‌ کثیرالانتشار معرفی شده،به عمل آید. فاصله بین نشر آگهی و تاریخ تشکیل مجمع حداقل 10 روز و حداکثر 40 روز می‌باشد.

ج) مجمع عمومی فوق العاده

     موضوعات اصلاح یا تغییر مواد اساسنامة شرکت، کاهش یا افزایش سرمایه و انحلال شرکت فقط در مجمع عمومی فوق‌العاده قابل رسیدگی است. در مجمع عمومی فوق‌العاده دارندگان بیش از نصف سهامی که حق رأی دارند باید حاضر باشند و تصمیمات مجمع همواره با اکثریت دو سوم آراء حاضر در جلسة رسمی معتبر خواهد بود.

5- پذیره نویسی چیست؟

     عبارت است از فرآیند خرید اوراق بهادار از شرکت در زمان تاسیس یا افزایش سرمایه.

6- افزایش سرمایه چیست، روشهای آن کدام و به کدام سهامداران تعلق میگیرد؟

     هر گاه شرکت برای توسعة فعالیت‌های خود به منابع مالی جدید نیاز داشته باشد، با پیشنهاد هیئت مدیره، سهامداران شرکت افزایش سرمایه را در جلسة مجمع عمومی فوق‌العاده مورد بررسی و رأی‌گیری قرار می‌دهند ودر صورت تصویب سرمایة شرکت به میزان تصویب شده افزایش یابد.

     شرکت‌ها از سه روش می‌توانند سرمایة خود را افزایش دهند. الف) از محل سود انباشته و اندوختة طرح و توسعه در قالب سهام جایزه ب) از محل آوردة نقدی و مطالبات در قالب حق تقدم ج) از محل صرف سهام. در روش اول شرکت، سهام جدید ناشی از افزایش سرمایه را به سهامداران می‌دهد و برای این کار نیازی به پرداخت وجه توسط سهامداران نمی‌باشد. در روش دوم شرکت، سهام جدید ناشی از افزایش سرمایه را به ازای دریافت 1000 ریال برای هر حق تقدم (به قیمت اسمی سهم) به سهامداران می‌فروشد. در روش سوم با سلب حق تقدم سهامداران، سهام جدید ناشی از افزایش سرمایه به قیمت بازار مورد پذیره‌نویسی کلیة متقاضیان قرار می‌گیرد.درصورت افزایش سرمایه با دو روش اول به سهامدارانی تعلق می‌گیرد که در تاریخ اجرای مصوبه مجمع عمومی فوق‌العادة شرکت مبنی بر افزایش سرمایه، مالک سهام شرکت باشند.

7- سودهرسهم (EPS) وسودپرداختنی هرسهم (DPS)چیست وبه کدام سهامدار تعلق میگیرد؟

     سود هر سهم یا به اختصار  EPS، از تقسیم سود خالص شرکت پس از کسر مالیات، بر تعداد کل سهام شرکت، محاسبه می‌شود.

     همه ساله شرکت‌ها بخشی از سود خالص را مطابق قانون و بخشی را براساس نیاز شرکت نزد خود نگهداری می‌کنند و مابقی را بین سهامداران تقسیم می‌نمایند. بنابراین سود پرداختنی هر سهم از تقسیم کل سود پرداختنی(مصوب مجمع عادی سالانه) بر تعداد سهام شرکت بدست می‌آید.

     طبق قانون تجارت، در صورتی که در مجمع عمومی عادی سالیانه، تقسیم سود تصویب شود، شرکت باید حداکثر ظرف 8 ماه از تاریخ تصویب، DPS را به سهامداران پرداخت کند.

      سودپرداختنی هر سهم به سهامداری تعلق می‌گیرد که در تاریخ برگزاری مجمع عمومی سالیانه شرکت، مالک آن سهم باشد.

8- اندوخته قانونی و سود انباشته چیست؟

     همه ساله شرکتها مکلف به ذخیره حداقل 5 درصد ازسود خالص نزد خود مطابق قانون، به عنوان  اندوختة قانونی هستند ادامه این کار پس از رسیدن مبلغ ذخیره قانونی به 10 % سرمایه اسمی اختیاری میباشد.مابقی سود در اختیار مجمع بوده تانسبت به آن تصمیم گیری نماید. سود انباشته باقیمانده سود پس از کسر هرگونه اندوخته و سودسهام پرداختنی است که با سود انباشته سالهای قبل جمع و به سال بعد انتقال مییابد.

9- ترازنامه و صورت سود و زیان چیست؟

     ترازنامه صورت حسابی است که وضعیت مالی یعنی دارائی‌ها، بدهی‌ها و سرمایة شرکت را در پایان دورة مالی نشان می‌دهد. شایان ذکراست که این صورتحساب وضعیت مالی را در یک روز مشخص که پایان سال مالی است نشان میدهد.

     صورت سود و زیان صورت حسابی است که نتیجة عملیات یک سال مالی شرکت یعنی درآمدها، هزینه‌ها و سود (زیان) شرکت را نشان می‌دهد.

10- بورس اوراق بهادارچیست وچه وظیفه ای دارد؟

     بورس اوراق بهادار بازاری متشکل و رسمی است که اوراق بهادار پذیرفته شده در آن براساس قوانین و مقررات خاصی بین خریداران و فروشندگان دادوستد می‌شود. وظیفة اصلی بورس اوراق بهادار فراهم آوردن بازاری شفاف (ارائة اطلاعات کامل برای خریداران و فروشندگان) برای دادوستد اوراق بهادار است.

11- کارگزار کیست؟

     کارگزار شخصی حقوقی (شرکتی) است که خریدوفروش سهام توسط وی صورت می‌گیرد. مجوز کارگزاری به افرادی داده می‌شود که علاوه بر داشتن برخی ویژگی‌ها از قبیل سوابق حرفه‌ای، قبولی در آزمون و امین‌بودن، مطابق قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی می‌بایست شرایط عضویت در کانون کارگزاران، پذیرش در بورس اوراق بهادار و مجوز فعالیت در بورس را دارا باشند.

12- خرید و فروش سهام در بورس به چه شکل انجام میشود؟

     خریدوفروش سهام در بورس بوسیلة کارگزاران و از طریق سیستم رایانه‌ای انجام می‌شود. به این ترتیب که کارگزاران به وکالت از سهامداران سفارشات خریدوفروش را وارد سیستم معاملات می‌کنند. معاملات در سیستم براساس روش حراج دو طرفه انجام می‌شود. یعنی نوبت‌های خرید براساس قیمت‌های بیشتر در هر لحظه و نوبت‌های فروش براساس کمترین قیمت در هر لحظه مرتب می‌شوند و هر زمان که بهترین قیمت خرید و بهترین قیمت فروش برابر شد معامله بر روی سهام انجام می‌شود.

13- منظورازتعدیل EPS چیست؟

     مدیران شرکت‌ها در ابتدای سال مالی با توجه به چشم‌انداز فعالیت‌های شرکت، EPS معینی را پیش‌بینی و اعلام می‌کنند. اما در طی سال با توجه به روند فعالیت ممکن است تغییر و اصلاح در EPS اعلام شده ضروری به نظر برسد و براساس عملکرد شرکت EPS جدیدی اعلام شود. به این تغییر تعدیل EPS گفته می‌شود.

14- چرا قیمت سهام تغییر می یابد؟

     قیمت سهام هر لحظه و بر اثر تغییرات عرضه و تقاضای بازار قابل تغییر است. اگر تعداد فروشندگان یک سهم از تعداد خریداران آن بیشتر باشد، یعنی عرضة یک سهم برای فروش بیش از میزان تقاضای آن برای خرید باشد، قیمت آن سهم کاهش می‌یابد و برعکس.

15- سهام شناورشرکتهابه چه معنی است؟

     منظور از سهام شناور آزاد مقدار سهمی است که انتظار می‌رود در آینده نزدیک، قابل معامله باشد. یعنی در مالکیت دارندگانی است که آماده‌اند در صورت پیشنهاد قیمت مناسب از سوی خریداران آن را برای فروش ارائه کنند.

16- P/E به چه معناست؟

     معیاری است که درآمد سالانه یک سهم را با قیمت بازار آن مقایسه می‌کند و از تقسیم قیمت بازار به درآمد یک سهم (EPS) بدست می‌آید.

17- پرتفوی(سبدسهام)چیست وچراازآن استفاده میشود؟

     سرمایه گذاران به منظور کاهش ریسک به جای خرید سهم یک شرکت،اقدام به خرید سهام چند شرکت‌ درصنایع مختلف می‌نمایندتا اگربنا به دلائلی،درصورت کاهش سودآوری یک صنعت وبه دنبال آن کاهش قیمت شرکتهای مربوطه زیان چشمگیری متوجه سرمایه گذار نشود.

بنابرضرب المثل ایرانی نبایدتمامی تخم‌مرغ‌هارادر یک سبدقرارداد.

18- حجم مبنابه چه معناست وچگونه تعیین میشود؟

     حجم مبنا عبارت است از حداقل تعداد سهامی (از یک شرکت) که باید در طول یک روز کاری معامله شود تا قیمت پایانی بتواند تغییر کند،که حال حاضر برابر است با 20 درصد از تعداد کل سهام منتشرة شرکت تقسیم بر250 روزکاری یعنی 0008/0 تعدادکل سهام هر شرکت است.

19- اوراق مشارکت چیست وانواع آن درایران کدام است وچه تفاوتی باسهام دارد؟

     اوراق مشارکت،اوراق بهاداری است که با مجوز سازمان بورس برای تأمین بخشی از منابع مالی مورد نیاز طرح‌های سودآور تولیدی و خدماتی صادر می‌شود.در ایران سه نوع اوراق مشارکت منتشر می‌شود که شامل موارد زیر است:

 الف- اوراق مشارکت بانک مرکزی

 ب- اوراق مشارکت وزارتخانه‌ها و شرکت‌های دولتی

 ج- اوراق مشارکت شرکت‌های پذیرفته شده در بورس .

تفاوت اوراق مشارکت با سهام این است که اوراق سهام نشان‌دهندة مالکیت دارندة آن در یک شرکت سهامی ، اما اوراق مشارکت نشان‌دهندة مبلغ معینی بدهی صادرکننده (وام گیرنده) به دارنده (وام دهنده) آن است.

20- درچه شرایطی نمادیک شرکت توسط بورس متوقف میشود؟

     در صورت وقوع هر یک از موارد زیر نماد شرکت متوقف می‌شود:

 1- هنگام برگزاری مجامع عمومی

 2- تغییر محل شرکت

 3- تعدیل EPS

 4- افزایش سرمایه

5- تعیین اعضای هیئت مدیره

6- عدم ارائة اطلاعات شفاف به بورس
منبع : scv1[dot]mihanblog[dot]com[slash]post[slash]12

بهترین خرید ها آشنائی با , بهترین خرید ها, بهترین خرید ها نمایش آرشیو ها, سامانه ایران صنعت لیست شرکت , کسب درآمد از اینترنت چرا با زیر , کسب درآمد از اینترنت تبدیل شدن , کسب درآمد از اینترنت سرویس Adsense ,

تبلیغات


تبلیغات

تبلیغات
مطالب تصادفی

تبلیغات